Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Anioł w za dużych butach- ogólnopolski konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Regulamin Konkursu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„Anioł w za dużych butach”

ORGANIZATOR: Przedszkole Miejskie nr 12 w Zamościu

CELE KONKURSU:
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wrażliwości estetycznej dzieci,
- stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci,
- rozwijanie plastycznych uzdolnień przedszkolaków.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli, placówek kulturalnych, świetlic, itp.

 2. Zadaniem konkursowym jest indywidualne i samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej anioła lub anioły. Każda placówka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę osób, każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

 3. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout, nie rolować, nie zginać, zabezpieczyć przed zniszczeniem w transporcie.

 4. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:


- I kategoria 3-4 lata
- II kategoria 5-6 lat


 1. Praca musi mieć formę płaską w formacie A3. Technika wykonania pracy jest dowolna (bez materiałów sypkich).

 2. Każda praca powinna być opisana na odwrocie drukowanym pismem:
  - imię i nazwisko autora,
  - wiek dziecka,
  - imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca,
  - adres, e-mail, numer telefonu placówki.

 3. Prace należy przesyłać na adres:


Przedszkole Miejskie nr 12
U
l. Wyszyńskiego 32
22-400 Zamość


 1. Termin składania prac do 14 stycznia 2019r. (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Komisja oceni prace konkursowe w każdej grupie wiekowej, przyzna nagrody oraz wyróżnienia, które zostaną wysłane pocztą.

 3. Ogłoszenie wynikównastąpi 21.02019 r. na stronie blizejprzedszkola.pl oraz na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 12 w Zamościu (pm12zamosc.szkolnastrona.pl).

 4. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora konkursu.

 5. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1). W przypadku jej braku prace nie będą oceniane.

 6. Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora konkursu:
  Katarzyna Łagoźny, e-mail: katarzynaprzedszkole@gmail.com


 

Załącznik 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (tj. imię i nazwisko, wiek)  mojego dziecka ….................................................................. w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Anioły moich marzeń” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 12 w Zamościu w zakresie umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej placówki oraz stronie blizejprzedszkola.pl, prezentacji pracy na wystawie pokonkursowej oraz publikowania i powielania jej zdjęć w materiałach związanych z konkursem i wystawą.

 

……………………….……………………………..................

(data, podpis rodzica /opiekuna)

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole Miejskie nr 12 w Zamościu

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 21/01/2019

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: do 6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny