Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

III Ogólnopolski Konkurs na Prezentację Multimedialną

Konkurs „Matmomania z Polskim w Tle” to indywidualny konkurs matematyczno-polonistyczno-informatyczno-artystyczny. Adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z całej Polski.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint (wewnętrzna organizacja, ilustracja i ilość slajdów dowolna), w której będzie zawarta tylko jedna z poniższych prac:
- Namaluj słowem dowolny stroficzny obraz poetycki, którego liryczną bohaterką będzie ludolfina ( liczba PI)
- Stwórz wiersz stychiczny, w którym osoba mówiąca zachęci odbiorcę do nauki tabliczki mnożenia
- Zredaguj ciekawą pracę obrazującą myśl Pitagorasa – „Liczby rządzą światem”
- Napisz dowolny utwór liryczny, którego treść bliska będzie słowom Euklidesa; „W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów”.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie jedną pracę.

Zgłoszenia prac do 30 marca 2018 r.

Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu
na Prezentację Multimedialną
„MATMOMANIA z POLSKIM w TLE”


pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tychy Pana Andrzeja Dziuby (złożono również wniosek o Patronat Śląskiego Kuratora Oświaty)

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach

Instytucja wspierająca:

Dyrektor MZBM w Tychach
Oddział Tychy ZNP
Urząd Miasta w Tychach

Patronat medialny:

„Dziennik Zachodni”
„Twoje Tychy”
Ogólnopolska platforma internetowa Junior Media

Cele konkursu:

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów,

 • wdrażanie do samokształcenia dzieci w przestrzeni matematyczno-humanistycznej,

 • stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych działań twórczych,

 • motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem  zdolnym,

 • rozwijanie umiejętności informatycznych w sferze tworzenia prezentacji multimedialnych,

 • promowanie osiągnięć uczniów.


 Informacje o konkursie:

Konkurs „Matmomania z Polskim w Tle” to indywidualny konkurs matematyczno-polonistyczno-informatyczno-artystyczny. Adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z całej Polski.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych z całej Polski.

 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint (wewnętrzna organizacja, ilustracja i ilość slajdów dowolna), w której będzie zawarta tylko jedna z poniższych prac:


- Namaluj słowem dowolny stroficzny obraz poetycki, którego liryczną bohaterką będzie ludolfina ( liczba PI)

- Stwórz wiersz stychiczny, w którym osoba mówiąca zachęci odbiorcę do nauki tabliczki mnożenia

- Zredaguj ciekawą pracę obrazującą myśl Pitagorasa – „Liczby rządzą światem”

- Napisz dowolny utwór liryczny, którego treść bliska będzie słowom Euklidesa; „W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów”

 1. Zwycięskie prace z poprzednich edycji konkursu oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej www.sp17.tychy.szkolnastrona.pl w zakładce Konkurs na Prezentację Multimedialną.

 2. W prezentacji mogą znajdować się zdjęcia, rysunki (najlepiej wykonane samodzielnie przez ucznia), podkład muzyczny, dialogi, filmy. Ostatni slajd w prezentacji powinien zawierać informacje według wzoru:


Imię, nazwisko autora:

Klasa:

Imię, nazwisko nauczyciela prowadzącego:

E-mail nauczyciela (opcjonalnie):

Nazwa szkoły:

Adres szkoły:

E-mail szkoły:

Telefon szkoły:

 1. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie jedną pracę.

 2. Metody przesyłania prac konkursowych:

 3. a) Prezentację należy nagrać na płytę CD lub DVD i dostarczyć wraz z wydrukowanym oświadczeniem uczestnika (załącznik) na poniższy adres do dnia 30 marca 2018 roku


Szkoła Podstawowa nr 17

ul. Begonii 5

43-100 Tychy

Z dopiskiem: konkurs „Matmomania z Polskim w Tle”.

b) Prezentację wraz z zeskanowanym oświadczeniem należy przesłać na maila matematyka.sp17@op.pl lub w przypadku dużego rozmiaru pliku przez bezpłatną stronę internetową www.wetransfer.com postępując następująco:

- w polu „Add your file” przesłać prezentację wraz z oświadczeniem

- w polu ”Email to” wpisać matematyka.sp17@op.pl

- w polu „Your email” wpisać swój email

- w polu „Message” wpisać nazwę i adres szkoły wraz z danymi uczestnika oraz opiekuna

 1. Jednostką zgłaszającą indywidualne prace do konkursu jest szkoła, która wysyła prace do Organizatora na własny koszt.

 2. Prace nadesłane po terminie, wykonane zbiorowo lub wcześniej publikowane nie będą brały udziału w konkursie.

 3. Zgłoszone na konkurs prezentacje przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich prac do celów ekspozycyjnych oraz publikacji w formie elektronicznej w celu popularyzacji konkursu.

 5. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, która  wyłoni zwycięzców. Komisja konkursowa oceniać będzie: zastosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu, poprawność merytoryczną zamieszczonych w prezentacji informacji, stopień trudności użytych technik, estetykę wykonania i sposób prezentacji, a przede wszystkim oryginalność,  kreatywność i pomysłowość w podejściu do tematu.

 6. Obecność laureatów nie jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności laureata nagroda zostanie wysłana przez Organizatora pocztą na adres placówki oświatowej  w terminie 7 dni.

 7. Zgłoszenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie  jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora / ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami./

 8. Decyzja jury jest ostateczna.

 9. Organizator przewiduje wyłonienie miejsc: pierwszego, drugiego, trzeciego oraz wyróżnień.

 10. Organizator zobowiązuje się do ufundowania dyplomów oraz upominków rzeczowych autorom najlepszych prac.

 11. Ogłoszenie wyników nastąpi do 9 kwietnia 2018 roku. Informacja zwrotna pojawi się na stronie internetowej szkoły www.sp17.tychy.szkolnastrona.pl i zostanie przesłana drogą mailową do nauczyciela lub szkoły zgłaszającej uczestnika.

 12. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, która odbędzie się dnia 16 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej znajdującej się przy ulicy Barona 30 w Tychach (Centrum Balbina).


Wszelkie pytania można kierować na adres matematyka.sp17@op.pl lub pod nr. telefonów:

(32) 227 32 10, 533 444 727, 533 544 157

Organizatorzy: mgr Zofia Stacha, mgr Artur Biskup
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16.04.2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: Szkoła Podstawowa klasy 4-7

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny