Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Miedzynarodowy Konkurs biblijno-fotograficzny

Konkursy skierowane są do młodzież szkolnej w wieku od 15 do 18 lat, uczącej się w Polsce jak i za granicą, ale posługującej się językiem polskim.
Każdy z uczestników może wziąć udział w obu konkursach, albo wybrać tylko jeden.

Konkurs fotograficzny:

Zadaniem     uczestnika     konkursu     jest     wykonanie     fotograficznej     ilustracji     do     wybranego tematu/wydarzenia biblijnego.

Bezpośrednią inspiracją dla tego pomysłu są obrazy biblijne mistrzów malarskich z epoki średniowiecza czy renesansu. Tworzyli oni swoje dzieła przedstawiając sceny biblijne, aby dać widzowi silny bodziec do wyobrażenia sobie tego, co czytają w Biblii lub –częściej –słyszą w kościele i na katechezie. Wówczas stanowiły one „Biblię pauperum” –Biblię dla ubogich i prostych ludzi, którzy najczęściej byli analfabetami.  Malarze ci  często nie starali się zachować wierność w odtworzeniu detali z epoki biblijnej (stroje, elementy architektoniczne, wygląd osób itp.), dbali jednak o wierność przesłania, wzmacniając je nieraz właściwymi sobie środkami artystycznymi.

Prace podzielone będą na dwie kategorie:
1.Realistyczne (autor stara się wiernie odtworzyć przedstawioną w Biblii scenę).
2.Alegoryczne (autor przedstawia motyw biblijny w sposób umowny, przenośny, symboliczny jednak dający się połączyć z zaczerpniętą z Biblii sceną).

Uczestnik Konkursu sam wybiera sobie scenę biblijną ze Starego lub Nowego Testamentu.
W przygotowaniu pracy konkursowej mogą brać udział statyści. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie nigdzie wcześniej  niepublikowane, ani nieprezentowane w innych konkursach.

Organizatorzy dopuszczają podstawową obróbkę graficzną - fotografia  zgłaszana na konkurs może  w  postprodukcji  podlegać  jedynie  prostym  zabiegom  korekcyjnym: kadrowanie, rozjaśnianie/przyciemnianie, nasycenie kontrastu.
Na konkurs można zgłaszać prace zarówno barwne jak i monochromatyczne.

Organizatorom konkursu należy przesłać fotografie w formacie JPG (rozdzielczość 300 dpi) w formie elektronicznej na adres: piotrwrobel69@wp.pl, a także w formie odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach zbliżonych do formatu A4.
W konkursie wezmą udział tylko te fotografie, które zostaną dostarczone w formie cyfrowej i papierowej.

Ważne: Fotografie nie mogą naruszać praw własności intelektualnej bądź innych praw osób trzecich.

Każda fotografia musi być opatrzona metryczką zgodną ze wzorem podanym w regulaminie konkursu. Fotografie przesłane w formie papierowej powinny mieć umieszczoną metryczkę na odwrocie zdjęcia, natomiast fotografie  przesłane  mailem  powinny  zaopatrzone  w  metryczkę  w  formie  dołączonego dokumentu tekstowego (doc. PDF).

Prace fotograficzne przesyłamy w sztywnym opakowaniu pocztą do 22 kwietnia 2021 roku na adres:

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie
Plac Zamkowy 10
55-200 OŁAWA
POLSKA

Z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Biblijne inspiracje”

W każdej z kategorii wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy (finaliści) otrzymają dyplomy uczestnictwa. Uroczysta Gala Laureatów odbędzie się do 31 maja br. w miejscu i terminie ustalonym przez organizatorów.

Konkurs biblijny

Konkurs zostanie przeprowadzony online.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów VIII klas szkół podstawowych i I klas liceów oraz techników.
Obowiązuje znajomość ogólnych informacji o Biblii oraz następujących tekstów biblijnych wraz z przypisami:
Księga Daniela (całość)
Księga Ezechiela:  Ez 1 ; 10-11 ; 43 ; 44,1-3 ; 47,1-12 ; 48,30-35
Apokalipsa św. Jana:  Ap 1-11

Do  8  kwietnia  br.  szkolni  koordynatorzy  konkursu  zgłaszają  jego  organizatorom uczestników –max.  3  uczniów  z  danej  szkoły.  Koordynatorzy  zgłaszają  uczestników, wysyłając  kartę  zgłoszeniową wg  wzoru  dostępnego  w  załączniku  nr  1  do  niniejszego Regulaminu na adres e-mail: ewa.piekos@poczta.onet.pl

Po zgłoszeniu uczestników szkolni koordynatorzy konkursu otrzymują link do próbnego testu  konkursowego.  Link  przekazują  zgłoszonym  uczniom  w  celu  zademonstrowania  im formy  właściwego  testu.  Link  będzie  aktywny  15  kwietnia  br.  (cały  dzień). Na  początku  Tygodnia  Biblijnego  (19  kwietnia  br.)  szkolni  koordynatorzy  konkursu otrzymują  link  do  właściwego  Wielkiego  Testu  ze  Znajomości  Biblii  i  przekazują  go uczestnikom konkursu. Link będzie aktywny 22 kwietnia br. od godz. 14.00. Zgłoszeni  uczniowie  w  ustalonym  terminie  poprzez  link  otwierają  test  i  udzielają odpowiedzi na pytania w możliwie najkrótszym czasie.
Na ogólny wynik testu złoży się ilość zdobytych punktów oraz czas wykorzystany przez uczestnika  na  rozwiązanie  testu.  W  przypadku  takiej  samej  ilości  punktów  o  miejscu zdecyduje krótszy czas pracy z testem.

 

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Konkurs fotograficzny Biblijne inspiracje - załączniki.doc

Regulamin konkursu fotograficznego Biblijne inspiracje.pdf

Regulamin Wielkiego Testu ze Znajomosci Biblii (Polska).pdf

Wielki Test ze Znajomości Biblii - zalącznik.doc

 

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2021

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 15-17 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny