Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„DWA SERCA – JEDNA STOLICA” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, upamiętniający Unię Lubelską

Warsztaty Komiksu zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym organizowanym z okazji 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, organizatorzy zapraszają do udziału także uczestników zajęć lub warsztatów plastycznych organizowanych w
domach, ośrodkach, klubach kultury lub szkołach z terenu całej Polski. Konkurs jest otwarty również dla dzieci nieuczestniczących w zajęciach plastycznych – w tej sytuacji zgłoszenia dokonują rodzice dziecka.
Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
I kategoria 6-8 lat
II kategoria 9-12 lat
III kategoria 13 – 16 lat

Warunki techniczne:
- technika wykonania pracy dowolna,
- format A4 lub A3,
- każdy uczestnik może złożyć dwie prace.

Do każdej pracy powinna być dołączona, podpisana przez osobę pełnoletnią, karta informacyjna zawierająca następujące dane (Karta Zgłoszeniowa):
a) imię i nazwisko uczestnika;
b) data urodzenia;
c) dane teleadresowe placówki, którą reprezentuje uczestnik;
d) imię i nazwisko instruktora/nauczyciela/opiekuna/rodzica wraz z danymi kontaktowymi (telefon oraz mail).

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 19 maja 2019 roku  do Fili nr 35 MBP ul Bursztynowa 20, 20-576 Lublin.
Uwaga! Liczy się data wpłynięcia pracy do Organizatora, nie data stempla pocztowego.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

"DWA SERCA - JEDNA STOLICA - konkurs na ilustracje dla dzieci i młodzieży"

WARSZTATY KOMIKSU zapraszają uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w komiksowym konkursie plastycznym pt. "DWA SERCA - JEDNA STOLICA - konkurs na ilustracje dla dzieci i młodzieży".

Unia Lubelska była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego państwa. W naszym
konkursie proponujemy by dzieci i młodzież przeniosła się w czasie, do tamtych dawnych lat. By zobaczyli oczami swojej wyobraźni tamten świat, piękne stroje, zamki, powozy i rumaki. Aby w swoich pracach pokazali nam przyjaźń i zgodę dwóch państw.

1. Organizator konkursu: Warsztaty Komiksu.
2. Temat konkursu: „DWA SERCA - JEDNA STOLICA - konkurs na ilustracje dla dzieci i młodzieży" wiąże się z Jubileuszem 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej.
3. Cele konkursu:
- popularyzowanie wiedzy na temat Lublina oraz historii Rzeczypospolitej,
- pogłębianie zainteresowań artystycznych wśród dzieci i młodzieży,
- zainteresowanie dzieci i młodzież ilustracją,
- promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych,
4. Adresaci konkursu:
- uczniowie szkół podstawowych,
5. Zasady uczestnictwa:
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie ilustracji przedstawiającego Twój stosunek, przygodę, wydarzenie związane z podpisaniem Unii Lubelskiej,
- prace wysyłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu, tylko prace
indywidualne,
- ilustracje nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być
wcześniej publikowane,
- w konkursie mogą brać udział uczestnicy zajęć lub warsztatów plastycznych organizowanych w
domach, ośrodkach, klubach kultury lub szkołach z terenu całej Polski. Konkurs jest otwarty również dla
dzieci nieuczestniczących w zajęciach plastycznych – w tej sytuacji zgłoszenia dokonują rodzice dziecka,
- technika wykonania pracy dowolna,
- format A4 lub A3,
- każdy uczestnik może złożyć dwie prace,
- do każdej pracy powinna być dołączona, podpisana przez osobę pełnoletnią, karta informacyjna
zawierająca następujące dane (Karta Zgłoszeniowa):
a) imię i nazwisko uczestnika;
b) data urodzenia;
c) dane teleadresowe placówki, którą reprezentuje uczestnik;
d) imię i nazwisko instruktora/nauczyciela/opiekuna/rodzica wraz z danymi kontaktowymi (telefon oraz
mail).
- prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
- prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 19 maja do Fili nr 35 MBP ul Bursztynowa 20, 20-576
Lublin. Uwaga! Liczy się data wpłynięcia pracy do Organizatora, nie data stempla pocztowego.
6. Ocena prac i nagrody:
- prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:
I kategoria 6-8 lat
II kategoria 9-12 lat
III kategoria 13 – 16 lat
- prace oceniać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez organizatora,
- laureaci i wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe,
- prace wybrane przez jury wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Fili nr 35 MBP
ul Bursztynowa 20 oraz znajdą się w pamiątkowym albumie z nagrodzonymi komiksami,

- laureaci i wyróżnieni oraz ich instruktorzy zobowiązani są do udziału w spotkaniu podsumowującym
oraz osobistego odbioru nagród i dyplomów,
7. Kontakt: informację o konkursie udziela Agata Komorowska,
nr tel: 693 345 916, e-mail: warsztatykomiksu@gmail.com
8. Informacje dotyczące danych osobowych Uczestniczek i Uczestników konkursu:
1. Niniejszym informujemy, że fundacja "8KOLOR", ul Nadbystrzycka 39/29, 20-618 Lublin jest
Administratorem danych osobowych Uczestniczek i Uczestników konkursu plastycznego zwanego dalej
konkursem.
2. Przesłanie Karty zgłoszenia do Organizatora jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych, w tym na umieszczenie imiennych wyników konkursu na stronie internetowej
Organizatora.
3. Podanie Organizatorowi konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania
uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia na konkurs.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu, w tym rejestracji Uczestniczek i
Uczestników, w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Organizatora (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO). Dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy i
współpracownicy Organizatora oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze
umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla
Organizatora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne.
6. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16
RODO),
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18
RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
d) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: Lipiec 2019

Nagrody: Nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny