Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży ”ZIELONY SOPOT”

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
”ZIELONY SOPOT”


ORGANIZATOR:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W SOPOCIE

TEMAT:

„ZIELONY SOPOT”

Do udziału w konkursie fotograficznym "Zielony Sopot" zapraszamy dzieci, młodzież, a także rodziców i sympatyków naszego miasta i naszej placówki z województwa pomorskiego.

Cele konkursu:

Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.
Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.
Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy.
Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
Popularyzowanie twórczości fotograficznej.
Wymiana doświadczeń fotograficznych wśród uczestników konkursu
Publikacja miast, wsi naszego regionu

Tematyka konkursu:

Interpretacja tematu jest dowolna, stawiamy nacisk na wydobycie na zdjęciach zielonych terenów naszego miasta

Termin nadsyłania prac: 19 listopada 2021 roku


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.11.2021

Warunki konkursu:

Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.

Dopuszcza się:
- konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
-  korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

- format prac minimum 25x38 cm, maximum 40x60 cm.

Nie będą akceptowane prace:
- z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
- powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, placówkę zgłaszającą, imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica  (ZAŁĄCZNIK NR 2 Regulaminu).

Zdjęcia na konkurs należy przesłać Tradycyjnie Pocztą Polską na adres

Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie
Al. Niepodległości 763, 81-838 Sopot


w formie wydruku zdjęć konkursowych na papierze fotograficznym oraz w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD - płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz z jakiej placówki pochodzi (w formacie JPG) lub przesłane mailowo na adres edytadawidowska.mdksopot@gmail.com

Do pracy MUSI być dołączone  oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu (ZAŁĄCZNIK NR 1)

 

Kategorie wiekowe:

Prace będą oceniane w IV kategoriach wiekowych:

I kategoria  – klasy 4 – 6
II kategoria – klasy 7 – 8
III kategoria – szkoły ponadpodstawowe
IV kategoria – kategoria OPEN /dla rodziców, sympatyków naszego miasta oraz ich najmłodszych dzieci/

Uwagi końcowe:

Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Publikacja nagrodzonych zdjęć odbędzie się na stronie internetowej placówki www.mdk.sopot.pl oraz na profilu społecznościowym FB. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy przewoźnika lub nadawcy.

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin Wojewódzkiego konkursu Fotograficznego "Zielony Sopot" - edycja 2021

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zielony Sopot”


Niniejszym oświadczam, że:

 • zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki:

 • jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;

 • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;

 • uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych

 • wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpień 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami)


 

 

 

…………………………………………………..

Miejscowość, data, czytelny podpis

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU

 1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………

 2. Wiek ucznia ……………………………………………………………………

 3. Tytuł pracy ……………………………………………………………………

 4. Adres i nazwa szkoły…………………………………………………………..

 5. Telefon szkoły………………………………………………………………….

 6. Mail szkoły……………………………………………………………………..

 7. Imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica  …………………………………………………………………………………

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od 7 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki