Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VI Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki Taniec” Oświęcim 2018

Regulamin

ORGANIZATOR:

Oświęcimskie Centrum Kultury

TERMIN i MIEJSCE:
26 maja 2018 r.

Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim

CELE IMPREZY:
- popularyzacja tańca jako atrakcyjnej formy aktywnego spędzania wolnego czasu,
- integracja artystycznych grup dzieci i młodzieży,
- rywalizacja Fair Play,
- konfrontacja umiejętności tanecznych zawodników,
- promocja miasta Oświęcim.

UCZESTNICY:
Uczestnicy prezentować się będą w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci – od 6 do 10 lat,
- juniorzy – od 11 do 15 lat,
- młodzież – od 16 do 25 lat.
Kategorię wiekową formacji/zespołu określa największa liczba tancerzy w danym wieku w formacji/zespole.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dowodu tożsamości z datą urodzenia.

Uwaga!
W przypadku małej liczby zgłoszeń w kategorii tanecznej organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych bez informowania zainteresowanych formacji/zespołów.
Minimalna liczba podmiotów w jednej kategorii to 3 zespoły/formacje.

KATEGORIE TANECZNE:
Formacje/zespoły maksymalna liczba - 24 osoby.
- taniec towarzyski (dotyczy formacji mieszanych i dziewczęcych) – czas prezentacji do 6 minut,
- hip-hop - czas prezentacji do 4 minut,
- disco dance, cheerleaders – czas prezentacji do 4 minut,
- show dance - czas prezentacji do 4 minut,
- teatr tańca - czas prezentacji do 4 minut,
- jazz, taniec współczesny – czas prezentacji do 4 minut.

Uwaga!
Przy zgłoszeniu prosimy o podanie dokładnego czasu prezentacji.

MUZYKA:
Muzykę zapisaną w formacie AUDIO, nagraną na płycie CD, należy przesłać na adres Oświęcimskiego Centrum Kultury do 10 maja 2018 r. z dokładnym opisem (nazwa formacji/zespołu, czas nagrania – zgodny z limitem, jeden utwór na płycie, kategoria wiekowa i taneczna)

OCENA:
Prezentacje oceniać będzie komisja sędziowska składająca się z wykwalifikowanych specjalistów z zakresu tańca.
Ocenie podlegać będą:
- technika tańca,
- rytm,
- choreografia,
- wyraz artystyczny,
- dobór muzyki i strojów.
Decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i niepodważalne.

Uwaga!
Sędziowie zastrzegają sobie prawo do przesunięcia zespołu/formacji do innej kategorii tanecznej niż zgłoszona, w przypadku prezentacji nieodpowiadającej kategorii tanecznej.


NAGRODY:
- medale, puchary i dyplomy za I, II, III miejsce,
- pamiątkowe dyplomy,
- komisja sędziowska może przyznać nagrodę główną Grand Prix dla najlepszego wykonawcy festiwalu (puchar, dyplom, nagroda pieniężna),
- z ubiegania się o nagrodę Grand Prix wykluczony jest laureat Grand Prix ubiegłorocznej edycji festiwalu,
- komisja sędziowska może nie przyznać I, II lub III miejsca w poszczególnych kategoriach tanecznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Dostarczenie do organizatora prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z listą utworów muzycznych w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2018 r. na adres organizatora: Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim lub e-mailem: organizacja@ock.org.pl
2. Dokonanie opłaty startowej w terminie do 10 maja 2018 r. na konto: Bank Spółdzielczy w Zatorze nr konta 42 8136 0000 0030 0298 2000 0010 z tytułem „Taki Taniec” i nazwą formacji/zespołu. Opłata startowa w wysokości: 15 zł od osoby za każdą kategorię taneczną.
Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT za opłatę startową, prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu w karcie zgłoszenia.
W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu organizator nie zwraca opłaty startowej.
3. Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa leżą w gestii organizatora festiwalu.

INNE WAŻNE INFORMACJE:
1. Kolejność prezentacji będzie podana na stronie www.ock.org.pl najpóźniej 18 maja 2018 r.
2. Wymiary sceny: 8m x 8m.
3. W trakcie imprezy działać będzie punkt medyczny.
4. Każda formacja/zespół może posiadać maksymalnie dwóch opiekunów/trenerów, którzy wpisują swoje nazwiska w karcie zgłoszenia. Tylko te osoby są upoważnione do towarzyszenia tancerzom w szatniach oraz w kulisach sceny.
5. Uczestnicy przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.
6. Jedna formacja/zespół występuje tylko jeden raz z jedną choreografią. Niedopuszczalny jest występ tego samego zespołu pod inną nazwą.
7. Podczas występu, tancerze zobligowani są do używania obuwia tanecznego, nie pozostawiającego śladów na podłodze.
8. Podczas występu zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek produktów ciekłych i sypkich, które spowodują zabrudzenie sceny wymagające przerw technicznych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobach i na widowni.
10. Opiekunowie osobnym poświadczeniem na karcie zgłoszenia potwierdzają brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w festiwalu zgłoszonych tancerzy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji video oraz fotografowania festiwalu w celach promocyjnych.
12. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania kolejności wykonawców podczas prezentacji festiwalowych.
13. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w Oświęcimskim Centrum Kultury.
14. Wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator festiwalu w porozumieniu z sędzią głównym.
15. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt programu festiwalu w zależności od sytuacji. Decyzje organizatora są nieodwołalne.
16. Organizator może nie dopuścić lub wykluczyć uczestnika z festiwalu z powodu nieprzestrzegania regulaminu oraz gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszone są cudze prawa autorskie, czyjekolwiek dobra osobiste bądź jakiekolwiek przepisy prawa.

Uwaga!
Liczba formacji/zespołów biorących udział w festiwalu jest ograniczona. Formacje/zespoły będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze organizacyjnym:
Kornelia Płoszczyca-Big
Oświęcimskie Centrum Kultury, 32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24,
tel. (33) 842 44 61, 842 57 82, e-mail: organizacja@ock.org.pl

 

Regulamin

karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26 maja

Nagrody: medale, puchary i dyplomy za I, II, III miejsce oraz dyplomy

Przedział wiekowy: 6-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy