Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „W świątecznym blasku lampionu”

MDK Katowice zaprasza wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa śląskiego w wieku od 5 do 15 lat do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym.


Temat konkursu: "W świątecznym blasku lampionu"
Technika wykonania prac dowolna plastyczna

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-10 lat i 11-15 lat

Termin nadesłania prac do 30 listopada 2017 r. na adres:

Zespół Szkół i Placówek nr 2
ul. Zarębskiego 2
40-854 Katowice

z dopiskiem: MDK – konkurs „W świątecznym blasku lampionu”

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ „W świątecznym blasku lampionu”


 

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach w Zespole Szkół  i Placówek nr 2 w Katowicach. Z ramienia organizatora odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu są Joanna Spera i Agnieszka Żegleń.

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji związanych z okresem poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz same święta.

 2. Pobudzenie do plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i obserwacjami.

 3. Poznanie przez dzieci i młodzież techniki budowy lampionu i jego wykorzystania.

 4. Wykonanie lampionu świątecznego.


 

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa śląskiego.

 2. Wiek uczestników: od 5 do 15 lat.

 3. Technika: dowolna

 4. Termin nadesłania prac do 30 listopada 2017 r. na adres:


Zespół Szkół i Placówek nr 2
ul. Zarębskiego 2
40-854 Katowice


z dopiskiem: MDK – konkurs „W świątecznym blasku lampionu”

 1. Każda praca (od spodu) powinna być opisana pismem drukowanym: • imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, nazwa szkoły 1. Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał.nr. 2).

 2. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach: 5-6 lat, 7-10 lat i 11-15 lat.

 3. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych  z konkursem oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).

 4. Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza Katowic nie będą oceniane przez jury.

 5. Przewiduje się przyznanie nagród oraz prezentacje najlepszych prac podczas finału konkursu w siedzibie placówki w dniu 7 grudnia 2017 r.

 6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej mdkkatowice.pl w zakładce konkursy.

 7. Nieodebrane nagrody (do miesiąca od podsumowania konkursu) przechodzą na własność MDK.

 8. Protokół z posiedzenia jury konkursowego będzie do wglądu do końca roku szkolnego 2017/2018 w siedzibie placówki.

 9. Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.


Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania regulamin konkursu wraz z załącznikami: konkurs w świątecznym blasku lampionu

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzki Konkurs Plastyczny  „W świątecznym blasku lampionu”

Katowice, listopad – grudzień 2017 r.

 

Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………

Wiek autora: …………………………………………………………………………………

Nazwa placówki, adres, telefon:…………………………………………………………….

. ……………………………………………………………………..

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: ……………………

………………………………………………………………………………………………

 1. Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu przez Organizatorów ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 8 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

 2. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu plastycznego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922).


 

 

 

………………………                 ………………………….        ……………………………..

Podpis rodzica                          Podpis nauczyciela                         Pieczątka szkoły/placówki

 

————————————————————————————————————————

Zał. nr. 2

 

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

 

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

 

w finale Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „W świątecznym blasku lampionu”, który odbędzie się 7.12.2017 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2. Niniejszym udzielam zezwolenia  na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo do zarejestrowanego materiału  z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

 

………………………………………                                 …………………………………………….

miejscowość, data               czytelny podpis rodzica (opiekuna)

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-15 lat

Region: woj. śląskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny