Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem Łęczna 2018

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Technika wykonania prac: rysunek węglem
Format prac: minimum A3,  maksimum B1
Tematyka prac: Kosmos

Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę.
Prace należy opisać w sposób podany w regulaminie i dostarczyć do organizatora konkursu do dnia 15 czerwca 2018 r. (liczy się data wpływu)

Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna


Zgłoszenia do konkursu indywidualne lub poprzez placówki i stowarzyszenia kultury lub placówki oświaty.

 

XI Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem Łęczna 2018

Organizatorem konkursu jest:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna, tel.: 81 752-15-42, fax: 81 752-15-47,
www.plama.org.pl, e-mail: plama1983@go2.pl

Cele
1.    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
2.    Upowszechnianie i popularyzowanie tradycyjnej techniki plastycznej – rysunku węglem
3.    Prezentacja współczesnej sztuki

Zasady udziału w konkursie
1.    Temat konkursu Kosmos
2.    Technika – rysunek węglem na papierze, kartonie lub tekturze.
3.    Format – minimum A3,  maksimum B1.
4.    Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną pracę.
5.    Praca nie może być oprawiona.
6.    Każda praca musi być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy, telefon, tytuł pracy ponadto prace przysyłane przez placówki delegujące dodatkowo powinny zawierać imię i nazwisko opiekuna oraz adres placówki - wzór do pobrania (wypełniony prosimy przykleić na odwrocie pracy)
7.    Termin nadsyłania prac: do 15 czerwca 2018 (liczy się data wpływu).  
8.    Prace można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:
Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
ul. Górnicza 12, 21-010 Łęczna

9.    Za prace uszkodzone lub zniszczone w transporcie organizator nie ponosi odpowiedzialności.
10.  Prace w innym formacie niż w pkt.3, uszkodzone lub zniszczone a także niepodpisane na odwrocie nie będą podlegały ocenie Jury.
11.  Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie przechodzą na własność Organizatora.
12.  Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia do konkursu indywidualne lub poprzez placówki i stowarzyszenia kultury lub placówki oświaty.

Kategorie wiekowe
Prace są oceniane w pięciu grupach wiekowych:
- od 5 do 8 lat
- do 10 lat
- do 14 lat
- do 18 lat
- powyżej 18 lat

Jury
1.    Prace zostaną ocenione przez Jury według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem konkursu i techniką - rysunek węglemoraz indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi. (prosimy użyć jako środka rysunkowego wyłącznie węgla drzewnego, zastosowanie innej techniki niż rysunek węglem dyskwalifikuje pracę,)
2.    Obrady Jury odbędą się w terminie 1-9 lipca 2018. W skład Jury wejdą m.in. artyści
z zagranicy biorący udział w XIV Międzynarodowym Plenerze Artystycznym- Łęczna 2018
3.    Werdykt Jury jest ostateczny.

Nagrody
1.    Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Organizator kwalifikuje prace do wystawy pokonkursowej.
2.    Pula nagród wynosi 3600,00 zł, z zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może otrzymać nagrody o wartości powyżej 750 zł.
3.    Nagrody zostaną przyznane w formie rzeczowej.
4.    Wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
w dniu 4 października 2018 r. W razie nieobecności podczas wręczenia nagród, zostaną one przesłane pocztą na adres domowy autora.

Wystawa pokonkursowa

 1. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej, której otwarcie nastąpi 4 października 2018 r. o godz. 13:00 w Osiedlowym Domu Kultury ul. Górnicza 12 w Łęcznej. Wystawa będzie otwarta do 4.11.2018 r.

 2. Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu.

 3. Wyniki konkursu i zdjęcia nagrodzonych prac oraz z relacji z wystawy pokonkursowej będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.plama.org.pl oraz Centrum Kultury w Łęcznej: www.ck.leczna.pl

 4. Osoby pełnoletnie uczestniczące w konkursie będą mogły odebrać prace osobiście
  w ciągu 10 dni po zakończeniu wystawy – bądź przesyłką pocztową. Praca winna zawierać na odwrocie dopisek: praca do zwrotu. Organizator zobowiązuje się przesłać prace pocztą - koszty przesyłki pokrywa autor. Organizator nie odsyła prac osób niepełnoletnich oraz prac nagrodzonych i wyróżnionych, które przechodzą na własność organizatora.


Postanowienia końcowe

 1. W przypadku osoby pełnoletniej przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne
  z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
  i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac.

 2. W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, należy umieścić (przykleić na odwrocie pracy)dodatkowo podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu zgodę o treści zawartej w załączonym druku.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac
  w celach promocyjnych w prasie, telewizji i Internecie oraz innych publikacjach bez żadnych ograniczeń terytorialnych.

 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora konkursu.

 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych: www.plama.org.pl oraz www.ck.leczna.pl

 6. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 81 752-15-42 lub
  e-mail: plama1983@o2.pl


Konkurs realizowany przy wsparciu finansowym: Gminy Łęczna i Powiatu Łęczyńskiego.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: wystawa pokonkursowa 4.10.2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: od 5 roku życia

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny