Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Tylko nie o smoku” – konkurs literacki na nową legendę wawelską

Nawiązując do dziejów Wzgórza Wawelskiego, napisz nową legendę wawelską. Zapomnij, że kiedykolwiek istniał smok wawelski, wymaż z pamięci drewnianą głowę kobiety z opaską na ustach, nie powtarzaj opowieści o słynnym błaźnie króla Zygmunta I. Użyj wyobraźni i powiąż ją z historycznymi faktami. Być może Twoja legenda okaże się jeszcze ciekawsza.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych (klasy 4-7)  i gimnazjów.
Zadaniem konkursowym jest napisanie nowej legendy wawelskiej. Tekst pracy powinien łączyć fakty historyczne z fikcją literacką, ale opisywane wydarzenia powinny być umiejscowione w konkretnym momencie rzeczywistych dziejów Wzgórza Wawelskiego. Jak wskazuje tytuł konkursu, postać smoka nie może występować w nadesłanych pracach. Uczestnicy mogą wykorzystać inne postacie ze znanych wawelskich legend.

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst. Tekst musi być napisany samodzielnie przez jednego autora.

Wymagania techniczne: prace powinny być napisane komputerowo i wydrukowane do objętości 4 stron formatu A4, zapisanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza.

Zgłoszenia do 18 listopada 2017.

REGULAMIN

Organizatorzy:
Zamek Królewski na Wawelu
Biblioteka Kraków

1. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 31- 001 Kraków, Wawel 5
i Biblioteka Kraków, 31-154 Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, zwani dalej Organizatorami, ogłaszają konkurs na napisanie nowej legendy wawelskiej – „Tylko nie o smoku...”

2. Cele konkursu:
• zainspirowanie dzieci i młodzieży do pisania i prezentacji własnej twórczości literackiej,
• rozwijanie umiejętności literackich ze wskazaniem na poprawność językową
i stylistyczną,
• poszerzenie znajomości historii Wzgórza Wawelskiego,
• zainteresowanie zagadnieniami literacko – historycznymi,
• zachęcenie do korzystania z księgozbioru Biblioteki Kraków dotyczącego historii.

3. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I: uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
Kategoria II: uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II– III gimnazjów

5. Prace powinny być napisane komputerowo i wydrukowane do objętości 4 stron formatu A4, zapisanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza.

6. Tekst pracy powinien łączyć fakty historyczne z fikcją literacką, ale opisywane wydarzenia powinny być umiejscowione w konkretnym momencie rzeczywistych dziejów Wzgórza Wawelskiego. Jak wskazuje tytuł konkursu, postać smoka nie może występować w nadesłanych pracach. Uczestnicy mogą wykorzystać inne postacie ze znanych wawelskich legend.

7. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst. Tekst musi być napisany samodzielnie przez jednego autora.

8. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 18 listopada 2017 roku nadesłać napisaną przez siebie legendę oraz wypełnioną kartę uczestnictwa.

9. Pracę w formie drukowanej należy przesłać pod adres:
Zamek Królewski na Wawelu, Wawel 5, 30–001 Kraków,
z dopiskiem: Legenda. „Tylko nie o smoku...”.

10. Organizatorzy powołują Jury konkursu w skład którego wejdzie 3 członków, pod przewodnictwem Barbary Gawryluk.

11. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
• poziom literacki legendy,
• zgodność z tematyką,
• pomysłowość i oryginalność,
• poprawność stylistyczną i ortograficzną,
• interpretację tematu,
• spełnienie wymogów formalnych.

12. Jury przyzna nagrody główne i wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych.

13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

14. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania prac dla celów statutowych.

15. Finał konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się
15 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00,
w budynku nr 7 (sale edukacyjne) na Wzgórzu Wawelskim.

16. Laureaci o przyznaniu nagrody zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

17. Informacje o konkursie udzielane są przez:

• Bożena Litewka, Dział Oświatowy Zamku, tel. 12 422-51-55, wew. 325
Robert Adamczak, Dział Oświatowy Zamku, tel. 12 422-51-55, wew. 443
w godzinach 8.30-10.00 oraz 14.00-15.00

• Pracownicy Działu Metodycznego Biblioteki Kraków, tel. 12 61-89-100, wew.126
w godzinach 8.00-15.30

 

 Regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 10-16 lat

Region: woj. małopolskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki