Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI Dolnośląski Konkurs „W kręgu fantasy” – konkurs literacki i plastyczny

„Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B.
Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie.”
Albert Einstein


REGULAMIN VI EDYCJI DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU „W KRĘGU FANTASY”
NA OPOWIADANIE FANTASY I PRACĘ PLASTYCZNĄ UTRZYMANĄ W KONWENCJI FANTASY
2017/2018
Sięgamy do źródła…
W tegorocznej edycji konkursu proponujemy Wam, Młodzi Autorzy,  najpierw uważną lekturę powieści Ursuli  K. Le Guin pt. „Czarnoksiężnik z Archipelagu”, a dopiero później napisanie własnego opowiadania fantasy nawiązującego do tego tekstu.
Jesienne warsztaty, zorganizowane – jak co roku – w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, przygotują Was do tej gry literackiej, z którą  spotkaliście się niejednokrotnie, czytając książki, będące kontynuacją innych utworów, np. „Małego Księcia odnalezionego” Jean-Pierre’a Davidts’a.
Zasada: czytam, analizuję, szukam inspiracji, tworzę służy ćwiczeniu umysłu i warsztatu, pomaga zdyscyplinować nieokiełznaną wyobraźnię, narzucając jej pewne ograniczenia. Należy w sposób czytelny podjąć wątek fabularny zawarty w wybranym przez nas tekście, traktując go jako punkt wyjścia Waszej opowieści czy też wplatając w wymyśloną przez Was fabułę. Nie wystarczy wprowadzenie samego motywu, np. Cienia czy czarodzieja. Należy nawiązać do fabuły utworu i wybrać jako głównego bohatera swojego opowiadania jedną z zaproponowanych postaci z książki: Geda, jego przyjaciela Vetcha, siostrę Vetcha – Yarrow lub Ogiona. Kreacja świata przedstawionego w opowiadaniu, w tym – wizerunku wybranego bohatera (Geda, Vetcha, Yarrow, Ogiona), powinna opierać się na znajomości i rozumieniu koncepcji świata oraz bohaterów stworzonych przez Le Guin w „Czarnoksiężniku z Archipelagu” oraz pozostawać z nimi spójna (niesprzeczna). Nawiązanie do podanej powieści jest obowiązkowe.
 Jesteśmy przekonani, że sięgnięcie do utworu amerykańskiej pisarki, należącego już do kanonu literatury pięknej, będzie dla Was inspiracją.
Mamy nadzieję, że łatwiej Wam będzie zbudować spójny świat przedstawiony, w którym obowiązują pewne zasady, wydarzenia układają się w łańcuch przyczynowo-skutkowy, a zachowania i działania bohaterów są uzasadnione psychologicznie.
Przypominamy także o obowiązku  edytowania pracy (wymagania są podane w regulaminie). W przypadku rażącego naruszenia zasad edytowania tekstu jury zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania pracy.
W tegorocznej edycji po raz pierwszy określamy obowiązujące źródło inspiracji także dla autorów prac plastycznych – jest nim powieść Ursuli Le Guin „Czarnoksiężnik z Archipelagu”.
W ocenie prac literackich i plastycznych będzie między innymi stosowane kryterium - twórcze nawiązanie do podanego tekstu literackiego.


1. Organizatorzy konkursu: Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu oraz Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

2. Cele konkursu:
rozwijanie literackich i plastycznych uzdolnień uczniów;
poszerzenie ich wiedzy na temat literatury fantasy, zwłaszcza jej cech gatunkowych;
doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji wybranych tekstów fantasy;
kształtowanie krytycznego odbioru popularnych utworów, zwłaszcza bestsellerów należących do gatunku fantasy;
doskonalenie warsztatu pisarskiego młodych autorów;
doskonalenie umiejętności kreowania świata przedstawionego za pomocą plastycznych środków wyrazu.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich;
b) nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane (także w Internecie) lub nagradzane w innych konkursach;
c) prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone do siedziby organizatora po terminie nie będą brane pod uwagę;
d) konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach (można wziąć udział w obu lub w jednej):

praca literacka:
dwie prace wyłonione na etapie szkolnym;
opowiadanie fantasy do 6 stron formatu A4, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5;
tematyka opowiadań VI edycji musi nawiązywać do powieści „Czarnoksiężnik z Archipelagu” zgodnie ze wskazaniami określonymi we wprowadzeniu do niniejszego regulaminu.

prace należy przesłać w formie wydruku na adres Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław, z dopiskiem „W kręgu fantasy” oraz w wersji elektronicznej (Word, format doc., docx.) na adres: wkregufantasy@wbp.wroc.pl z dopiskiem „W kręgu fantasy”.

praca plastyczna utrzymana w konwencji fantasy, nawiązująca w sposób czytelny do powieści Ursuli Le Guin „Czarnoksiężnik z Archipelagu”:
pięć prac wyłonionych na etapie szkolnym;
technika dowolna, format A3;
oryginał pracy należy dostarczyć do Dolnośląskiej Biblioteki
Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego do Działu Pracy z Dziećmi
50-116 Wrocław, Rynek 58;

e) Wszystkie prace należy zakodować. Uczestnicy konkursu podpisują prace hasłem złożonym ze słowa i dwóch cyfr, natomiast w białej, zaklejonej kopercie opatrzonej swoim hasłem umieszczają następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową – zob. zał. nr 1.
f) Jury zastrzega sobie prawo do niewskazania kompletu laureatów i wyróżnionych.

4. Organizacja konkursu:
a) Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych (2 osoby w kategorii literackiej, 5 osób w kategorii plastycznej) należy przysłać do 5 I 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

prace literackie: Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja, 50-153 Wrocław, ul. Kraińskiego 1, tel./fax (071) 798 67 20;  z dopiskiem „W kręgu fantasy”;

prace plastyczne: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego Dział Pracy z Dziećmi, 50-116 Wrocław, Rynek 58.

b) Chętnych uczniów wraz z opiekunami zapraszamy na warsztaty dotyczące literatury fantasy, które odbędą się 26 X 2017  r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego, w godzinach 1200-1430.
Podczas spotkania zostaną  omówione kryteria oceny prac konkursowych.
Nauczycieli-opiekunów zapraszamy do udziału w warsztatach wraz z uczniami, niezależnie od nauczanego przedmiotu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc dostępnych na warsztatach, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do określenia limitu liczby uczestników ze zgłoszonych szkół. Tydzień przed warsztatami szkoły, których reprezentanci zostaną zgłoszeni na zajęcia, otrzymają informację, ilu uczniów może wziąć w nich  udział.

c) Zgłoszenia na warsztaty prosimy przysyłać na adres mailowy: wkregufantasy@wbp.wroc.pl do 16 X 2017 r. Prosimy podać liczbę chętnych uczniów.
d) Nazwiska autorów prac wyłonionych z konkursu i nominowanych do nagród zostaną ogłoszone do 8 V 2018 r. na stronie internetowej Gimnazjum nr 29 i Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.
e) 18 V 2018 r. o godzinie 1230  nastąpi rozstrzygnięcie konkursu w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Spotkanie połączone będzie z omówieniem efektów pracy uczniów.
f) Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. - Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm.). Uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, utrwalonego w związku z konkursem, do jego organizacji i promocji.

5. Informacje dodatkowe:
a) prace  nagrodzone będą opublikowane; najlepsze prace plastyczne zostaną   wystawione w Galerii Podróżnika w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego w dniach od 14 V do 2 VI 2018;
b) prace plastyczne będą do odebrania w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej w terminie do 30 VI 2018;
c) w pracach wybranych do publikacji organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia korekt redakcyjnych;
d) jury części literackiej: Magdalena Boberska – nauczycielka języka polskiego w gimnazjum i szkole podstawowej, Dorota Bator – emerytowana polonistka, wieloletni nauczyciel stylistyki i metodyki w Kolegium Nauczycielskim we Wrocławiu, Elżbieta Kielman – emerytowany, wieloletni metodyk nauczania języka polskiego we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dr Marek Pustowaruk – wieloletni wykładowca literatury współczesnej w Kolegium Nauczycielskim we Wrocławiu oraz antropologii kultury w PWST we Wrocławiu,  nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Urszulańskich we Wrocławiu;
e) jury  części plastycznej: bibliotekarze Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej oraz Robert Syta z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znaleźć można na stronach:

http://www.gim29.wroc.pl/ w zakładce: Działania i pasje - W kręgu fantasy oraz

www.wbp.wroc.pl. w zakładce: Dla dzieci.

Kryteria oceny opowiadania fantasy
Treść
1. Spójność  świata przedstawionego – konsekwencja w jego budowaniu, wprowadzenie obowiązujących zasad, powiązanie poszczególnych elementów .
2. Oryginalność pomysłu (np. nowe: postacie, przestrzeń, problematyka).
3. Twórcze przetworzenie typowych motywów literatury fantasy.
4. Konstrukcja postaci, realistyczna motywacja psychologiczna.
5. Ciekawa akcja (bieg wydarzeń powiązanych ze sobą, zmierzających do pewnego finału; czytelne związki przyczynowo – skutkowe, dynamiczne opisy sytuacji).
6. Czytelna wymowa  utworu, przesłanie.
7. Trafność tytułu.
8. Realizacja wybranego tematu.
9. Twórcze nawiązanie do wskazanego tekstu.
Kompozycja
1. Funkcjonalność (kompozycja odpowiednia do treści opowiadania)
2. Ogólna spójność tekstu zakończonego mniej lub bardziej wyrazistym finałem.

Język i styl

1. Poprawność  pod względem językowym.
2. Bogactwo języka (leksyka, składnia, frazeologia).
3. Indywidualizacja języka bohaterów.
4. Poprawność pod względem ortografii i interpunkcji.


Szczególne walory pracy

1.  Wyjątkowo ciekawa i sprawnie prowadzona narracja.
2. Wyjątkowa konsekwencja w budowaniu wewnętrznie spójnego świata przedstawionego.
3. Oryginalność opowiadania.
4. Błysk geniuszu

Jak napisać opowiadanie fantasy? Instrukcja dla ucznia.
1. Pamiętaj o cechach konwencji.
2. Zadbaj o walory językowe ( dostosuj styl do wizji świata i charakteru bohaterów).
3. Bądź konsekwentny , konstruując  świat, fabułę, bohaterów.
4. Pamiętaj, że literatura angażuje intelekt, emocje i ma wymiar aksjologiczny.
5. Zwróć uwagę na to, że opowieść to nie tylko przygoda i wartka akcja, powinna ona również poruszać jakiś problem, mówić coś ważnego o naszym życiu,   dotykać tematów uniwersalnych.
6.  Wzoruj się na wybitnych, ale nie naśladuj ich bezmyślnie.

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA


…………………….                                …………………..
Pieczątka szkoły                                Miejscowość, data


Imię i nazwisko ucznia, klasa…………………………………………………………………
PESEL…………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………
Szkoła: adres, e-mail……………………………………………………………………………
Kategoria………………………………………………………………………………………
Tytuł pracy literackiej…………………………………………………………………………
Nauczyciel - opiekun (czytelnie imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail  …………………..
………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….

…………………………….                ……...    ……...    ….………………
Podpis nauczyciela-opiekuna                Podpis rodzica/opiekuna  prawnego


Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. - Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm.).
Uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, utrwalonego w związku z konkursem, do jego organizacji i promocji.

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: klasy 7 SP, gimnazja i licea

Region: woj. dolnośląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny