Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Witkacy i ja”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 3 - Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku,

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, herbu Nieczuja (pseudonim „Witkacy”) oraz zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania inspiracji polskiego malarza, fotografa, pisarza, dramaturga i filozofa.

To doskonała okazja do przypomnienia jego życia i twórczości, jego dzieł, które na trwałe wpisały się w polską kulturę, stały się znaczącym elementem naszej edukacji literackiej  i plastycznej.

Wasze prace mogą być ilustracją zarówno twórczości dramatycznej Witkacego, jak i interpretacją jego prac plastycznych.

 

Tematy pomocnicze:

·          Groteskowy i absurdalny świat wg Witkacego / komunizm, faszyzm, totalitaryzm/

·          Plastyczna interpretacja dramatów np. „Szewcy”, „W małym dworku”, „Kurka wodna”, „Szalona lokomotywa”, „Mątwa”, „Wariat i zakonnica”

·          „czysta forma” / formizm / - maksimum przeżyć metafizycznych poprzez eksponowanie napięć pomiędzy odpowiednio dobranymi barwami, liniami i kształtami

·          Ekspresjonizm – żywioły, forma baśniowa, fantazje, stwory, krajobrazy, sen, uniesienie

·          Studium portretowe – psychologiczna charakterystyka przy pomocy mniejszej lub większej deformacji rysów portretowanej osoby.

Warunki konkursu:

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:


„Gimnazjalista” – uczniowie gimnazjów oraz uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych

„Licealista” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Oddzielną kategorię stanowią Licea Plastyczne.

Uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego, koła plastyczne.

 1. Format prac: A3, nieprzekraczający 70 x 100 cm (B1)

 2. Technika: rysunek, grafika, malarstwo, pastele

 3. Prace nie powinny być oprawiane.

 4. Na odwrocie pracy należy umieścić drukiem informacje o autorze: tytuł pracy, imię  i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna /instruktora, nazwa i adres placówki / szkoły.  Mile widziana zbiorcza lista autorów prac.

 5. Termin składania prac: prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 06 marca 2018 r.  na adres:           Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk z dopiskiem: „Witkacy i ja”

 6. Ocena prac: w skład jury wchodzić będą artyści plastycy, artyści fotograficy, nauczyciele i przedstawiciele Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Przy ocenie będzie brana pod uwagę  trafność doboru tematu, umiejętne wykorzystanie technik typowych dla Witkacego, jakość walorów artystycznych.

 7. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i dyplomy.

 8. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania       i reprodukowania prac konkursowych.

 9. O wynikach konkursu nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

 10. Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane, przysłane w rulonach nie będą rozpatrywane.


 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

pt. „Ślad Witkacego - maszyny, machiny, destrukcja i cel”

Przedmiotem fotografii powinny być maszyny, machiny i inne techniczne twory mające wpływ (udział pośredni lub bezpośredni) na zmianę i przemianę świata, materii, myślenia, (uwzględnić można przemieszczanie, podróże i wyprawy).

 

Celem niniejszego konkursu jest:

 • rozwijanie zmysłu artystycznego, prezentacja inwencji twórczej autorów zdjęć

 • możliwość spojrzenia okiem artysty na rozwój i destrukcję współczesnej cywilizacji

 • kontynuacja myśli  twórczej Stanisława I. Witkiewicza dotycząca widzenia świata przez obiektyw aparatu.


 

 1. Konkurs jest otwarty dla młodzieży szkół podstawowych (7 i 8 klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 2. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.

 3. Technika wykonania prac jest dowolna, format prac: 20x30cm (203x 305mm)

 4. Prace należy nadsyłać listownie w postaci wywołanej lub wydrukowanej. Należy dołączyć również wersję elektroniczną na płycie (pkt. 6).

 5. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli lub większych (nieprzekraczających 2 MB) należy dołączyć na płycie CD. Dodatkowo na płycie i na odwrocie zdjęć, powinno znaleźć się imię, nazwisko, dokładny adres i nr tel. uczestnika konkursu oraz tytuł zdjęcia (należy dołączyć komentarz, gdzie i kiedy zdjęcie zostało wykonane)

 6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

 7. Zdjęcia należy nadsyłać do 06 marca 2018 r.


Kryteria oceny prac:

interpretacja tematu – pomysł,

walory estetyczne – kompozycja i wykadrowanie.

 1. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

 2. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynach internetowych organizatorów konkursu.

 3. Przesłane fotografie i pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach kulturowych działań placówek organizujących konkurs. Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

 4. Organizatorzy przewidują nagrody za miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz przyznane zostaną wyróżnienia.

 5. Nagrody zostaną wręczone lub przesłane laureatom na koszt organizatorów.

 6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

 8. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie prac w trakcie przesyłki.


 

Prace należy wysłać na adres:

Gimnazjum nr 2 ul. Sobieskiego 3,

76-200 Słupsk  

z dopiskiem „Witkacy i ja”

tel./fax (059) 845-61-40

Uczestnicy konkursu plastycznego i fotograficznego, biorąc udział wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu. (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z poz. zm.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu:

Anna Sujecka - tel. 517612481
Wioletta Miś - tel. 694009779

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od 7 klasy SP - IV klasa LO

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny