Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego” – LUDZIE

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza wszystkich chętnych fotoamatorów do udziału w 11 edycji konkursu fotograficznego "Śladami Leona Wyczółkowskiego". Motywem przewodnim obecnej edycji konkursu są LUDZIE. W twórczości Leona Wyczółkowskiego tytułowi ludzie to przyjaciele, osoby, które spotykał na swej drodze, ale również te, których nie miał przyjemności poznać osobiście. Artysta zajmował się człowiekiem, jako samodzielnie występującym, ale bezimiennym studium, tworząc typy ludowe, układając postaci w grupy, tworząc sceny rodzajowe: „Gdy Wyczół rysuje człowieka, wyjmuje go przeważnie z otoczenia, w którym ten występuje. Ważny jest człowiek i nic poza nim. Krajobraz ogranicza się do kilku ledwie zaznaczonych linii”.

Prace na konkurs może zgłosić każda osoba, nie zajmująca się zawodowo fotografią.
Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych do 16 roku życia oraz powyżej 16 roku życia.

Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego – przykłady prac artysty podejmujących motyw ludzi podane są na stronie internetowej bydgoskiego muzeum.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 5 prac o wymiarach min. 15 x 21 cm a maksymalnie 30 x 40 cm. Prace należy opisać - kolejne numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie zdjęcia ołówkiem. Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum.

Prace można nadsyłać do 30 listopada 2017 roku pocztą na adres:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs

Nagrody - finansowe oraz nagrody specjalne.Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
pt. Śladami Leona Wyczółkowskiego – ludzie twórczości artysty1.    Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

2.    Konkurs przeznaczony jest dla osób nie zajmujących się zawodowo fotografią.

3.    W konkursie brak ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:

do 16 lat
powyżej 16 lat

4.    Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego – przykłady prac artysty podejmujących motyw ludzi podane są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl

5.     Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi max. 5 prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i mak. 30 x 40 cm.

6.     Wszystkie zdjęcia powinny zawierać następujące dane: kolejne numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie zdjęcia ołówkiem.

7.     Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl

8.    Komplet materiałów należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2017 r. drogą pocztową na adres:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs

9.    Nie dopuszcza się zgłaszania prac drogą elektroniczną.

10.     Przekazanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz przekazaniem wszelkich praw autorskich do zdjęć na dostępnych polach eksploatacji.

11.     Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

12.     Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród w terminie do 31 grudnia 2017 r.13.     Lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum
www.muzeum.bydgoszcz.pl.

14.    Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac na wystawie oraz w publikacjach związanych z konkursem.

Część konkursowa:

1.     Wszystkie prace biorą udział w konkursie na równych zasadach.

2.      Przyznane zostaną następujące nagrody:

(Informacje o nagrodach specjalnych wkrótce)

oraz nagrody Organizatora konkursu w grupach wiekowych:

pierwsza nagroda – 600,00 zł
druga nagroda – 500,00 zł
trzecia nagroda – 400,00 zł

Przewidziano również po 3 wyróżnienia w grupach wiekowych.

3.    Prace nagrodzone w konkursie przechodzą na własność Organizatora.Wystawa pokonkursowa


1.    Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród nastąpi w I kwartale 2018 roku.

Postanowienia ogólne:

1.     Zgłoszenie prac do etapu eliminacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

2.     Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego zdjęć pochodzących z ekspozycji w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu.

3.     Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac przekazanych do ekspozycji, wynikłe wskutek działania osób trzecich.

4.     Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

5.     Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa oraz katalog wystawy.

6.     Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U., Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) Organizator informuje, iż:

a)    administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4,

b)     dane osobowe uczestników konkursu wykorzystywane i przetwarzane będą przez organizatora w celu organizacji i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. Śladami Leona Wyczółkowskiego – motyw rzeki w twórczości artysty i nie będą udostępniane innym podmiotom,

c)     uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

d)     podanie danych osobowych jest dobrowolne.Uwaga: Za osoby poniżej 18 roku życia formularz i zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Formularz konkursowy

 

 

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: I kwartał 2018 r.

Nagrody: finansowe i specjalne

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny