Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „MOTYL”

III Ogólnopolski konkurs plastyczny „MOTYL”

1.ORGANIZATOR: Przedszkole Miejskie nr 98 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, Łódź ul. Legionów 126

Osoby odpowiedzialne:
- Anna Liberda a.liberda@pm98.elodz.edu.pl
- Sławomira Kania
- Iwona Jędrzejczak
- Katarzyna Juraś
- Marta Gabryś-Woźniak

Skład Komisji Konkursowej:
- Anna Liberda
- Sławomira Kania

2. ADRESAT:
dzieci w wieku 3 – 7 lat z placówek z całej Polski

3. CELE:
- odkrywanie bogactwa i piękna przyrody,
- budowanie poczucia tożsamości przedszkolnej,
- pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci.

4. KRYTERIA OCENY PRACY:

Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:
• zgodność z tematem konkursu
• pomysłowość
• oryginalność ujęcia tematu
• estetyka wykonania

5 ZAKRES / ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
• tematem pracy konkursowej jest wykonanie pracy plastycznej z motylem
• praca powinna być wykonana w całości samodzielnie, a jej format nie powinien być większy niż A3
• praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną (bez artykułów sypkich)
• każda placówka może zgłosić do Konkursu dwie prace
• uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:
- dzieci 3-4-letnie
- dzieci 5-7-letnie
W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane trzy nagrodzone miejsca.
• każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko autora, wiek, adres e-mail i telefon placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (adres mailowy)-załączniki
• każda praca powinna mieć załączoną kartę zgłoszenia udziału w Konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych -załączniki
• do każdej pracy należy dołączyć zgody znajdujące się w załącznikach 1-3 – bez nich prace
nie będą brały udziału w konkursie.

6. TERMINY:
• termin dostarczania prac- do 20 czerwca 2021 r.
• rozstrzygnięcie Konkursu- 25 czerwca 2021 r.
• prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Przedszkole Miejskie nr 98 w Zespole szkolno- przedszkolnym nr 4
ul. Legionów 126
90-764 Łódź
e-mail: kontakt@pm98.elodz.edu.pl
tel./fax 42-633-62-36

7. SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW:

Laureaci konkursu, którzy zajęli I-III miejsce w każdej grupie wiekowej zostaną powiadomieni mailowo. Wyniki zostaną także ogłoszone na stronie internetowej przedszkola.

8. NAGRODY I ICH ODBIÓR:
• I-III miejsce zostanie nagrodzone dyplomem oraz upominkami. Dla nauczycieli uczniów zwycięskich prac przewidziane są dyplomy- podziękowania.
• dyplomy oraz upominki zostaną przesłane pocztą
• pozostali nauczyciele otrzymają podziękowania drogą mailową

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• we wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatorów Konkursu
• prace konkursowe przechodzą na własność organizatora (tj. ZSP nr 4 w Łodzi)
• organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na szkolnej wystawie pokonkursowej
• zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i zgadza się na jego warunki
• wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
UWAGA!
Dyplomy oraz nagrody otrzymują wyłącznie laureaci konkursu plastycznego. Podziękowania będą wysyłane tylko do nauczycieli laureatów. Pozostali nauczyciele otrzymają dyplomy drogą elektroniczną (wymagany adres email). Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.

 

 

 

 

II Ogólnopolski konkurs plastyczny „MOTYL”

ZAŁĄCZNIK NR 1 (metryczka)

Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………………..

Wiek ……………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres placówki, adres e-mail, telefon………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, tel. kontaktowy , adres email…………………………......................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNO-TECHNICZNYM „MOTYL”
I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIU WIZERUNKU / PRACY DZIECKA

Ja, rodzic/opiekun prawny ………………………………………………………………………………,
Imię, nazwisko uczestnika konkursu
z grupy …………. Przedszkola/Szkoły ………………………………………….………………………

w ………………...………………,niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Łodzi oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki konkursu.
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku / pracy mojego dziecka na potrzeby dokumentacji
i celów promocyjnych konkursu oraz prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Łodzi, ul. Pogonowskiego 27/29, tel. 426322993
e-mail:kontakt@zszp4.elodz.edu.pl
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z realizacją Konkursu, w szczególności w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody oraz rozstrzygnięcia ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uczestnicy mogą żądać dostępu do i/lub złożyć wniosek o sprostowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. W tym celu Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem, pisząc na wskazany w punkcie 1 powyżej adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail. Uczestnik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, na podstawie zgody Uczestnika związanej także z przeniesieniem praw autorskich oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora; art. 6 ust. 1 lic. C) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, m.in. w zakresie udokumentowania konkursu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzyskania zgody od rodzica lub przedstawiciela ustawowego w wypadku Uczestników małoletnich; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na rozstrzygnięciu konkursu.
5. Odbiorcami danych osobowych będą: osoby, które będą w Komisji, mającej dokonać wyboru zwycięzcy konkursu, podmioty powiązane z Organizatorem, z którymi są podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody przez okres niezbędny do realizacji działań w ramach konkursu, a po ich zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi (do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń i upływu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentów).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Odmowa podania danych będzie skutkowała uniemożliwieniem udziału w konkursie. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

………………………………….. ………………………………………..
(data) podpis składającego oświadczenie *
* - oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika

ZAŁĄCZNIK NR 3
Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych
Ja .............................................................................................................. wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu Przedszkole Miejskie nr 98 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 4, moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „MOTYL”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
.................................................. ..................................................
(miejscowość i data) (podpis nauczyciela)

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Przedszkole Miejskie nr 98 w ZSP nr 4 w Łodzi

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25.06.2021

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-7 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny