Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

X Miedzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów lub fotografia  wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 12-25 lat.
Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac, pod warunkiem że prace nie były wcześniej publikowane. Format prac nie mniejszy niż A5.

Prace zgłaszane na konkurs należy dostarczyć w formie wydrukowanej i elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl;
Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko, wiek autora, adres i telefon placówki patronującej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, nazwisko twórcy oraz tytuł dzieła według którego praca została wykonana, a także należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia.
Organizatorzy konkursu proszą również o dołączenie fotografii dzieła, którego było inspiracją do wykonania pracy.

Prace na konkurs można przesyłać do 6 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu do organizatora)

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
ul. Krańcowa 106
20 – 320 Lublin


 

 

REGULAMIN
X Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny
„Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii”

organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie

konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 12 – 25 lat

Cele konkursu:
- pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny;
- rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Realizacja zadania:
- wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;
lub
- fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa;

Warunki konkursu:
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac wcześniej niepublikowanych i niezgłaszanych do innych konkursów;
- praca musi być wykonana przez jednego autora;
- prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu;
- format nie mniejszy niż A5;
- fotografie prosimy przesłać w formie wydrukowanej i elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl;
- prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko, wiek autora, adres i telefon placówki patronującej, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, nazwisko twórcy oraz tytuł dzieła według którego praca została wykonana;
- prosimy o dołączenie fotografii dzieła, którego było inspiracją do wykonania pracy;
- prosimy o dołączenie karty zgłoszenia;
- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Prace należy dostarczyć do organizatora: do dnia 6 listopada 2017 r.
na adres: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” ul. Krańcowa 106, 20 – 320 Lublin
tel. 81 744 16 38, e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
Uwaga! Prace nadsyłane pocztą muszą wpłynąć do 6 listopada 2017 r.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice“:
www.ddkbronowice.pl w zakładce Konkursy/Wyniki

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się 16 grudnia 2017 r. (sobota), o godzinie 12.00 w salach Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”.

W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji.

Organizator zastrzega sobie prawo wykonania dokumentacji w formie katalogów, fotografii i biuletynów oraz publikacji nadesłanych prac w mediach internetowych, telewizyjnych, prasowych i innych bez uiszczania autorom honorariów.

Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do prowadzenia konkursu.

Koordynator konkursu: Ewa Rejmak, tel. 81 444 00 16

 

Do pobrania: Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16.12.2017

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 12- 25 lat

Region: międzynarodowy

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny