Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„ŚWIAT W OCZACH NAJMŁODSZYCH – SUPER BYĆ SPORTOWCEM” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

Konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej z terenu całej Polski.
Temat konkursu: "Świat w oczach najmłodszych - super być sportowcem"
Technika wykonania prac: plastyczna - malarstwo lub rysunek
Format prac: A3

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
Prace wraz z wypełnioną metryczką (wzór poniżej w regulaminie konkursu) i ew. listą zbiorczą z placówki, należy dostarczyć do organizatora konkursu do 15 lutego 2019 roku.

Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
ul. Spółdzielcza 17
24-150 Nałęczów

z dopiskiem na opakowaniu: „SUPER BYĆ SPORTOWCEM”

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W NAŁĘCZOWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W XVI  EDYCJI  OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ: „ŚWIAT W OCZACH NAJMŁODSZYCH – SUPER BYĆ SPORTOWCEM”

 

CELE KONKURSU:

  • propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci poprzez alternatywne formy uczestnictwa  w kulturze fizycznej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego jako stylu życia sprzyjającego zdrowiu,

  • rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci,

  • wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja działań artystycznych dzieci.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • wiek uczestników: od 3 do 9 lat (do klasy III szkoły podstawowej włącznie),

  • format prac: A 3,

  • lista zbiorcza autorów prac z danej placówki lub klasy wraz z nazwiskiem opiekuna,

  • w konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane techniką rysunkową lub malarską,

  • każdy uczestnik może nadesłać jedną samodzielnie wykonaną pracę plastyczną,

  • wszystkie prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną według wzoru:


imię i nazwisko autora pracy,

- wiek, klasa,

- nazwa i adres placówki, telefon, e-mail,

- imię i nazwisko opiekuna.

Bardzo prosimy o czytelne wpisy w metryczce pracy, najlepiej pismem drukowanym.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do Szkoły Podstawowej w Nałęczowie najpóźniej do dnia 15 lutego 2019r.

Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
ul.
Spółdzielcza 17
24-150 Nałęczów


z dopiskiem na opakowaniu: SUPER BYĆ SPORTOWCEM

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie www.sp.naleczow.pl do dnia 25 lutego 2019 roku.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu 2019r. O dokładnym terminie uroczystości poinformujemy laureatów odrębnym pismem.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnienia, dyplomy i katalogi.

Dodatkowe informacje: tel. 693500088, tel. 81 501 41 30,  e-mail: spnaleczow@naleczow.pl

 

UWAGA: Przystąpienie do konkursu wiąże się z wypełnieniem Załącznika nr 1 do Regulaminu w celu potwierdzenia akceptacji powyższego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu, a także na nieodpłatną publikację i reprodukowanie zgłoszonych prac w związku z organizacją i promocją konkursu. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

DYREKTOR SZKOŁY:

ANNA SZCZĘSNA

 Organizatorzy:   

Urszula Kuropatwa,

Joanna Mazurek,


Zofia Grzywacz-Piotrowska.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

XVI  Edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu

Twórczości Plastycznej: „Świat w Oczach Najmłodszych

– SUPER BYĆ SPORTOWCEM”

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej: „Świat w Oczach Najmłodszych – SUPER BYĆ SPORTOWCEM” i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

……….………………………………………………………………….……………………….…………

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

 w ww. konkursie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imienia, nazwiska i wieku oraz nazwy instytucji, którą uczestnik reprezentuje przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów w celu organizacji i promocji konkursu pod nazwą: „Świat w Oczach Najmłodszych – SUPER BYĆ SPORTOWCEM”.

Niniejsza zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania.

 

…………………………………………

(miejscowość i data)                                                                               

 

…………………………………………………………………………

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikację (wystawa szkolna, strona www szkoły, katalog pokonkursowy, itp.) wizerunku mojego dziecka i jego pracy konkursowej w materiałach promujących działalność Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów w związku z organizacją i promocją konkursu pod nazwą; „Świat w Oczach Najmłodszych – SUPER BYĆ SPORTOWCEM”. Niniejsza zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania.

 

…………………………………………

(miejscowość i data)

 

…………………………………………………………………………

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25/02/2019

Nagrody: nagrody rzeczowe, wyróżnienia, dyplomy

Przedział wiekowy: 3-9 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny