Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

ZWIASTUN WIOSNY – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY, PT. „ZWIASTUN WIOSNY"

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na najpiękniejszą dekorację zwiastującą nadejście wiosny.


Regulamin konkursu:


1.Organizatorem konkursu jest: Społeczna Szkoła Podstawowa w Dobiesławiu, Dobiesław 3A,
76-150 Darłowo


2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.


3. Cele konkursu:

- pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej dzieci;

- podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki;

- rozbudzanie zainteresowań plastyką  wśród dzieci;

- popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat zwiastunów wiosny;

- rozwijanie zdolności manualnych;

- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych; - wymiana artystycznych

  doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.


  4. Przedmiotem konkursu jest ozdoba zwiastująca nadejście wiosny - przestrzenna, wykonana dowolną techniką plastyczną, zawierająca elementy kojarzące się z wiosną (mogą to być elementy przyrody ożywionej). Dodatkowo należy krótkim wierszem opisać nadejście wiosny.


  5. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. Każda praca musi zawierać dane autora  wg wypełnionej karty zgłoszeniowej przymocowanej do pracy. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres Organizatora do dnia 12.03.2021r.


6.  Organizator powołuje Jury Konkursowe, które oceni prace konkursowe. Ocenie będzie podlegać zgodność z wytycznymi regulaminu, estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.


7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.03.2021r. na stronie FB.


8. Organizator przewiduje nagrody książkowe dla laureatów, które za zgodą opiekunów  zostaną przesłane NA ICH KOSZT do placówki lub na adres wskazany przez opiekuna. Uczestnicy, który nie wyrażą zgody na opłatę pocztową przesyłki otrzymają dyplom pocztą elektroniczną.


 9. Ozdoba zgłoszona do konkursu przechodzi na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo dysponowania nadesłanymi pracami.


10.  Uczestnik (opiekun) przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i jej prezentacji na stronie FB. Uczestnik (opiekun) wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy pozostałe rozstrzyga Organizator.


11. Pytania można kierować na adres: abuczkowska@dobieslaw.com.pl
do pobrania:


Karta zgłoszenia, zgoda rodziców oraz oświadczenieKonkurs należy do kategorii:


Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa Dobiesław

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 22.03.2021

Nagrody: książki

Przedział wiekowy: klasy l - lll

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny