Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

II Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Portret”

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z województwa śląskiego.
Tematyka prac: Portret. Może to być klasyczne przedstawienie osoby (ujecie głowy, popiersia lub całej postaci), może być to portret zbiorowy. Organizatorzy zachęcają by uwzględnić cechy osobowości, pasje, zawód portretowanej osoby.

Technika wykonania prac: dowolna płaska plastyczna (malarstwo, grafika, rysunek, kolaż z wyłączeniem technik z użyciem materiałów sypkich i nietrwałych)
Format prac A3 lub A3

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, opisaną w sposób podany w regulaminie.

Zgłoszenia prac do 16 listopada, rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 6 grudnia.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Targowa 1
42 - 100 Kłobuck

 

Regulamin konkursu

Organizator:Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku
Pod Patronatem Burmistrza Kłobucka

1. Temat: PORTRET -przedstawienie osoby: ujęcie głowy, półpostaci lub całej postaci tak, by powstały wizerunek obejmował również cechy osobowości, nastrój, uczucia, emocje, myśli, pasje, zawód... Może to być portret zbiorowy.
2. Cele konkursu: - popularyzacja różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi - prezentacja i upowszechniania twórczości plastycznej
3. Warunki uczestnictwa:- konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z województwa śląskiego, - każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę plastyczną /z jednej placówki/ formatu A - 3 lub A - 4 wykonaną dowolną techniką płaską, np.: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż (oprócz technik z materiałami sypkimi i nietrwałymi), - opisanie drukowanymi literami na odwrocie pracy: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły lub innej placówki, numer kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem zostały wykonane.
4. Ocena prac: - oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, - prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury,
- decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
- Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetykę wykonania.
5.Konkurs będzie rozpatrywany w pięciu kategoriach wiekowych:
I kategoria - przedszkola
II kategoria - klasy I - III
III kategoria - klasy IV - VI
IV kategoria - klasy VII - VIII
V kategoria - szkoły średnie i dorośli
6. Termin i adres: Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać przesłać w terminie do: 16 listopada 2020r. do godz. 20.00na adres: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ul. Targowa 1 ,
42 - 100 Kłobuck.  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną również na stronie internetowej www.mokklobuck.pl, www.facebook.com/mokklobuck/
7. Nagrody: Wręczenie nagród nastąpi w dniu: 6 grudnia 2020r. w siedzibie MOK - u.
8. Postanowienia końcowe: Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na warunki Regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb działalności Organizatora. Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

REGULAMIN KONKURSU


KARTA ZGŁOSZENIA – UCZESTNIK MAŁOLETNI (PDF)


1_plakat_portret-scaled.jpg

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 6 grudnia 2020r.

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: I kategoria - przedszkola II kategoria - klasy I - III III kategoria - klasy IV - VI IV kategoria - klasy VII - VIII V kategoria - szkoły średnie i dorośli

Region: woj. śląskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny