Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

“DAJ AĆ JA POBRUSZĘ A TY POCZYWAJ” KONKURS NA KAFEL CERAMICZNY I MOZAIKOWY

Fundacja Sztukupuku zaprasza do udziału w konkursie ceramicznym.

Jeśli lepisz w glinie lub robisz mozaiki - ten konkurs jest dla Ciebie.
Z okazji 750 lecia wpisu do Księgi Henrykowskiej wspólnie stwórzmy mural w Ziębicach. Inspiracją niech będzie fraza “Daj, ać ja pobruszę a Ty poczywaj” - pierwsze zapisane zdanie w języku polskim.
Chcemy Was zapytać - kim jestem? czego oczekuję ? co się zmieniło? jaka/jaki jestem ?

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, średnich i plastycznych, a także uczestników pracowni ceramicznych w placówkach kulturalno-oświatowych i warsztatach terapii zajęciowej oraz osób dorosłych.

Konkurs ma na celu zebranie autorskich interpretacji na temat pierwszego zdania zapisanego w języku polskim i wykonanie z nich muralu ceramicznego w przestrzeni miejskiej miasta Ziębice.

Prace na konkurs można zgłaszać indywidualnie albo przez instytucje.W konkursie mogą brać udział profesjonaliści i amatorzy, organizator nie stawia granic jeśli chodzi o wiek uczestników.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
Kafel powinien być wypalony i poszkliwiony, o wymiarach maksymalnych 25 / 25 cm.

Opisane prace - tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres zamieszkania należy przesłać do 20 października 2019 roku na adres:

Fundacja Sztukupuku
ul. Stawowa 5
57-211 Ciepłowody

Pierwsza nagroda w wysokości 800 zł, druga i trzecia w formie albumów o sztuce.

Zgłoszenia i informacje na stronie fb Fundacji Sztukupuku oraz pod numerem telefonu 505 699 834.

 


“DAJ AĆ JA POBRUSZĘ A TY POCZYWAJ”
KONKURS NA KAFEL CERAMICZNY I MOZAIKOWY - REGULAMIN

Fundacja Sztukupuku ogłasza konkurs na kafel ceramiczny lub mozaikę.
“Daj, ać ja pobruszę a Ty poczywaj” to pierwsze zdanie zapisane w języku polskim. Słowa te wypowiedział Boguchwał do żony, która mełła zboże. Pełny cytat z Księgi brzmi:
“Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai”, co przetłumaczone na język współczesny oznacza: „Odpocznij, a ja pomielę żarna.” Niech te słowa staną się inspiracją do rozważań o sytuacji współczesnych ludzi, a szczególnie kobiet. Zapraszamy do udziału młodzież i dorosłych, którym nieobce są pytania : kim jestem? czego oczekuję ? co się zmieniło? jaka/jaki jestem ? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania w formie plastycznej wypowiedzi, posługując się gliną lub mozaiką. Z okazji przyszłorocznej 750 rocznicy spisania Księgi Henrykowskiej pragniemy stworzyć mural ceramiczny z nadesłanych prac konkursowych w mieście Ziębice ( 5km od Henrykowa).
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, średnich i plastycznych, a także uczestników pracowni ceramicznych w placówkach kulturalno-oświatowych i warsztatach terapii zajęciowej oraz osób dorosłych.
Opisane prace - tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres zamieszkania należy przesłać do 20 października na adres : Fundacja Sztukupuku 57-211 Ciepłowody ul. Stawowa 5. Prace na konkurs można zgłaszać indywidualnie albo przez instytucje.

SPIS TREŚCI:
I. Postanowienia ogólne
II. Postanowienia szczegółowe
III. Postanowienia RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Sztukupuku z siedzibą w Ciepłowodach, 57-211 Ciepłowody ul. Stawowa 5, (zwana dalej organizatorem)
2. Konkurs jest organizowany jako część projektu “Wokół papieru i słowa”- na 750 lecie spisania Księgi Henrykowskiej, współfinansowanego z Programu Kultura Interwencje 2019 oraz przez Urząd Gminy w Ziębicach.
3. Celem konkursu jest użycie pierwszego polskiego zdania z Księgi Henrykowskiej "Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj" jako inspiracji do rozważań o sytuacji współczesnych ludzi, a szczególnie kobiet.
4. Konkurs ma na celu zebranie autorskich interpretracji na temat pierwszego zdania zapisanego w języku polskim i wykonanie z nich muralu ceramicznego w przestrzeni miejskiej miasta Ziębice.
5. Organizator nie wprowadza ograniczeń wiekowych dla uczestników.
6. Konkurs jest adresowany do profesjonalistów oraz amatorów.
7. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
8. Organizator nie zwraca nadesłanych (lub dostarczonych osobiście do siedziby organizatora) prac i zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej eksploatacji w celu realizacji swoich działań statutowych.
9. Powołane przez organizatora jury wyłoni niezależnych zwycięzców.
10. Przewidziane są nagrody : pierwsze miejsce – 800 zł, drugie I trzecie miejsce – nagrody rzeczowe w formie albumów o sztuce.

11. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście na adres Fundacji do dnia 20 października 2019 roku.
12. Nadesłane prace oceni niezależna komisja konkursowa.
13. Informacje o wynikach ukażą się w środkach masowego przekazu.
14. Dodatkowe informacje w sprawie konkursu są udzielane pod numerem tel. 505 699 834, lub poprzez profil na FB “Fundacja Sztukupuku”.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, a także do rozstrzygania sytuacji nieobjętych niniejszym regulaminem.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
2. Kafel powinien być wypalony i poszkliwiony, o wymiarach maksymalnych 25 / 25 cm.
3. Do zapakowanych prac należy dołączyć kopertę z następującymi danymi: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, e-mail.
4. Zgłoszenie kafli do konkursu jest równoznaczne z:
a. uznaniem warunków regulaminu,
b. oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonych prac,
c. wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., z późniejszymi zmianami .

III. RODO

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub do kontaktu, telefon, adres poczty e-mail) – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Dane te będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych konkursu i/lub na liście wyników i zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu. Zgoda została udzielona na okres dwóch lat. Może być ona jednak cofnięta w każdym czasie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora konkursu.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz do publikacji nagrodzonych prac podczas ich montażu w mieście Ziębice, również na stronach internetowych organizatora, w portalach społecznościowych i za pośrednictwem mediów w celach promocyjnych, służących propagowaniu konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
5. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, tel. . Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 7. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO informuję, iż Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu do konkursu jest Fundacja Sztukupuku . W sprawach wyłącznie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją konkursu proszę kontaktować się z Fundacją Sztukupuku e-mail dorotafelcenloben@gmail.com

Konkurs jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Kultura Interwencje 2019 oraz pod patronatem Urzędu Miasta Ziębice

 

 

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: finansowe i rzeczowe

Przedział wiekowy: bez ograniczeń wiekowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny