Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Widokówka z mojego miasta

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach.
CEL:
• Zachęcenie do podejmowania twórczych działań;
• Prezentacja twórczości dziecięcej;
• Zaprezentowanie walorów swojej miejscowości;
• Rozbudzanie zainteresowań oraz wiedzy o regionie;
• Kształtowanie poczucia przynależności do swojej „ małej ojczyzny”;
• Zachęcenie do wakacyjnych podróży po Polsce;
• Rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z kulturą i sztuką;
• Kształtowanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości estetycznej dzieci;
• Podejmowanie współzawodnictwa i rywalizacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VII szkół z oddziałami integracyjnymi.
2. Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie, bądź grupowo (maksymalnie czteroosobowe zespoły uczniów).
3. Prace konkursowe mogą być wykonane również podczas zajęć rewalidacyjnych z pomocą nauczyciela (prosimy taką informację zamieścić na odwrocie pracy).
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie widokówki swojego miasta z nazwą miejscowości:
 format maksymalnie A3;
 technika dowolna;
5. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 4 prace.
6. Wszystkie prace powinny być opatrzone metryczkę zawierającą następujące dane:
 imię i nazwisko autora, wiek, klasa;
 dokładny adres szkoły;
 telefon placówki;
 imię i nazwisko opiekuna;
Prace, które nie będą zawierały wymienionych danych, nie będą brały udziału w konkursie.

NAGRODY:
1. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja;
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej naszej szkoły www.sp16.zory.pl;
3. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani drogą mailową;
4. Zwycięzcom konkursu zostaną wysłane dyplomy oraz nagrody rzeczowe;
5. Każdy uczestnik konkursu będzie mógł otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie.

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC:
Prace należy nadsyłać do 8 czerwca 2018r.
Na adres: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Konopnickiej w Żorach
ul. Osińska 50, 44 – 240 Żory
woj. Śląskie
„Widokówka z mojego miasta”

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

Marek Dyrda, Ewelina Musioł, Monika Napiórkowska

UWAGI KOŃCOWE:
1. Przekazane prace przechodzą na własność organizatora;
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 13 czerwca 2018r.
3. Prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej, natomiast prace laureatów dodatkowo zostaną zaprezentowane na stronie internetowej organizatora.
Uczestnik zgłaszając się do konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie prac wraz z danymi osobowymi w materiałach związanych z konkursem.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 13 czerwca 2018r.

Nagrody: Dyplomy, nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy I-VII

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy