Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ – ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Publiczne Przedszkole Nr 9 przy Zespole Szkół Nr 9 w Wodzisławiu Śl.
zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym
z okazji obchodzonego w dniu 22 listopada ”Dnia Kredki” i 100-lecia Niepodległości Polski


PT. „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”


REGULAMIN KONKURSU:


1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 6 lat.


2. Czas trwania konkursu: 01.10.2018 r. – 01.11.2018 r.


3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualne za pomocą różnego rodzaju kredek pracy plastycznej w formie rysunku pt. „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ” w formacie A4.


4. Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 2 prace (rysunki) po 1 z każdej kategorii wiekowej. Przyjmujemy tylko prace indywidualne wykonane przez dzieci.


5. Kryteria wyboru prac: kreatywność, estetyka, samodzielność wykonania, wrażenie artystyczne.


6. Każda praca musi zawierać komputerowo wypełnioną czcionką Ariel Black 16 metryczkę:
- imię i nazwisko autora oraz wiek dziecka,
- nazwa i dokładny adres placówki,
- telefon kontaktowy oraz e-mail,
- imię i nazwisko nauczyciela pod, którego opieką została wykonana praca,
Metryczkę (załącznik nr 1 do regulaminu, dostępny poniżej) należy przykleić z tyłu pracy.


7. Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:


Publiczne Przedszkole nr 9 przy Zespół Szkół Nr 1
ul. Św. Wawrzyńca 33
44- 304 Wodzisław Śl.


z dopiskiem "Konkurs plastyczny – Dzień Kredki”


8. Ostateczny termin składania prac: 01.11.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.11.2018 r.


9. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.


10. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.


11. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.


12. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu na wystawie pokonkursowej.


13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola
Zespół Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śl. –
www.zsnr1wodzislaw.szkolnastrona.pl
oraz na Facebooku – Zespołu Szkół nr 1


14. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kategoriach wiekowych:
I kategoria: dzieci 3 - 4 letnie,
II kategoria: dzieci 5 - 6letnie,


W każdej kategorii wiekowej zostaną przydzielone trzy miejsca, za uzyskanie, których uczestnicy konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.


15. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone 22.11.2018 r. o godzinie 9:30 w Publicznym Przedszkolu nr 9 przy Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim ul. Św. Wawrzyńca 33 lub w razie nie możliwości osobistego odbioru nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.


16. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu (załącznik nr 2 należy przykleić z tyłu pracy) Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych z zamieszczeniem fotografii pracy w prasie i na stronach internetowych.


 18. Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:
Anna Jezierska –
ajezierska@edu.wods.pl


 

 

Załącznik nr 1

METRYCZKA


……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko autora oraz wiek dziecka)


…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i dokładny adres placówki)


……………………………………………………………………………………………………...

(telefon kontaktowy oraz e-mail)


……………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko nauczyciela pod, którego opieką została wykonana praca)


Załącznik nr 2


ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ


Publiczne Przedszkole nr 9 przy Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka


…………………………………………………………………….………………………………..


(imię i nazwisko)


w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Barwy jesieni” organizowanym w roku szkolnym2018/2019 przez Publiczne Przedszkole nr 9 przy Zespole Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka ( imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).


Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.


……………………………………………………………………………………


(data i czytelny podpis obojga rodziców lub prawnych opiekunów)

Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Publiczne Przedszkole nr 9 przy Zespole Szkół nr 1

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 19.11.2018

Nagrody: nagrody i dyplomy

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny