Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa – ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiego konkursu pt.


,,Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”


I Cele konkursu :
- kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia
- rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych)
- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych


II Regulamin konkursu:


1.Konkurs adresowany jest dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
a) uczniowie kl. I-IV szkoły podstawowej
b) uczniowie kl. V- VIII szkoły podstawowej


3. Konkurs polega na stworzeniu metodą dowolną estetycznej ozdoby przestrzennej, dekoracji świątecznej z dowolnie dobranych materiałów (np. szyszek, bombek, makaronu)


4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę


5. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę ( najlepiej wydrukowaną bądź pisaną drukowanymi literami, przykleić tak żeby nie zniszczyła ozdoby!) zawierającą następujące informacje:


a) Imię i nazwisko autora
b) wiek
c) adres placówki,
d) imię i nazwisko (opiekuna –nauczyciela),
e) adres e-mail (opiekuna-nauczyciela).


6. Termin i miejsce nadsyłania prac :


Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście do dnia 8. 12. 2023 r. na adres:


Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17
ul. Zamkowa 17
41-200 Sosnowiec
woj. śląskie


z dopiskiem ,, Konkurs –Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”


III Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
Oceniane będą oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość,
a także estetyka wykonania pracy.

Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca
w dwóch kategoriach wiekowych:
a) kl. I-IV
b) kl. V-VIII

Nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem podziękowania, dyplomów za udział w konkursie Organizatorzy proszą o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej formatu A4 wraz ze znaczkiem pocztowym lub podanie swojego adresu e-mail w celu uzyskania podziękowania drogą elektroniczną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:
15. 12. 2023 r.

Nagrodzeni uczestnicy o wygranej zostaną poinformowani drogą
e-mailową.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.siedemnastka.com.pl

Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Sportowej Szkole Podstawowej nr 17 w Sosnowcu.

Do prac należy dołączyć wypełnione i podpisane zgody ( załącznik nr 1 , załącznik nr 2).

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację.
Prace przechodzą na własność organizatorów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail :
EwelinaJanus@interia.euSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!


Organizatorzy konkursu:


mgr Ewelina Janus
mgr Joanna Wyszyńska


do pobrania:


Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa 2023


Załącznik nr 1


………………………., dn. ………………


……………………………………………………….


Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna


………………………………………………………….


Nazwa i adres placówki


Zgoda opiekuna – nauczyciela


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa placówki) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu „Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”, którego organizatorem jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17
w Sosnowcu.


Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa placówki) w celu umieszczenia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej organizatora.


…………………………………………………


Podpis nauczyciela – opiekuna


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu, ul. Zamkowa 17, 41-200 Sosnowiec, reprezentowana przez Dyrektora.

 2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Pani Anna Spas (kontakt do inspektora: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl );

 3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez placówkę: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, 41 – 200 Sosnowiec, ul. Zamkowa 17 zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

 5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17;

 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;

 11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;

 12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.


..……………………………………………….


(data i czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów )


Załącznik nr 2


……………………………………………………. ……………………., dn…………………


(imiona i nazwiska rodziców)


Zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie


Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka


……………………………………………….………………………………………………..


(imię i nazwisko)


w konkursie „Najpiękniejsza świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa”, którego organizatorem jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu.


Wyrażamy zgodę na wykorzystanie danych dziecka (imię i nazwisko, wiek, nazwa placówki) w celu umieszczenia informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej .


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu, ul. Zamkowa 17, 41-200 Sosnowiec, reprezentowana przez Dyrektora.

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Pani Anna Spas (kontakt do inspektora: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl );

3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez placówkę: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17, 41 – 200 Sosnowiec, ul. Zamkowa 17 zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17;

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;

12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

..……………………………………………….


(data i czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów )

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.12.2023

Nagrody: Rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-14

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny