Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Podróże po Polsce”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Podróże po Polsce”

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku zaprasza dzieci z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym
pt. „Podróże po Polsce”
Cele konkursu:

- rozbudzanie wrażliwości na piękno regionów Polski;
- rozpoznawanie wybranych zabytków, sztuk plastycznych i muzyki należących do polskiego dziedzictwa kultury;
- zainteresowanie uczniów kulturą i tradycją wybranych regionów;
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;
- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej;
Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III uczęszczających do świetlic szkolnych.
2. Technika wykonania prac: dowolna z wyłączeniem prac przestrzennych. Format prac: A4 lub A3
3. Kryteria oceny:
- poziom artystyczny;
- oryginalność i estetyka prezentowanych prac;
- zgodność pracy z tematem;
- samodzielność wykonania pracy.
4. Każda praca powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane): imię
i nazwisko dziecka, wiek, klasa, nazwa i adres placówki, telefon, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego adres e-mail.

Do pracy należy też dołączyć oświadczenie zał. 1

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wzięcia udziału w konkursie.

  2. Ilość prac z jednej placówki ograniczona – max. 5.
    7. Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora.
    8. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą lub będą odebrane osobiście przez nagrodzonych.
    9. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.
    10. Termin nadsyłania/składania prac: do 31.05.2019 r.


Prace należy przesyłać na adres:

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi
im.
Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
ul.
Kazimierza Pułaskiego 96
15-338 Białystok

z dopiskiem: konkurs „Podróże po Polsce”

11. Rozstrzygnięcie konkursu: 07.06.2019
12. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły (http://sp50.bialystok.pl/).
13. Prace oceniane będą przez niezależne jury powołane przez organizatora.
14. Prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej w szkole wystawie.

 

Zał. 1

OŚWIADCZENIE

 

 

…………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko ucznia, klasa

 

…………………………………………………………………………………………………

szkoła (adres, telefon)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka i wykorzystanie prac przez organizatorów konkursu - świetlicę Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku dla celów postępowania kwalifikacyjnego, dokumentowania i promowania przebiegu Konkursu Plastycznego „Podróże po Polsce”, także na publikowanie wyników Konkursu, zgodnie
z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

 

 

 

………………..                                                      ……………………………………………...

Data                                                                    Czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 07.06.2019

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: dzieci ze świetlic szkolnych w wieku 7-10 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny