Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Konkurs Multimedialny „Reklama mojej szkoły”

REGULAMIN III KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
„REKLAMA MOJEJ SZKOŁY”


Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
pod patronatem
- Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
- Starosty Mińskiego;
- Burmistrza Kałuszyna.

Adresaci:

Uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego

Cele konkursu:

 • promowanie talentów młodzieży;

 • aktywizacja twórcza uczniów;

 • zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych, do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej;

 • rozbudzenie poczucia przynależności do danej społeczności szkolnej i dumy z tego powodu;

 • promocja szkoły.


Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie 60 sekund) filmu będącego reklamą swojej szkoły oraz przesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1)

 2. Każda szkoła podstawowa przesyła prace zweryfikowane przez szkolnych opiekunów.

 3. Jest jedna wspólna kategoria wiekowa - kl. 4 - 8.

 4. Na konkurs należy przekazywać filmy wykonane indywidualnie lub zespołowo (max. zespoły 2-osobowe). Aktorów w filmie może być więcej, ale autor jest jeden lub max. dwóch.

 5. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.

 6. Plik video można zapisać w formacie mp4, avi, wmv, mov lub innym.

 7. Nazwa pliku to "Nazwaszkoły_numerszkoły_Imięinazwiskoucznia".

 8. Filmy nie będą weryfikowane pod kątem niesamodzielności.

 9. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.

 10. Pracę konkursową należy dostarczyć do 18 III 2020r. na płycie CD/pendrivie lub za pomocą strony: wetransfer.com na adres mailowy: izabor@gazeta.pl
  Nośnik z filmem można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Kałuszynie ul. Pocztowa 4 05-310 Kałuszyn
  z dopiskiem: Konkurs na reklamę. Do filmu należy dołączyć w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej jako skan kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1), oświadczenie nauczyciela (załącznik nr 2) i oświadczenie rodzica/opiekuna  w kwestii przetwarzania danych osobowych i praw autorskich (załącznik nr 3).

 11. Film nadesłany na konkurs musi być pracą przygotowaną specjalnie na konkurs, wcześniej niepublikowaną. Nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
  Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań sprzecznych z przepisami prawa i zasadami etyki.

 12. Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły i na publikację nagrodzonych prac w serwisie YouTube.

 13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej materiały nie naruszają praw autorskich.

 14. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora i będą wykorzystywane w działaniach informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych naszej placówki.

 15. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.


Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

 2. Szkoły i opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o tym fakcie mailem do 25 III 2020


Kryteria oceny:

 • wrażenia artystyczne.

 • ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści,

 • kreatywność, innowacyjność i estetyka wykonania pracy;

 • umiejętność wykorzystania zasobów programów komputerowych;


Nagrody:

 1. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody: I, II i III miejsce.

 2. Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.

 3. Nagrodzeni uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody.

 4. Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymują podziękowania.


Terminy:

 1. Termin nadsyłania prac do 18 III 2020r. (dostarczenie do organizatora).

 2. Ogłoszenie wyników konkursu, prezentacja nagrodzonych prac i wręczenie nagród odbędzie się 1 IV 2020r. w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie.

 3. Na stronie internetowej organizatora informacja o wynikach konkursu pojawi się 2 IV 2020r.


Pozostałe ustalenia

 1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.


Kontakt z organizatorami:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie
ul. Pocztowa 4
05-310 Kałuszyn
tel. (25) 75 76 021

Osoba kontaktowa:

Izabela Borucińska
mail: izabor@gazeta.pl
tel. 693 334 249

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Załącznik nr 1

 

Karta zgłoszeniowa

 

   III Konkurs Multimedialny „Reklama Mojej Szkoły”

 

.

Imię i nazwisko ucznia/uczniów: ………………………………..………………………………….

 

Klasa: ………………………………

Nazwa, adres, adres e-mail i telefon szkoły: ………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………....

 

Nazwa pliku: .........................................................................................................................................

 

Nauczyciel prowadzący/opiekun:  …………………………………………….

 

e-mail nauczyciela - opiekuna: …………………………………………...............................

Podpis nauczyciela prowadzącego ..........................................................

 

 

Załącznik nr 2

(dla nauczyciela)

 

 

W związku z realizacją konkursu multimedialnego „Reklama Mojej Szkoły” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. B. Prusa w Kałuszynie ul. Pocztowa 4, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail ) oraz na zamieszczenie wizerunku w trybie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r zwanej dalej RODO.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie, ul Pocztowa 4, tel: 25 757 60 21

Dane te przetwarzane są do celów niezbędnych do przeprowadzenia  w/w konkursu, będą wykorzystywane na stronie internetowej  Szkoły Podstawowej, w gablotach informacyjnych, w prasie lokalnej i na portalu You Tube.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą  wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz przez okres archiwizacji dokumentów związanych z realizacją konkursu

 

W związku z powyższym mam świadomość celu zbierania tych danych, prawa wglądu do danych oraz możliwości ich poprawienia a także możliwości wycofania niniejszej zgody.

 

 

...………………………………………

( podpis nauczyciela )

 

 

 

Załącznik nr 3

(dla rodzica, opiekuna prawnego)

 

 

………………………………………………………...

( Imię i nazwisko dziecka )

 

 

…………………………………………………………

( Nazwa i adres szkoły )

 

 

OŚWIADCZENIE


 

W związku z udziałem mojego dziecka w konkursie multimedialnym „ Reklama Mojej Szkoły” organizowanego  przez Szkołę Podstawową im. B. Prusa  w Kałuszynie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie uzyskanych wyników  zbieranych przez Szkołę Podstawową w Kałuszynie ul. Pocztowa 4 w trybie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r zwanej dalej RODO.

 

Dane te przetwarzane są do celów :

 

- promowanie osiągnięć edukacyjnych w szczególności na stronie internetowej Szkoły

Podstawowej w gablotach informacyjnych  oraz w prasie,

- promowanie placówek szkolnych na portalu You Tube.

 

Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie, ul Pocztowa 4, tel: 25 757 60 21

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz przez okres archiwizacji dokumentów związanych z realizacją konkursu

Odbiorcą Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą  wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku mojego dziecka w szczególności na stronie internetowej, Szkoły Podstawowej w gablotach informacyjnych  oraz w prasie.

 

W związku z powyższym mam świadomość celu zbierania tych danych, prawa wglądu do danych oraz możliwości ich poprawienia a także możliwości wycofania niniejszej zgody.

 

 

 

.………………………………..

( podpis rodzica, opiekuna prawnego )
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 1 IV 2020

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 11-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy