Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„STOP mowie nienawiści – wybieram szacunek!” ogólnopolski konkurs na plakat

Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV - VIII z terenu całej Polski. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu plakatu, który odzwierciedli tematykę konkursu.

Format pracy: A4, A3.
Technika wykonania pracy dowolna plastyczna: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, collage.

Zgłoszenia prac na konkurs do 27 maja 2019 r.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

„STOP mowie nienawiści – wybieram szacunek!"
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej
ul. Pieczewska 10
10-699 Olsztyn

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„STOP mowie nienawiści – wybieram szacunek! „


 

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym dla uczniów„STOP mowie nienawiści – wybieram szacunek! „ 1. Organizatorem konkursu jest: Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie, Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn.

 2. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.


Temat konkursu: „STOP mowie nienawiści – wybieram szacunek!"


I CELE KONKURSU:

 • Wyłonienie najciekawszego projektu związanego z tematem przewodnim.

 • Propagowanie działań na rzecz przeciwdziałania uprzedzeniom, dyskryminacji, stereotypom i innym formą nietolerancji.

 • Refleksja nad granicą między wolnością słowa, a prawem do godności innych.

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych.

 • Rozbudzenie ekspresji plastycznej i wyobraźni uczniów.


II ZASIĘG I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV - VIII z terenu Polski.

 2. W konkursie mogą brać udział prace wykonane indywidualnie i samodzielnie, dotąd niepublikowane.


III WYMAGANIA:

 1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu plakatu, który odzwierciedli tematykę konkursu.

 2. Format pracy: A4, A3. Technika plastyczna: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, farby olejne, farby akrylowe, akwarele, wycinanki, collage. (prace wykonane pastelami powinny być zabezpieczone w foliowych koszulkach). 1. Do pracy powinny być dołączone niżej wymienione dokumenty:


- każda praca powinna być wyraźnie opisana na odwrocie (wzór: załącznik nr 1).

- do projektu powinno być dołączone oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna dziecka (wzór: załącznik nr 2).

-  klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3),

- zgodę na nieodpłatne eksponowanie prac w celu promocji konkursu (załącznik nr 4)

- jeśli praca była wykonana pod kierunkiem nauczyciela powinna być dołączona zgoda (załącznik nr 5)

 1. Prace nie podlegają zwrotowi; udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.     


 

IV TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Prace prosimy dostarczyć do dnia: 27 maja 2019 r. do gabinetu pedagoga lub sekretariatu z dopiskiem:

„STOP mowie nienawiści – wybieram szacunek!"
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej
ul. Pieczewska 10
10-699 Olsztyn


V PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:


 1. Komisję konkursową powołuje organizator konkursu.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 31.05.2019 r. 1. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

 2. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac i podziału nagród.

 3. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III miejsce.

 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu.


Jednocześnie laureaci konkursu dostaną powiadomienia mailowe.

 1. Nagrody zostaną dostarczone do szkół laureatów.


 

 

ŻYCZYMY OWOCNEJ I TWÓRCZEJ PRACY!

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary  - Malewskiej w Olsztynie

Osoby odpowiedzialne:

Kamila Januszewska, Maria Racewicz, Marzena Kowalska, Katarzyna Kocięcka, Marta Łukaszek-Kołodziej, Elżbieta Mroczkowska

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

metryczka

 imię i nazwisko uczestnika    
 wiek, klasa   
 dane szkoły   
kontakt szkoły  
 imię i nazwisko nauczyciela  
tytuł pracy     

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Imię i nazwisko dziecka:

...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez Szkołę Podstawową nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie, w celu wzięcia udziału w konkursie    „STOP mowie nienawiści – wybieram szacunek!” w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, szkoła oraz klasa do której uczęszcza oraz imię i nazwisko rodzica / opiekuna.

..................................................................

data i podpis rodzica / opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 3

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych ucznia oraz rodzica/opiekuna jest: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie, reprezentowana przez  Dyrektora,

2) Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (89) 541-96-89, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olsztyn.sp30@wp.pl;

3) Inspektorem danych osobowych jest: Magdalena Pawłowska., kontakt możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy iod_sp30@o2.pl lub pisemnie na adres szkoły.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj:  na podstawie  zgody rodzica/ opiekuna wyrażonej w imieniu dziecka; w celu uczestnictwa ucznia w konkursie, w tym odebrania nagrody w konkursie (przesłane pocztą na adres zwycięskiej placówki), udostępnienia informacji o zwycięzcach  oraz promocji działalności Szkoły.

5) Odbiorcami danych osobowych zwycięzców konkursu będą osoby oraz podmioty uczestniczące w konkursie oraz ewentualnie podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi w związku z organizacją konkursu i wręczeniem nagród; dane pozostałych osób nie będą udostępniane odbiorcom.

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji na stronach internetowych Szkoły oraz w formie materiałów promocyjnych;

7) Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia udział dziecka w konkursie.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania,

- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza w/w rozporządzenie

10) Państwa dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych.
11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
zapoznałam / zapoznałem się

.........................................................
data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna
ZAŁĄCZNIK NR 4
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów pracy ………………………………………… (np.: plastycznej) lub ………………………………………… ( literackiej itd. )mojego dziecka / mojego podopiecznego ….......…………………………………………………………………………..(imię i nazwisko uczestnika)

- dla celów związanych z promocją działalności Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary– Malewskiej w Olsztynie.

 

...................................................

podpis rodzica / opiekuna

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka / podopiecznego …………………………………………………………….(imię i nazwisko) utrwalonego podczas rozstrzygnięcia konkursu, którego było uczestnikiem w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie - w celu promocji działalności Szkoły.
...................................................

podpis rodzica / opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 5

Imię i nazwisko nauczyciela:

...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie, w celu wzięcia udziału w konkursie

„STOP mowie nienawiści – wybieram szacunek! „ w zakresie: imię i nazwisko nauczyciela, nazwy szkoły, którą reprezentuje.

..................................................................

data i podpis nauczyciela

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie, reprezentowana przez  Dyrektora,

2) Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Pieczewska 10, 10-699 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (89) 541-96-89, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olsztyn.sp30@wp.pl;

3) Inspektorem danych osobowych jest: Magdalena Pawłowska., kontakt możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy iod_sp30@o2.pl lub pisemnie na adres szkoły.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj:  na podstawie Pani/Pana zgody  w celu uczestnictwa ucznia Szkoły którą Pani/Pan reprezentuje w konkursie oraz promocji działalności Szkoły.

5) Odbiorcami danych osobowych nauczyciela, którego uczeń został zwycięzcą konkursu będą osoby oraz podmioty uczestniczące w konkursie; dane pozostałych osób nie będą udostępniane odbiorcom.

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji na stronach internetowych Szkoły oraz w formie materiałów promocyjnych;

7) Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia udział dziecka w konkursie.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania,

- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach określonych w RODO,

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza w/w rozporządzenie

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 


Zapoznałam / zapoznałem się


.........................................................
data, imię i nazwisko nauczyciela

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31.05.2019 r.

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 11-14 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny