Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Festiwal Plastyczny „Młodych Bajanie” 2020

Ogólnopolski Festiwal Wokalno-Plastyczny „Młodych Bajanie" 2020


Temat konkursu: „Świat oczami młodego artysty” to szerokie pole do popisu i prezentacji
swoich talentów. Organizatorzy czekają na prace, które pokażą to, co lubicie najbardziej, co najpiękniej Wam wychodzi, najlepiej opanowaną techniką.


REGULAMIN

I. Organizatorzy
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Stowarzyszenie Kameleon
ul. Długa 42, 95 - 100 Zgierz, tel/fax: 42 719 08 52, kom. 535 100 955
e-mail: promocja@mdkzgierz.pl , mdkzgierz@mdkzgierz.pl,
strona internetowa: www.mdkzgierz.pl


II. Ogólne cele konkursu

- promowanie twórczości dzieci i młodzieży;
- rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności dzieci i młodzieży;
- wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów
prowadzących zajęcia plastyczne poprzez utworzenie wystawy internetowej z
najlepszych nadesłanych prac;
- alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego w czasie pandemii
koronawirusa;
- pomoc potrzebującym poprzez licytację wybranych prac na aukcji charytatywnej.


III. Terminy

Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 11 grudnia
2020 r. Obrady jury i ogłoszenie wyników odbędą się do 21 grudnia 2020 r. Wyniki konkursu
zostaną opublikowane w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu, na stronie Facebook
Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz na stronie www.mdkzgierz.pl
Termin wyłonienia autora pracy nagrody publiczności nastąpi do dnia 17.01. 2021r.
Wszystkie zgłoszone prace zostaną umieszczone na stronie Facebook Młodzieżowego Domu
Kultury w Zgierzu w albumie Młodych Bajanie - Konkurs Plastyczny, gdzie będzie można na
nie głosować do dnia 17.01. 2021 r. Prace będą umieszczane zgodnie z terminem ich
otrzymania, w miarę możliwości na bieżąco.


IV. Kategorie wiekowe i techniki
Przebieg konkursu odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
1) do 9 lat
2) 10-15 lat
3) 16-24 lata

Czekamy na prace w dwóch technikach, które będą ocenianie oddzielnie:
- prace na płótnie/desce: malarstwo, grafika;
- prace na papierze/kartonie: pastele suche/mokre, rysunek, malarstwo, grafika.


V. Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs otwarty dla dzieci i młodzieży. Uczestnik może zgłosić dwie pracę w każdej
kategorii tj. maksymalnie cztery prace w dwóch kategoriach od jednego uczestnika. Nie
obowiązuje opłata wpisowa. Każda praca powinna zawierać kartę zgłoszeniową trwale
zamocowaną na odwrocie (załącznik nr 1 do regulaminu). UWAGA! - Prace niewłaściwie
opisane nie będą oceniane przez komisję. Do pracy należy dołączyć wypełniony załącznik
nr 2 do regulaminu ze zgodami podpisany przez uczestnika pełnoletniego, bądź opiekuna
prawnego uczestnika niepełnoletniego.
Prace należy przesłać na adres:


Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu,
ul. Długa 42, 95-100 Zgierz


z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Młodych Bajanie”.


VI. Jury

Komisja składać się będzie z profesjonalistów - artystów plastyków. Skład jury powołują
organizatorzy.


VII. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Przyznana zostanie nagroda publiczności,
za dzieło które uzyska największą liczbę polubień na stronie Facebook Młodzieżowego Domu
Kultury w Zgierzu. Nagrody będą wysyłane do laureatów pocztą. Organizatorzy zastrzegają
sobie możliwość zlicytowania prac na aukcji i cały uzyskany dochód przekazać na wybrany
przez Organizatorów cel charytatywny.


VIII. Uwagi końcowe

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie są odsyłane. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukcji nadesłanych prac bez konieczności
wypłacania honorariów autorom. Werdykt komisji jest ostateczny - nie przysługuje od niego
odwołanie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach podanych w w/w
regulaminie. Interpretacja w/w regulaminu należy do organizatorów.


bajanie-plastyczne-baner-20.jpg


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 21.12.2020r

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 9-24

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny