Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Cztery pory roku z seniorami” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” zaprasza do wzięcia udziału w VI OGÓLNOPOLSKIM  KONKURSIE PLASTYCZNYM X EDYCJI „BARWY  DZIECIŃSTWA”

Tegoroczne hasło konkursu: „Cztery pory roku z seniorami”

 

REGULAMIN:

I Cel :

 • kształtowanie silnych więzi międzypokoleniowych;

 • zwrócenie uwagi na znaczącą rolę seniorów w wychowaniu i życiu dzieci;

 • wyrabianie poczucia wrażliwości estetycznej;

 • rozwijanie wyobraźni;

 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.


II Organizator Konkursu: Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza” w Nadarzynie

III Adresaci: konkurs kierowany jest do osób indywidualnych, placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego i ośrodków kultury.

IV Kategorie

Praca indywidualna

V Kategorie wiekowe

- do lat 6
- 7-10 lat
- 11-13 lat
- 14-16 lat

VI Prace konkursowe: format prac A3, A2, technika płaska.

W konkursie mogą brać udział wyłączenie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.  Uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę. Spośród nadesłanych prac Jury (skład ustala Organizator)  wybierze trzy prace z każdej kategorii: miejsce 1-3. Jury zastrzega możliwość wyłonienia wyróżnień.

UWAGA: Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

VII Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, staranność wykonania, wyraz artystyczny.

O wynikach konkursu rozdaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Informacja będzie również dostępna na stronie Organizatora: www.ognisko.nadarzyn.pl

Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 

VIII Opis i dostarczenie prac:

Prace muszą zawierać wypełnioną zgodę opiekuna na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1), zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy  (zał. nr 2),  oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu ( zał. nr 3) oraz metryczkę ( zał. nr 4) przyklejoną z tyłu pracy, zawierającą:

- pełne imię i nazwisko, wiek autora

- placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu, email)

- pełne imię i nazwisko instruktora/nauczyciela

-do prac należy dołączyć listę zbiorczą uczestników biorących udział w konkursie.

IX Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

X Nagrody:

1.Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe .

2.Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

3.Nagrody prześlemy pocztą pod wskazany adres.

XI Terminy

Zgłoszenie prac konkursowych do 31 maja 2019 r. na adres:

Gminne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe „Tęcza” ul. Kościelna 2, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „konkurs plastyczny”. Prace nadesłane po terminie nie będą zakwalifikowane do oceny przez Jury!

Ocena prac: 6 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: www.ognisko.nadarzyn.pl 07.06.2019 r. do godz. 14:00

Otwarcie wystawy pokonkursowej 16 czerwca 2019 r. podczas Pikniku Rodzinnego w siedzibie GODM „Tęcza” w Nadarzynie, ul. Kościelna 2 (plac przy kościele ).

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji nadesłanych na konkurs prac konkursowych.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

XII Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca zgłoszona do Konkursu została stworzona samodzielnie przez Uczestnika i jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz, że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go  z wszelkich roszczeń osób trzecich.

Klauzula informacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej www.ognisko@nadarzyn.pl  w zakładce Konkursy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEGO OGNISKA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO „TĘCZA” DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GODM „TĘCZA”

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”  informuje, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”  reprezentowane przez p.o. Dyrektora, ul. Kościelna 2,05-830 Nadarzyn, tel./fax 22 73-73-11, e-mail ognisko@nadarzyn.pl

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu: 1. a) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest (umowa/przepis prawa) pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: „Zobowiązaniem”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu (art. 6 ust 1 lit. b RODO) i dla wykonania której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne i innych prawnych obowiązków Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 2. b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami   i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp.,itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;

 3. a) przez czas wykonania zadań Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub

 4. b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub

 5. c) przez czas, w którym Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;

 6. a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

 7. b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,

 8. c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

 9. d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

 10. e) prawo przenoszenia danych,

 11. f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 12. g) Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa; 1. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać: 1. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych;

 2. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani: 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych

osobowych:

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy

w związku z udziałem w konkursie

………………………………………………………...…….………………………………………...…,

oraz we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania"

 

............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

Załącznik nr 2

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy:

„Wyrażam zgodę na udział .................................................................................................. * w konkursie

……………………………………………………………………………….... organizowanym przez ………………………………………………………………………………….……..……… oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności

………………………………………………………………………………...………………………….

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

*imię i nazwisko autora pracy

 

Załącznik nr 3

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu ……………………………………………….……………………………….….. organizowanego przez …………………………………….…………………………………………………………….. oraz akceptuję jego warunki.

..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy

Załącznik nr 4

 

METRYCZKA ( DO UMIESZCZENIA Z TYŁU PRACY)

W przypadku zgłoszenia indywidualnego pracy ,prosimy o uzupełnienie 3 pierwszych wierszy.

 IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK AUTORA
MIEJSCOWOŚĆ
NAZWA PLACÓWKI, KTÓRĄ REPREZENTUJE AUTOR
IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 07.06.2019 r.

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny