Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „PODRÓŻ PRZEZ MORZA I OCEANY. AZJATYCKIE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
Temat konkursu: „PODRÓŻ PRZEZ MORZA I OCEANY. AZJATYCKIE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”. Interpretacja tematu dowolna, inspiracją powinny być morskie lub oceaniczne podróże (mogą być one również podwodne).
Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska lub przestrzenna. Format pracy A4 ub A3.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Prace należy przesłać do dnia 20 maja 2019 na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr6
Szkoła Podstawowa Nr 27
ul. Krzyżanowskiego 24
35-329 Rzeszów
z dopiskiem „Ocean”

 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  „PODRÓŻ PRZEZ MORZA I OCEANY. AZJATYCKIE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE.”

   Regulamin           

1. Organizator :

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr6 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa Nr 27, ul.Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów

Nauczyciele odpowiedzialni: Natalia Zawadzka, Anna Więcek-Gruca.

2. Cele:

 • rozwijanie wyobraźni twórczej,

 • zachęcenie do zdobywania wiedzy na temat otaczającego nas świata,

 • kształcenie umiejętności ilustrowania scen i sytuacji inspirowanych wiedzą i wyobraźnią,

 • wdrażanie do rozwijania i doskonalenia warsztatu plastycznego nauczyciela i ucznia,

 • wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja plastycznej twórczości dzieci
  i młodzieży


3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych z całej Polski.

4. Dopuszczalne są prace płaskie w formacie A4 i A3 lub przestrzenne. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż, rzeźba itp).

5. Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinny być morskie lub oceaniczne podróże (mogą być one również podwodne).

6. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych).

7. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.

8. Każda praca powinna być opatrzona metryczką identyfikacyjną, wydrukowaną i zamieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą następujące informacje:

Tytuł pracy:
Imię i nazwisko autora oraz klasa:
Nazwa placówki:
Adres i telefon kontaktowy placówki, e-mail:
Imię i nazwisko opiekuna, e-mail:

9. Prace należy przesłać do dnia 20 maja 2019 na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr6
Szkoła Podstawowa Nr 27
ul. Krzyżanowskiego 24
35-329 Rzeszów
z dopiskiem „Ocean”

10. Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace na wystawę. Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu plastycznego w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna.

11. O wynikach konkursu poinformujemy meilowo lub telefonicznie. Zwycięzcy konkursu, osoby wyróżnione oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane po 8 czerwca 2019r. na stronie internetowej organizatora.

12. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, nie zwracamy również nadesłanych prac.

13. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz do celów promocyjnych.

15. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy wypełnionej i podpisanej przez nauczyciela oraz opiekuna prawnego Karty zgłoszenia udziału w konkursie dołączony do niniejszego regulaminu.

16. Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że:

- zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym konkursie,

- akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

- wyraża zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu prac.

17. Dodatkowe informacje udzielamy drogą mailową: natalia-kon@wp.pl lub anna_wiecek_gruca@interia.pl .

 

KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „PODRÓŻ PRZEZ MORZA I OCEANY. AZJATYCKIE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE.”

 • Proszę wypełnić drukowanymi literami.


 

NAZWA SZKOŁY: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRES: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

TELEFON: ..................................................................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………..……

Kategoria wiekowa:…………………………………………………………………….……….

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………….……. ……………..

Imię i nazwisko opiekuna szkolnego*:……………………………………………………….…

 

* oświadczam, że dane są prawdziwe, zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję  jego zapisy.

 

podpis opiekuna szkolnego: ………………………………………………………………………………………………......

 

OŚWIADCZENIE

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie PlastycznymPodróż przez morza i oceany. Azjatyckie podróże małe i duże. organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 27 w Rzeszowie.


 

Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………..……

 

 1. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem pracy konkursowej.


 

 1. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się i w pełni akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu.


 

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam zgodę na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora/administratora danych, na potrzeby Konkursu Podróż przez morza i oceany. Azjatyckie podróże małe i duże.


 

Imię, nazwisko i podpis prawnego opiekuna:

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 8 czerwca 2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-10 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny