Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Bombka Bożonarodzeniowa” ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

BOMBKA BOŻONARODZENIOWA
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „Bombka Bożonarodzeniowa”.

CELE KONKURSU:
- Kultywowanie tradycji świątecznych i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia
- Rozwijanie kreatywności uczniów i ich wyobraźni przestrzennej.
- Prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

REGULAMIN KONKURSU:
Temat: Bombka Bożonarodzeniowa.
Technika: Dowolna.
Format: Kompozycja przestrzenna z możliwością zawieszenia.
Materiał: Dowolny.

Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać samodzielnie lub z pomocą dorosłych jedną bombkę bożonarodzeniową, zaopatrzoną w metryczkę (imię, nazwisko, klasa, szkoła). Dodatkowo każda praca powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia zamieszczony w załączniku.

KATEGORIA WIEKOWA:
- klasy I- III Szkoły Podstawowej
- klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej
Jedna szkoła może przysłać max. 6 bombek (mogą być 3 z pierwszej kategorii wiekowej i trzy z drugiej kategorii, albo 2 z I i 4 z II kategorii wiekowej).


KRYTERIA OCENY: zgodność z tematem, pomysłowość, pracochłonność, estetyka. Każda bombka choinkowa musi dać się zawiesić na choince. Prace, które nie będą spełniały powyższego warunku zostaną odrzucone. Ocenie nie będą podlegać prace grupowe.
Bombki powinny być odpowiednio zabezpieczone (np. folią bąbelkową), aby w trakcie transportu nie uległy zniszczeniu


TERMIN ZGŁASZANIA PRAC: 10 grudnia 2021r.
UWAGA: 10 grudnia bombki muszą być już fizycznie u Organizatora w szkole :)

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach, ul. ks. Bp T. Wilczyńskiego 62, 24 – 200 Bełżyce

Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”

Oceny zgłoszonych prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 grudnia 2021r., zostaną one zamieszczone na stronie internetowej placówki: belzyce.edu.pl. Nagrody, dyplomy i podziękowania dla zwycięzców oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu zostaną wysłane pocztą. Bardzo prosimy nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem podziękowań o przesłanie zaadresowanej koperty zwrotnej w formacie A4 wraz ze znaczkiem.

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prace przechodzą na własność organizatora.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA KONKURS:
Agata Skurska, Edyta Anasiewicz, Aleksandra Siedlecka, Ewa Karwowska.


 

 

Załącznik nr 1Imię i nazwisko dziecka
Klasa
Adres placówki
Telefon kontaktowy
Imię i nazwisko opiekuna artystycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Imię i nazwisko dziecka:

...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez SP w Bełżycach, w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym  „Bombka bożonarodzeniowa” w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora oraz nazwa szkoły uczestnika konkursu.

..................................................................

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego
Załącznik nr 3
KARTA INFORMACYJNA (ZR) dotyczy czynności, gdy dane dziecka są przetwarzane na podstawie zgody rodzica Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach ul. Wilczyńskiego 62;e-mail: zs1@belzyce.edu.pl

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jarosław Czerw, adres e-mail. iodo@belzyce.pl, adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II 24-200 Bełżyce ul. Wilczyńskiego 62 3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1 W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/i dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1.

5.Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1.

  1. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

  2. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

  3. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1 dostępny jest do wglądu w sekretariacie szkoły.


Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.

 

……………………………………. data i podpis (czytelny) rodzica / opiekuna prawnego

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: SP nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 17.12.2021

Nagrody: nagrody, dyplomy, podziękowania

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny