Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XX JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS”

XX Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Ludzie ludziom zgotowali ten los"

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 11-21 lat, uczestników placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów wszystkich typów szkół.

Technika prac: dowolna (bez malarstwa na szkle).
Formaty prac: grafika A-4, A-3, malarstwo, rysunek, collage, tkanina artystyczna (do 50 × 70 cm).

Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 40 zł od placówki polskiej lub 10 euro od placówki zagranicznej na podane w regulaminie konto.

Termin i miejsce nadsyłania prac: do 30. 01. 2018 r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków, 43-100 Tychy, ul. Kardynała Hlonda 1, Polska

tel./fax (0-32) 227 30 59, adres e-mail: mdk1tychy@wp.pl

 

Ludzie-ludziom-logo.png

 

 

REGULAMIN


XX JUBILEUSZOWEGO


MIĘDZYNARODOWEGO


KONKURSU PLASTYCZNEGO


„LUDZIE LUDZIOM


ZGOTOWALI TEN LOS” im. Augusta Kowalczyka
 1. Cele konkursu:


Szerzenie prawdy i wiedzy historycznej o Auschwitz i Holocauście, upamiętnianie Ofi ar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa zagłada. Własne refl eksje młodzieży inspiracją do wyrażenia w formie artystycznej – plastycznej słów „ludzie ludziom zgotowali ten los”.

II. Tematyka konkursu 1. Deportowane dzieci i rodziny w obozowej rzeczywistości.

 2. Historia uwięzienia Augusta Kowalczyka i innych więźniów w KL Auschwitz, m.innymi: Jerzego Fijołka i Artura Krasnokuckiego

 3. Solidarność pomiędzy więźniami różnych narodowości i wyznań.

 4. Rola muzeów i miejsc pamięci w budowaniu i utrwalaniu wiedzy o Auschwitz i Holokauście.

 5. Rola ocalałych – ostatnich już świadków historii – w inspirowaniu myśli i kultywowaniu pamięci o zagładzie.

 6. Refl eksje młodych ludzi po zwiedzeniu Auschwitz – niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.


III. Organizatorzy


Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

IV. Współorganizatorzy


Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem w Katowicach, Fundacja Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim, Urząd Miejski, Miejski Zarząd Oświaty, Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. V. Partnerzy zagraniczni:

Konsulowie Generalni: Republiki Węgierskiej, Republiki Ukraińskiej, Republiki Włoskiej, Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Międzynarodowa Sieć Szkół Europejskich – Niemcy, Stowarzyszenie Licealistów Upamiętniających Ruch Oporu i Deportację – Francja, Halina Birenbaum – Izrael, Międzynarodowa Sztafeta Braterstwa, Bortolo Brogliato – Włochy, Dr Rath Foundation – Niemcy, Holandia, USA.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie 1. Konkurs jest kierowany do uczestników placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów wszystkich typów szkół.

 2. Grupy wiekowe: 11-15 lat, 16-21 lat.

 3. Technika prac: dowolna (bez malarstwa na szkle).

 4. Formaty prac: grafi ka A-4, A-3, malarstwo, rysunek, collage, tkanina artystyczna (do 50 × 70 cm).

 5. Prace bez oprawy w passe-partout; nie przyjmujemy prac zbiorowych.

 6. Czytelny opis pracy (wykonany na komputerze i przyklejony do odwrotu pracy) a) tytuł pracy

 7. imię i nazwisko autora, wiek

 8. placówka (nazwa, kraj, dokładny adres, nr telefonu z nu-


merem kierunkowym i adresem elektronicznym);

 1. imię i nazwisko nauczyciela – instruktora;

 2. Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 40 zł od placówki polskiej lub 10 euro od placówki zagranicznej na niżej podane konto:


Pekao SA O/Tychy, Nr konta: 93 1240 1330 1111 0010 6083 3371 nazwa: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach; tytuł wpłaty: akredytacja „Ludzie ludziom...”

Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

VII. Termin i miejsce nadsyłania prac: do 30. 01. 2018 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków, 43-100 Tychy, ul. Kardynała Hlonda 1, Polska tel./fax (0-32) 227 30 59, adres e-mail: mdk1tychy@wp.pl

VIII. Jury


Posiedzenie jury 9. 02. 2018 r. Do Komisji Konkursowej zostaną zaproszeni: byli więźniowie KL Auschwitz-Birkenau, artyści plastycy, historycy, pracownicy naukowi Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

IX. Finał konkursu


Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, otwarcie wystawy pokonkursowej, koncert, poczęstunek odbędą się 29. 03. 2018 r. o godz. 10.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, przy ul. Kardynała Hlonda 1. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

Po uroczystościach wyjazd do Auschwitz – miejsca pamięci.

X. Uwagi dodatkowe 1. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów z przeznaczeniem na cele archiwalne, wystawiennicze i naukowo-badawcze.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac.

 3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

 4. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, mogą natomiast zarezerwować, za odpłatnością, noclegi i wyżywienie.


Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia

 

XX JUBILEE INTERNATIONAL


ART COMPETITION


”PEOPLE DEALT


THIS FATE TO PEOPLE” NAMED AFTER AUGUST KOWALCZYK


I Aims of competition:

 • to disseminate the historical truth about Auschwitz and the Ho-locaust

 • to commemorate victims and cultivate respect for nations which experienced the mass murder

 • fi ne art refl ections of young participants inspired by words “people doomed people to this fate”.


II Subject matter:

 1. Deported families and the camp reality.

 2. The story of August Kowalczyk and other KL Auschwitz inmates’ imprisonment, such as Barbara Puc.

 3. Solidarity between prisoners of various nationalities.

 4. The role of museums and memorial sites in commemorating and disseminating knowledge about Auschwitz and the Holocaust.

 5. Survivors’ contribution, the last witnesses of the history, as an inspiration for refl ection and remembrance about the mass murder.

 6. Thoughts of young people after visiting Auschwitz, a German Nazi concentration and death camp.


III Organizers


Ministry of National Education, the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim, The Kossak Family Artists Youth Culture Centre No 1 in Tychy.

IV Co-organizers


The Auschwitz Commemoration and Welfare Association in Katowice, The Foundation for the Hospice-Memorial to the City of Oświecim, The City Hall, The City Educational Board, The City Culture Centre in Tychy and the Institute of National Remembrance in Katowice.

V Foreign partners


Consuls-General of: The Republic of Hungary, The Republic of Ukraine, The Republic of Italy, The Russian Federation in Kraków, The International Network of European Schools – Germany, The Association of High School Students for Commemoration of the Resistance Movement and Deportation – France, Halina Birenbaum – Israel, The International Relay Team of Peace – Italy, Dr Rath Foundation – Germany, the Netherlands, the United States of America.

VI Terms and conditions of competition (printed and glued on the revers) 1. The competition is for children and young people participating in activity clubs organized by various institutions and students from all types of schools.

 2. Are groups: 11-15 years, 16-21 years old.

 3. Technique: free (excluding glass painting).

 4. Size: engraving A-4 or A-3, painting, drawing, collage, tapestry (max 50-70 cm).

 5. Works without frames, in pass-partout; collective works are not accepted.

 6. Clear full particulars:

  1. Title;

  2. Name and age of the author;

  3. Institution (name, full address, telephone and e-mail);

  4. Teacher’s and instructor’s name. 7. Particular works will be accepted for the competition after paying entrance fee of 40 PLN for Polish participants or 10 EURO for foreign participants to the following account: PKOPPLPW,


bank account no. PL 93 1240 1330 1111 0010 6083 3371 name: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach title of payment: accreditation, Ludzie ludziom...

Please enclose the receipt with works.

VII Deadline for sending works:

January 30th, 2018, at the address:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, 43-100 Tychy, ul. Kardynała Hlonda 1, Poland phone/fax +48 32 227 30 59, e-mail: mdk1tychy@wp.pl.

VIII Jury


Jury session: February 9th, 2018

The Competition Commission will consist of the former prisoners of the Auschwitz-Birkenau camp, artists, historians and researchers of the Auschwitz-Birkenau State Museum and the Institute of National Remembrance in Katowice.

IX The competition fi nal


The offi cial announcement of the results, prize giving ceremony and opening of the post-competition exhibition, concert and snack will be held on March 29th, 2018 at 10:30 at Youth Culture Centre No 1 in Tychy, St. Kardynała Hlonda 1. The participants will be informed about the results of the competition by phone, letter, or e-mail. After the ceremony, the departure to Auschwitz memorial site is planned.

X Additional remarks 1. All sent works become the organizer’s property and can be used for archive, research and exhibition purposes.

 2. The organizers reserve the right to reproduce chosen works free of charge.

 3. The jury decision is decisive. (a verdict without right of appeal).

 4. The organizers do not return costs of transport, food and accommodation. The organizers can help participants to arrange food and accommodation.


We invite you to participate in the competition and wish you good luck

 

Regulamin_Ludzie_ludziom_2018

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 11-21 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny