Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Życzenia dla Polski – kartka pocztowa” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci 3-7 lat

Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie.

Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, nazywało godło i flagę państwową. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość. Uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego.

Rok 2018 jest rokiem odzyskania 100 Rocznicy Niepodległość Polski.

W związku z tym nasze przedszkolaki biorą udział w licznych konkursach, poznają piosenki żołnierskie i patriotyczne. W holach przedszkoli i w grupach przygotowywane są gazetki na ten temat.

A nasze Przedszkole nr 14 z Warszawy zaprasza do składania jubileuszowych życzeń  Polsce, poprzez udział w konkursie plastycznym Życzenia dla Polski – kartka pocztowa

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 14 w Warszawie Koordynatorzy konkursu:
Beata Jankowska – beata.jankowska@vp.pl

Dorota Kisielewska – dor.kis@live.com

 

Cele konkursu:

 1. Wspieranie postaw patriotycznych dzieci.

 2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości w roku 2018.

 3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci.


 

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 - 7 lat.

 2. Konkurs trwa od 08.10.2018 - 09.11.2018 roku. 1. Tematem konkursu jest wykonanie kartki pocztowej z życzeniami z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pocztówki w formacie A4 . Praca musi być wykonana na sztywnym kartonie i zawierać: obraz, znaczek pocztowy i tekst życzeń dla Polski. 1. Praca plastyczna  może być przygotowana zespołowo lub  indywidualnie oraz powinna być wykonane samodzielnie przez dzieci.

 2. Tekst  życzeń powinien  korespondować z ilustracją plastyczną na odwrocie kartki  oraz z zaprojektowanym znaczkiem.

 3. Technika pracy dowolna bez materiałów sypkich.

 4. Prace będą oceniane ze względu na walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność.


Oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria: 3 lat
II kategoria: 4-  5 lat
III kategoria: 6 - 7 lat

9. Każda placówka może dostarczyć po 1 pracy w każdej kategorii wiekowej.

10. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:

– imię i nazwisko autora, wiek, informacje o tym co przedstawia pocztówka.

– adres placówki, telefon i adres e-mail

– imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Prace konkursowe należy dostarczyć lub wysłać pocztą na adres Organizatora:

Przedszkole Nr 14
ul. Senatorska 24a
00- 095
Warszawa

do dnia 09.11.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Uczestnictwo w Konkursie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

Ogłoszenie wyników do wiadomości publicznej nastąpi w dniu 30.11.2018r. na stronie internetowej przedszkola www.p14w-wa.wikom.pl

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą bądź będą odebrane osobiście przez nagrodzonych.

Dyplomy za udział i podziękowania dla nauczycieli zostaną przesłane na podany adres meilowy.

Udział w Konkursie jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu oraz zgodą na publikacje zdjęcia pracy na stronie internetowej przedszkola.

Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę rodzica/ opiekuna dziecka (załącznik) na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Załącznik

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Przedszkole nr 14 w Warszawie danych osobowych mojego dziecka: ...................................................... (imię i nazwisko dziecka) na potrzeby konkursu plastycznego

Życzenia dla Polski – kartka pocztowa

oraz na publikacje jego pracy plastycznej na stronie internetowej przedszkola.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole nr 14

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.11.2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 3 - 7 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy