Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moje miasto-moja duma”

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu zaprasza do udziału w
III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
„Moje miasto- moja duma”

PATRONAT HONOROWY: Prezydent Miasta Zamościa
PATRONAT MEDIALNY: Kronika Tygodnia,
REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu:
- kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości, przywiązania do rodzinnych stron, ukazanie piękna rodzinnego miasta lub miejscowości,
- kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody własnej Ojczyzny,
- wskazywanie różnorodności piękna miast i miejscowości za pomocą różnych technik plastycznych,
- wzbudzanie u dzieci uczuć patriotycznych i dumy narodowej,
- prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, ciekawostek, ważnych miejsc związanych z miejscem zamieszkania,
- spotkanie kultur różnych narodów.

Warunki uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 5-6 lat; wychowankowie przedszkoli, świetlic, placówek wychowania pozaszkolnego, młodzieżowych domów kultury i innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci w Polsce i innych krajach. Obie kategorie wiekowe będą oceniane oddzielnie.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej powiązanej z tematem konkursu.

3. Technika wykonania prac dowolna, płaska (bez materiałów sypkich i plasteliny), format A3.

4. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne (prace zbiorowe nie będą oceniane).

5. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 4 prace z jednej placówki, po dwie prace z każdej kategorii wiekowej.

6. Każda praca powinna posiadać na odwrocie wykonaną komputerowo metryczkę zawierającą imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę i dokładny adres placówki (kraj, miasto), telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, tytuł pracy, do pracy należy dołączyć zgodę rodzica z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku, według wzoru- Załącznik poniżej.

7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji w celach propagowania idei konkursu bez wypłacania honorariów autorskich.
8. Kryteria wyboru i oceny prac
Powołane przez Organizatora Jury, dokona oceny prac oraz przyzna nagrody, wyróżnienia i nagrody specjalne w poszczególnych grupach wiekowych:
- dzieci 5-letnie,
- dzieci 6-letnie.
Kryteria brane pod uwagę: samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność pracy z tematem przewodnim, wkład pracy, pomysłowość, walory artystyczne, poziom artystyczny, estetyka prezentowanych prac.
9. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy, a nauczyciele pod kierunkiem których zostały wykonane prace otrzymają podziękowania, które zostaną wysłane pocztą.
10. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
11. Termin nadsyłania prac:
Prace należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 22.V.2019 r. na adres:
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu
ul. Okopowa 1
22-400 Zamość
z dopiskiem "konkurs plastyczny"
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Zamościu: www.przedszkole1zamosc@wp.pl do dnia 27.V.2019 r.

13. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbędzie się dnia 29.V.2019r. w naszej placówce. Termin finału może ulec zmianie, z powodów niezależnych od Organizatora.
Koordynatorzy konkursu - mgr Anna Fałaga, mgr Aneta Sznajdrowicz
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
telefon: 84 6392269
e-mail: przedszkole1zamosc@wp.pl Zapraszamy do udziału w Konkursie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA POTRZEBY UDZIAŁU W III MIEDZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„Moje miasto- moja duma”
W związku z udziałem Pana/Pani dziecka/podopiecznego w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje miasto- moja duma” organizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu informujemy, że:
1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 1 z siedzibą w Zamościu, ul. Okopowa 1 tel. 84 6392269 mail.przedszkole1zamosc@wp.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: iod_inspektor@wp.pl
2) Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych stanowi zgoda udzielona przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (przesłanka wskazana w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(art.6 ust.1, lit. a).
3) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moje miasto- moja duma”.
4) Zakres danych objętych przetwarzaniem: imię i nazwisko dziecka (opiekuna prawnego), wiek, nazwa placówki, imię i nazwisko opiekuna artystycznego,
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje miasto- moja duma”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (opiekunów prawnych), a przypadku laureatów i wyróżnionych (ich opiekunów prawnych) na publikacje wizerunku.
6) Ma Pan/Pani prawo:
a) dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość przekazanych danych (w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości danych) lub dochodzenia roszczeń,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.,
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
8) Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
9) Odbiorcą, przekazanych przez Pana /Panią danych, będzie Przedszkole Miejskie Nr 1 w Zamościu. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
11) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałam-(em) się z treścią powyższej informacji.
…………………………….............. ……………………………………..
Data i podpis opiekuna artystycznego Data i podpis opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIA (ZGODY)

1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby udziału mojego dziecka/podopiecznego w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje miasto-moja duma” i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora-Przedszkole Miejskie nr 1 w Zamościu przekazanych dobrowolnie danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej.

……………………………………… ………………………………………….
Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

2. Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego ………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) oraz publikację jego pracy jako laureata Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moje miasto- moja duma” przez Administratora-Przedszkole Miejskie nr 1 w Zamościu.

……………………………………… ………………………………………….
Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 27.05.2019

Nagrody: nagrody główne, wyróżnienia, nagrody specjalne

Przedział wiekowy: 5-6 lat

Region: Międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny