Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Śladami Leona Wyczółkowskiego – martwa natura w twórczości artysty” – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ogłasza kolejną edycję konkursu fotograficznego z cyklu "Śladami Leona Wyczółkowskiego". Tematem tegorocznej edycji jest martwa natura w twórczości artysty. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego – przykłady prac artysty podejmujących motyw martwej natury podane są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl.

Konkurs adresowany jest do fotoamatorów, zarówno dzieci i młodzieży jak dorosłych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 roku życia oraz powyżej 16 lat.
Prace na konkurs - wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym - można przesyłać do 31 grudnia 2018 roku na adres organizatora konkursu:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Grodzka 7-11, 85-109 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. Śladami Leona Wyczółkowskiego – martwa natura w twórczości artysty


 

1.           Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
2.           Konkurs przeznaczony jest dla osób niezajmujących się zawodowo fotografią.
3.           W konkursie brak ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:
a.           do 16 lat
b.           powyżej 16 lat
4.           Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego – przykłady prac artysty podejmujących motyw martwej natury podane są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl.
5.           Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi max. 5 prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i max. 30 x 40 cm.
6.           Wszystkie zdjęcia powinny zawierać następujące dane: kolejne numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie zdjęcia ołówkiem.
7.           Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl.
8.           Komplet materiałów należy przesyłać w terminie do 31 grudnia 2018 r. drogą pocztową na adres:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Grodzka 7-11, 85-109 Bydgoszcz


z dopiskiem: Konkurs

9.           Nie dopuszcza się zgłaszania prac drogą elektroniczną.
10.         Przekazanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
11.         Autor zdjęcia będąc właścicielem praw autorskich do utworu, uprawnia Organizatora do udzielenia podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz promocji konkursu, licencji niewyłącznej do korzystania ze zdjęć dla celów realizacji działań wynikających z umów o współpracy.
12.         Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
13.         Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród w terminie do 31 stycznia 2019 r.
14.         Lista nagrodzonych będzie dostępna na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl.
15.         Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac na wystawie oraz w publikacjach związanych z konkursem.
16.         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)    z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuję, iż:
a. Administratorem Państwa danych jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4, w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-006), tel.:52 58 59 966, adres e-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl,
b. dane osobowe uczestników konkursu wykorzystywane i przetwarzane będą przez Organizatora w celu organizacji i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. Śladami Leona Wyczółkowskiego – martwa natura w twórczości artysty,
c. uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
d. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
e. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
f. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem potwierdzenia udziału w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie dyskwalifikacja,
g.  dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
h. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu,
i. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
j. dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wystawy pokonkursowej, nie dłużej niż do końca czerwca 2019 roku.

Uwaga: Za osoby poniżej 18 roku życia formularz i zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Część konkursowa:

1.           Wszystkie prace biorą udział w konkursie na równych zasadach.

2.           Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody:
- od Organizatora konkursu w grupach wiekowych:
pierwsza nagroda – 600,00 zł
druga nagroda – 500,00 zł
trzecia nagroda – 400,00 zł

- od Patronów konkursu:
Informacje wkrótce.

- przewidziano również po 3 wyróżnienia w grupach wiekowych.

3.  Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród nastąpi w II kwartale 2019 roku.
4.  Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa oraz katalog wystawy.

 

Postanowienia ogólne:

1.           Zgłoszenie prac do etapu eliminacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
2.           Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego zdjęć pochodzących z ekspozycji w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.
3.           Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac przekazanych do ekspozycji, wynikłe wskutek działania osób trzecich.
4.           Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

 

Formularz konkursowy
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 2019 rok

Nagrody: finansowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny