Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Ogólnopolski Konkurs Ortograficzno Plastyczny „Chwyć Byka za Rogi”

Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastyczno-ortograficznym.


Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VIII


Młodsi uczestnicy mają za zadanie zaprojektować zakładkę ortograficzną do książki w dowolnej technice plastycznej, ich koleżanki i koledzy z klas 4-8 mają za zadanie stworzyć plakat ortograficzny promujący dowolne zasady ortograficzne lub namawiające do nauki ortografii. Technika dowolna, format A4 lub A3.


Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs więcej niż jedną pracę.
Prace zgłaszane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi, dotychczas nie publikowanymi (wyjątek dla konkursu wewnętrznego w danej szkole)


Prace można przesyłać do organizatora konkursu do 10 lutego 2020 roku.


Szkoła Podstawowa im. Armii ,,Kraków' w Żębocinie
Żębocin 65
32-100 Proszowice
woj. małopolskie


Kryteria oceny prac:
1.Samodzielność wykonania pracy
2.Oryginalność i pomysłowość
3.Staranność


chwyc byka


REGULAMIN


 

Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Ortograficzno-Plastycznym w roku szkolnym 2019/2020 CHWYĆ BYKA ZA ROGI.

Konkurs honorowym patronatem objęli:
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowic - Grzegorz Cichy

Regulamin konkursu :

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Prace należy nadsyłać do 10 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres; Szkoła Podstawowa im. Armii ,,Kraków' w Żębocinie, Żębocin 65, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie lub składać osobiście w sekretariacie szkoły. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły 29 lutego 2020 r. zs-zebocin.d2.pl
3. Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu pocztowego.
5. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt własny uczestnika.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi i niebiorącymi udziału w innych konkursach (wyjątek konkurs wewnętrzny w danej szkole).
7. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują jego zasady zawarte w regulaminie.
8. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna – nie będą brane pod uwagę.
9. Każda praca powinna posiadać metryczkę

Imię i nazwisko dziecka,
Klasa/wiek,
Adres szkoły,
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna,
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs będzie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:
I grupa klasy I - III
II grupa klasy IV -VIII

Formuła i zadania konkursu:

1. Grupa pierwsza klasy I-III Zakładka ortograficzna do książki.
Technika dowolna

2. Grupa druga klasy IV-VIII Plakat ortograficzny promujący dowolne zasady ortograficzne lub namawiające do nauki ortografii.

Technika dowolna, format: A4 lub A3

Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:
1.Samodzielność wykonania pracy
2.Oryginalność i pomysłowość
3.Staranność

Cele konkursu:

1. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
2. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
3. Kształtowanie czujności ortograficznej.
4. Integrowanie środowiska nauczycielskiego wokół działań na rzecz edukacji.

Nagrody:

1. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

2. Dla każdego uczestnika i nauczyciela przewidziany jest dyplom w wersji elektronicznej .

Serdecznie zapraszamy !!!

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: p. Ewa Szczygieł i p. Barbara Madej.
Kontakt Tel. 12 386 45 42
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10 lutego 2020 r

Nagrody: dla zdobywców nagrody rzeczowe, dla kazdego uczestnika i opiekuna dyplom

Przedział wiekowy: 7-14 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny