Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Wawel odzyskany – Twoja cegiełka” – konkurs na plakat

Na początku 1921 roku Adolf Szyszko-Bohusz – architekt i konserwator sztuki, zaniepokojony niskimi i nieregularnie otrzymywanymi dotacjami państwowymi na renowacje Zamku Królewskiego na Wawelu, postanowił odwołać się do serc Polaków z apelem o zbiórkę pieniędzy na sfinansowanie prac restauracyjnych.
Każdy wpłacający kwotę odpowiadającą dziennemu kosztowi prac na Zamku otrzymywał potwierdzenie na ozdobnym blankiecie oraz uhonorowany miał być kamienną tabliczką zwaną „cegiełką wawelską”. Wśród darczyńców były osoby indywidualne, instytucje, szkoły, przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe oraz formacje wojskowe.
Główny renowator Wawelu snuł plany wybudowania "cegiełkowego muru", by uwiecznić 6329 ofiarodawców. Jego plan został zrealizowany tylko częściowo, a obecnie w murze obronnym dochodzącym do Bramy Herbowej znajduje się 788 „cegiełek wawelskich”.

Zostań jednym ze współorganizatorów akcji zainicjowanej przez Adolfa Szyszko-Bohusza i zajmij się zaprojektowaniem i wykonaniem plakatu popularyzującego zbiórkę pieniędzy. Praca powinna być utrzymana w konwencji graficznej plakatu okresu międzywojennego, odwołująca się do uczuć patriotycznych i eksponująca wartości historyczne przedstawionego miejsca.

ogłoszenie: 1 września
termin nadsyłania prac: 16 listopada
gala rozdania nagród: 14 grudnia

Organizatorzy:
Organizator - Bożena Litewka, Robert Adamczak (Dział Oświatowy Zamku)
Partner - Biblioteka Kraków, Pracownicy Działu Metodycznego

Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu WAWEL ODZYSKANY - TWOJA CEGIEŁKA
I. Organizator Konkursu:
Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 31-001 Kraków, Wawel 5 (zarejestrowany w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury pod numerem 21/92 i w Państwowym Rejestrze Muzeów pod numerem 16/98) ogłasza konkurs na plakat pt. Wawel odzyskany – Twoja cegiełka nawiązujący do „akcji cegiełkowej” z 1921 roku, której celem było pozyskanie środków na sfinansowanie prac restauracyjnych na Wawelu.
Konkurs zakończony zostanie wystawą pokonkursową.
Partnerem jest Biblioteka Kraków, 31-154 Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 (wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 34).

II. Cele Konkursu:
1. Poszerzenie znajomości historii Wzgórza Wawelskiego o czasy jego odbudowy po rok 1918.
2. Zachęcenie do korzystania z księgozbioru Biblioteki Kraków.
3. Zainspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania umiejętności plastycznych.

III.    Czas trwania konkursu: 1 września 2018 r. – 14 grudnia 2018 r.
Czas trwania wystawy pokonkursowej: styczeń-luty 2019 r. Miejsce i termin otwarcia wystawy zostaną podane w odrębnym komunikacie, zamieszczonym na stronach Organizatora i Partnera.

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Formularz Zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej podpisuje Rodzic lub Opiekun Prawny. Wyraża on także zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na publikację wizerunku osoby niepełnoletniej.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

V.    Kategorie wiekowe uczestników konkursu:
1. Kategoria I – uczniowie klas V – VIII Szkół Podstawowych oraz III Gimnazjum.
2. Kategoria II – uczniowie Szkół Średnich.

VI.    Termin i miejsce nadsyłania plakatów.
1. Plakaty należy nadsyłać do 16 listopada 2018 r. pod adres: Zamek Królewski na Wawelu, 31-001 Kraków, Wawel 5 lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Zamku Królewskiego na Wawelu, budynek nr 8 na Wzgórzu Wawelskim - w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.30. Na kopercie należy umieścić napis „KONKURS – PLAKAT”.
2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 jest ostateczny, liczy się data stempla pocztowego.
3. Koszty przesyłki ponoszą Autorzy plakatów.
4. Informacji na temat Konkursu udziela:

Bożena Litewka, Robert Adamczak, Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu,
tel. 12 422 51 55 wew. 443, w godzinach 9.00 – 10.00 i 14.00 – 15.00.
Pracownicy Działu Metodycznego Biblioteki Kraków,
tel. 12 618 91 26, w godz. 8.00 – 15.00.

VII. Wymagania techniczne i formalne:
1. Plakat w swojej formie ma nawiązywać do konwencji graficznej plakatu okresu międzywojennego.
2. Do konkursu dopuszcza się plakaty wykonane technikami: malarską, rysunkową, fotograficzną, collage, fotomontaż oraz technikami komputerowymi.
3. Do konkursu dopuszcza się plakaty w formacie 50 x 70 cm.
4. Każdy Autor może nadesłać tylko jeden plakat.
5. Plakat należy opisać na odwrocie w prawym dolnym rogu kodem, składającym się z 4 znaków (dowolne cyfry lub litery lub ich kombinacje). Plakat nie może być oznaczony, ani podpisany w żaden inny sposób niż podany powyżej.
6. Do plakatu należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną wyłącznie kodem wymienionym w pkt. 5, zawierającą wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (nr 1) oraz formularz nr 2 - wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Formularze dostępne na stronie internetowej Zamku Królewskiego na Wawelu w zakładce Edukacja/Konkursy/Wawel Odzyskany – Twoja cegiełka oraz na stronie Biblioteki Kraków w zakładce Dla Czytelników – Konkursy. Prawidłowe i czytelne wypełnienie formularzy jest niezbędne do zakwalifikowania pracy do konkursu.

VIII.    Zasady przyznawania nagród.
1. Jury pod przewodnictwem profesora Władysława Pluty przyzna trzy nagrody główne oraz wyróżnienia
w każdej z dwóch kategorii. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
2. Jury konkursu oceniać będzie:
- oryginalność pomysłu,
- adekwatność treści plakatu do tematu konkursu,
- estetykę wykonania,
- czytelność przekazu.
3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Organizatora i Partnera w dniu 7 grudnia 2018 r.
4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody telefonicznie i pisemnie (e-mail).
5. Wręczenie nagród odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w budynku nr 7 na Wzgórzu Wawelskim.
6. Jury może dokonać wyboru plakatów na wystawę pokonkursową także spośród prac nienagrodzonych.
7. Nadesłane prace nie będą zwracane Autorom.
8. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

IX.    Prawa Autorów:
1. Organizator Konkursu i Partner zobowiązują się do poszanowania autorskich praw osobistych Autora.
2. Autor potwierdza, że plakat zgłoszony do Konkursu został wykonany osobiście i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
3. Autor plakatu ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby plakat zgłoszony na konkurs naruszał prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
4. Autor wyraża zgodę na prezentację plakatu na wystawie pokonkursowej.

X.    Postanowienia końcowe:
1. Dane osobowe uczestników konkursu pt. Wawel odzyskany - Twoja cegiełka podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018.1000 z dnia 24.05.2018). Administratorem danych osobowych jest : Zamek Królewski na Wawelu, 31-001 Kraków, Wawel 5.
2. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu wyłonienia i nagrodzenia Zwycięzców oraz ogłoszenia wyników. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – wizerunek Zwycięzcy, mogą być publikowane na stronach internetowych Organizatora i Partnera oraz na ich profilach w mediach społecznościowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom Konkursu oraz rodzicom i opiekunom dzieci przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz ich poprawiania.
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od klasy 5 szkoły podstawowej

Region: -

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny