Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Wielcy Nieznani”

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną i film
„Wielcy Nieznani”

ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 36 im.Polskich Olimpijczyków w Częstochowie.
2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
CELE KONKURSU
1. Promocja ważnych dla Polski postaci historycznych, którzy nie są znani lub znani w stopniu niewielkim, poprzez wykorzystanie nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
2. Zachęcenie młodego pokolenia Polaków do poszukiwania lokalnych bohaterów i ludzi zasłużonych dla rozwoju „małych ojczyzn”.
3. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.

TEMAT KONKURSU
Organizator konkursu oczekuje na prezentacje multimedialne i filmy, których tematem będzie doktor Władysław Biegański.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.
2. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.
II – uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum.
III—uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
3. Autorem prezentacji multimedialnej i filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 4 osoby).
4. Uczestnicy konkursu z I kategorii wiekowej mają za zadanie stworzenie prezentacji multimedialnej, natomiast uczestnicy z pozostałych kategorii wiekowych mają stworzyć film o długości nieprzekraczającej 10minut.
5. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie umożliwiającym odtworzenie w środowisku Windows i przesłanie jej na adres: Szkoła Podstawowa nr 36 im.Polskich Olimpijczyków, ul.Kasztanowa7/9, 42-216-Częstochowa z dopiskiem „Władysław Biegański” do dnia 15.05.2018.
6. Wraz z płytą uczestnicy przesyłają informację o autorze/autorach: imię, nazwisko, klasa i nazwa szkoły do której autor/autorzy uczęszczają, adres szkoły wraz z adresem e-mail oraz imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela wspomagającego projekt.
7. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, reportaż, fabułę, animację itp).
8. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. Akceptowalne formaty zapisu to: mpeg, mov, mp4, wmv, o rozdzielczości 1280x720 lub 1920x1080.
9. Prace będą oceniane przez niezależną komisję, której werdykt jest ostateczny.
10. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu do filmowania i fotografowania ufundowane przez sponsorów.
11. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wartość merytoryczna.

UWAGI KOŃCOWE

1. Do pracy musi zostać dołączone oświadczenie następującej treści: „Zgłoszony do konkursu film jest mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonego do konkursu filmu w celach promocyjnych przez Szkołę Podstawową nr 36 im.Polskich Olimpijczyków w Częstochowie. Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie dotyczące w/w materiałów i w przypadku uzyskania nagrody przenoszę je na w/w Szkołę Podstawową nr 36 na wszystkich polach jego eksploatacji”.
2. W przypadku osób niepełnoletnich karta zgłoszenia oraz oświadczenie muszą zostać podpisane również przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) autora.
3. W przypadku gdy autorem filmu jest grupa osób, oświadczenie musi wypełnić każdy
z uczestników.
4. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 01.06.2018. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i poprzez e-mail.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 01/06/2018

Nagrody: sprzęt do filmowania

Przedział wiekowy: klasa 4 SP - szkoły ponadgimnazjalne

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy