Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolski Konkurs Malarski Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”

Z uwagi na odbywające się ferie zimowe, organizator konkursu przedłuża termin nadsyłania prac do 10 marca 2023 roku!

ORGANIZATOR

Pałac Młodzieży w Koszalinie

Temat: CZŁOWIEK, ŚWIAT, PRZYRODA

CEL KONKURSU

Organizatorzy konkursu pragną zachęcić dzieci i młodzież do namalowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody, oraz na rolę człowieka w otaczającym nas świecie.

Możliwość zaprezentowania prac wykonanych przez dzieci i młodzież w różnych technikach malarskich, oraz konfrontację z innymi uczestnikami biennale.

KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria od 10 do 14 lat
II kategoria od 15 do 19 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób w wieku 10-19 lat.
Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 prace malarskie.
Format prac A3-A2 (nieoprawiony).
Dopuszcza się przesłanie reprodukcji tylko własnych prac, wykonanych w technikach malarskich (akryl, tempera, akwarela, gwasz, pastel sucha i olejna, oraz techniki malarskie mieszane).

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap – zgłoszenie reprodukcji prac za pośrednictwem formularza online. Drugi etap przesłanie oryginalnych prac do organizatora.

Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

ETAPY KONKURSU:

I ETAP

Wypełnienie elektronicznie karty zgłoszenia oraz przesłanie reprodukcji obrazów malarskich za pośrednictwem formularza, który dostępny będzie na stronie: www.pm.koszalin.pl/czlowiek-swiat-przyroda, 1 - 28 luty 2023 r.

Obowiązkowo należy podpisać pliki następującym schematem:
nazwisko-imię-tytuł-pracy.jpg, (np. kowalski-lukasz-sniezny-dzien.jpg).

Pliki podpisujemy bez polskich znaków.
Wymagany format reprodukcji JPEG, wielkość pliku 700-900 kB, rozdzielczość 250-300 DPI
Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni prace do II etapu, które zyskują status prac zakwalifikowanych do wystawy.
Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu poinformujemy drogą mailową do 31 marca 2023 r. Informacja dostępna będzie również na stronie: www.pm.koszalin.pl/czlowiek-swiat-przyroda.

II ETAP

Oryginalne prace zakwalifikowane do II etapu konkursu należy przesłać do 30 kwietnia 2023 r. na adres:

Pałac Młodzieży
75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2
z dopiskiem: Konkurs Malarski

Na odwrocie każdej pracy należy nakleić metryczkę: imię i nazwisko, tytuł pracy, wiek autora, miejscowość.
Prace nie mogą być podklejone ani oprawione, oraz zrolowane.
Spośród prac nadesłanych do II etapu komisja konkursowa wyłoni prace nagrodzone.

PODZIAŁ NAGRÓD

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, fundatorów nagród oraz zaproszonych gości.

    Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
- w każdej kategorii wiekowej:
I nagroda,
II nagroda,
III nagroda.
- wyróżnienia, dyplomy i nagrody przyznane przez fundatorów.
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.
Nagrody nieodebrane przez laureatów do 31 grudnia 2023 r. przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.

TERMINARZ KONKURSU
Nadsyłanie prac do I ETAPU: 1 - 28 luty 2023 r. / DO 10 MARCA 2023
Publikacja wyników I ETAPU: do 31 marca 2023 r.
Nadsyłanie prac do II ETAPU: do 30 kwietnia 2023 r.
Wernisaż i wręczenie nagród: czerwiec 2023 r.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy oraz sponsorzy nagród w niniejszym konkursie zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac uczestników konkursu w prasie, TV, Internecie, katalogu oraz innych publikacjach w celach promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i sponsorów.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.

Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest autorem/autorką załączonych obrazów.

Organizatorzy przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury.

Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jednostkę delegującą.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 94 348 05 00, 94 341 01 66, lub e-mailem: malarstwo@pm.koszalin.pl
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: czerwiec 2023

Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe, pieniężne, gadżety

Przedział wiekowy: 10-19 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny