Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas 1-3 SP pt. „Jesień w oczach dziecka”

IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas 1-3 SP „Jesień w oczach dziecka”

Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jesień w oczach dziecka”. Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką  gamę barw jesiennego krajobrazu.

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gierałtowicach oraz nauczyciele: mgr Beata Kulasa, mgr Elżbieta Twardoch

Kontakt: e-mail: konkursyplastyczne@wp.pl nr tel.: 32 30-11-570 (wew. 155)

Cele konkursu
- Promocja twórczej działalności plastycznej uczniów.
- Rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej.
- Twórcza wymiana doświadczeń plastycznych.
- Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas jesiennej przyrody.

Warunki uczestnictwa

Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w dowolnym formacie i technice płaskiej.

Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę wg załączonego
do regulaminu wzoru (prace nieczytelnie opisane lub z brakami w danych - zostaną odrzucone)

Każda placówka może dostarczyć dowolną ilość prac uczniów, osobiście lub na adres organizatora do dnia 8 listopada 2019r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Dane organizatora

Zespół Szkolno-Przedszkolny
ul.
Powstańców Śląskich 41
44-186 Gierałtowice


tel. 32 30-11-570 (wew.154 lub 155)

Z dopiskiem:  Świetlica  - Konkurs Plastyczny

 

Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni zdobywców nagrodzonych miejsc i wyróżnień. Prace będą oceniane pod względem samodzielności,  pomysłowości w interpretacji tematu, estetyki.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres. Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

Lista nagrodzonych w konkursie prac zostanie opublikowana na stronie internetowej świetlicy www.swietlica.zspgieraltowice.pl

Prezentacja nagrodzonych prac w postaci wystawy pokonkursowej nastąpi po ogłoszeniu wyników (listopad ).

Prace konkursowe nie będą zwracanie i przechodzą na własność organizatora.

Chętni uczestnicy, otrzymają dyplom za udział w konkursie drogą e-mailową
do samodzielnego wydrukowania.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika i opiekuna w zakresie realizacji konkursu.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1 /3(Metryczkę i zgodę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI i przykleić
na odwrocie pracy ucznia.)
Imię i nazwisko
Klasa
Tytuł pracy
Adres placówki, telefon kontaktowy
E-mail(dyplom za udział dla chętnych)
Nauczyciel– opiekun artystyczny

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 /3

DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Jesień w oczach dziecka”

( załącznik 2 i 3 prosimy przykleić na odwrocie pracy)

 

Imię i nazwisko dziecka:

...............................................................................................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez ZSP w Gierałtowicach, w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Jesień w oczach dziecka” w zakresie: imię i nazwisko autora, szkoła, wiek autora oraz imię i nazwisko rodzica / opiekuna.

 

..................................................................

data i podpis rodzica / opiekuna

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 / 3

DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Jesień w oczach dziecka”

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej

Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Dyrektor ZSP ul. Powstańców Śląskich 41, 44-186 Gierałtowice

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. a) możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Jesień w oczach dziecka”

  2. b) odebrania nagrody w konkursie (przesłane pocztą na adres zwycięskiej placówki)

  3. c) udostępnienia informacji o zwycięzcach.


4) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni po jego zakończeniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

5) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

6) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w ZSP w Gierałtowicach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem udziału w konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie plastycznym.

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych.

zapoznałam / zapoznałem się

.........................................................

data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie

i rozpowszechnianie przez Organizatorów pracy plastycznej mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii dla celów związanych z promocją działalności ZSP w Gierałtowicach.

...................................................

podpis rodzica / opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gierałtowicach

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: listopad 2019r.

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny