Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” 2018

XXVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"


pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty


REGULAMIN


ORGANIZATORZY KONKURSÓW

 • Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie,

 • Wydział d/s Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.


CELE KONKURSÓW 

 • kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,

 • rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia,

 • wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w formie literackiej,

 • promowanie młodych talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców,

 • wymiana doświadczeń i rozszerzenie zakresu wiedzy autorów prac na temat różnych technik plastycznych.


ZASADY UCZESTNICTWA 

 • uczestnikami mogą być uczniowie województwa lubelskiego i Diecezji Lubelskiej,

 • Komisja powołana przez organizatorów przyzna równorzędne nagrody i wyróżnienia w czterech grupach wiekowych:
  1) klasy I – III szkoły podstawowej
  2) klasy IV – VI szkoły podstawowej
  3) klasy VII oraz gimnazja
  4) szkoły ponadpodstawowe

 • prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane w formacie nie mniejszym niż A3 (420x297 mm) i nie większym niż B1 (1000x700 mm); prace literackie - pisane wierszem lub prozą (do 10 tys. znaków),

 • nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, szkłem, watą, zapałkami, plasteliną, bibułą itp.

 • ilość nadesłanych prac plastycznych bądź literackich nieograniczona,

 • prace plastyczne i literackie należy nadesłać w oddzielnych przesyłkach,

 • przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora, klasa, adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,

 • prace przestrzenne i zbiorowego autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania nie będą brane pod uwagę,

 • koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca,

 • prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów,

 • zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów,

 • prace prosimy nadsyłać do dnia 26 listopada 2018 r. pod adresem:
  Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin (decyduje data stempla pocztowego)

 • WERDYKT KOMISJI JEST OSTATECZNY I NIEPODWAŻALNY,

 • uroczyste podsumowanie obydwu konkursów, otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz wręczenie upominków i dyplomów odbędzie się 12 grudnia 2018r. (środa) o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11.


Uwaga! 

 • wyniki konkursu dostępne będą na stronie: mdk.lublin.pl od 6 grudnia br.

 • organizatorzy proszą nauczycieli o przesłanie na adres e-mail Pracowni imprez potwierdzenia udziału laureatów w finale konkursu do 10 grudnia br. (można skorzystać z FORMULARZA POTWIERDZENIA UDZIAŁU )

 • w przypadku nieobecności podczas podsumowania konkursu dyplomy i nagrody można odebrać
  do końca stycznia 2019r. w MDK, ul. Grodzka 11 (Pracownia imprez),

 • kontakt telefoniczny z organizatorem - Pracownia imprez MDK „Pod Akacją” w Lublinie:
  /fax: 81 5322740, tel. kom.: 532 104 347


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w formularzach i kartach zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia (zgodnie z RODO). Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, wieku, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.

 3. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie,
  20-112 Lublin, ul. Grodzka 11.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.

 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie.


 

regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 12.12.2018

Nagrody: upominki i dyplomy

Przedział wiekowy: 7-18 lat

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny