Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS Świat bez barier pod hasłem „Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń…”

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS Świat bez barier
HASŁO KONKURSU:
Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń…
POD HONOROWYM PATRONATEM
POSEŁ NA SEJM AGNIESZKI KOŁACZ- LESZCZYŃSKIEJ
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ROMANA SZEŁEMEJA

CEL: Popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów, stworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach osób niepełnosprawnych, konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych. Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Integracja laureatów podczas trzydniowego podsumowania konkursu, dzielenie się doświadczeniem.
*CZĘŚĆ LITERACKA
Należy napisać pracę, której tematyka związana będzie z tegorocznym hasłem konkursu. Praca może być napisana w dowolnej formie literackiej /baśń, pamiętnik, list, rozprawka, reportaż,itp./
Każdy uczestnik może napisać dowolną liczbę prac, której objętość nie przekracza trzech stron maszynopisu. UWAGA! Rękopisy i prace grupowe nie będą oceniane.
*CZĘŚĆ PLASTYCZNA
Należy wykonać pracę, której tematyka związana jest z tegorocznym hasłem konkursu. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac wykonanych w dowolnej technice i w dowolnych wymiarach (rysunek, malarstwo olejne, akwarela, inne techniki malarskie, grafika, rzeźba, ceramika, tkanina). Prace należy wykonać indywidualnie, samodzielnie, prace grupowe nie będą oceniane! UWAGA! Prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych i nie rolować prac!

WARUNKI  UCZESTNICTWA:
Uczestniczyć mogą: dzieci i młodzież oraz dorosłe osoby zrzeszone w organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych oraz uczniowie szkół specjalnych, klas integracyjnych (funkcjonujących w szkołach masowych), szkół integracyjnych oraz podmioty indywidualne. W konkursie biorą udział osoby sprawne i niepełnosprawne.
UCZESTNICY KONKURSU AKCEPTUJĄC REGULAMIN WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PODANYCH W ZGŁOSZENIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE  Z USTAWĄ Z DNIA 29.08.1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (T.J. DZ. U. Z 2015 R. POZ. 2135 ZE ZM.) PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM  I ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSU ZGODNIE Z REGULAMINEM, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ. W TYM  NA: REPRODUKOWANIE PRAC, UMIESZCZANIE ICH W PRASIE, NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKOŁY I KONKURSU ORAZ ZLICYTOWANIE NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH PRAC I PRZEKAZANIE POZYSKANYCH W TEN SPOSÓB FUNDUSZY NA WAŁBRZYSKIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II.

SKŁADANIE PRAC:
PRACE PLASTYCZNE: Każdą pracę należy czytelnie podpisać na odwrocie podając wszystkie wymagane dane: imię i nazwisko, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna, adres placówki,  telefon z numerem kierunkowym, e–mail adres uczestnika, telefon z numerem kierunkowym, e – mail (jeśli prace wysyłane są indywidualnie). Należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA z listą wszystkich uczestników z placówki oraz nazwiskami instruktorów. Prace nie posiadające powyższych informacji nie będą przyjmowane.
PRACE LITERACKIE: NALEŻY przesłać w programie Microsoft Word podając dane: imię i nazwisko, wiek autora, imię i nazwisko opiekuna, adres placówki,  telefon z numerem kierunkowym, e – mail adres uczestnika, telefon z numerem kierunkowym, e–mail (jeśli prace wysyłane są indywidualnie) na adres e-mailowy:swiatbezbarier@wp.pl Należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA z listą wszystkich uczestników z placówki. Prace nie posiadające powyższych informacji nie będą przyjmowane.
TERMINARZ:
Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 26 W WAŁBRZYCHU
UL. PALISADOWA 48
58 - 316 WAŁBRZYCH
Laureaci konkursu wraz z opiekunami artystycznymi  wezmą udział w trzydniowym spotkaniu integracyjnym w maju lub czerwcu 2018 r. Zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o dokładnym terminie i szczegółach spotkania. Oprócz tego otrzymają dyplomy i nagrody. Nie pokrywamy kosztów podróży.
Osoby wyróżnione wraz z opiekunami zostaną zaproszone wernisaż wystawy, o czym będą powiadomione telefonicznie lub e-mailem. Ponadto otrzymają dyplomy i nagrody.
Opiekunowie artystyczni wyróżnionych otrzymają dyplomy. Wyniki konkursu umieścimy na stronie internetowej szkoły: www.zsi.edu.pl i www.facebook.com/Ogólnopolski-Konkurs-Świat-bez-barier-190745048027327/
Zwrot prac plastycznych, które nie zostały nagrodzone, ani wyróżnione nastąpi od 10 do 14 września 2018 r. w siedzibie szkoły. Prace literackie nie będą zwracane. Prac nie odsyłamy!
INNE INFORMACJE:
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prac przed ich ekspozycją oraz prawo           do pokazów prac jak również do ich bezpłatnego reprodukowania w katalogu i prasie oraz skracania prac literackich zamieszczonych w katalogu oraz sprzedaży prac plastycznych podczas licytacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek w czasie transportu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły-  tel. 74  843-21-86 lub pod adresem email  swiatbezbarier@wp.pl
Kierownikiem organizacyjno- artystycznym jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu- Bożena Kruszyńska, osobą odpowiedzialną za część plastyczną- nauczyciel plastyki- Ewa Maduch, za część literacką - nauczyciel języka polskiego- Edyta Borczyk.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu, Stowarzyczenie Bez barier w Wałbrzychu

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj/czerwiec 2018

Nagrody: trzydniowe podsumowanie, dyplomy, nagrody

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny