Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Powiat bialski i miasto Biała Podlaska w obiektywie dzieci i młodzieży – Parki, place, skwery”

REGULAMIN KONKURSU

§1. ORGANIZATOR

Organizatorem IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Powiat bialski i miasto Biała Podlaska w obiektywie dzieci i młodzieży – Parki, place, skwery”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska, zwana dalej „Organizatorem”.

§2. CELE KONKURSU

1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc,
w których żyjemy oraz zwrócenie uwagi na historię i przyrodę powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska.
2. Prezentacja twórczości fotograficznej dzieci i młodzieży.
3. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o „małych ojczyznach”.
4. Wzbogacanie zbiorów fotograficznych Działu Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej oraz zasobów Bialskiej Biblioteki Cyfrowej.
5. Poszerzenie grona regionalistów i działaczy na rzecz zachowania lokalnej kultury.

§3. TEMAT

1. Tematem wiodącym konkursu są miejsca wypoczynku w przestrzeni miejskiej.
2. Konkurs polega na uwiecznieniu na fotografii dowolnego miejsca znajdującego się
w przestrzeni publicznej na terenie powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska, które pasuje do określeń: park, plac lub skwer.
3. Wymagane jest podanie informacji, gdzie zdjęcie zostało wykonane.

§4. UCZESTNICTWO

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która co najmniej w dniu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, spełnia następujący warunek: jest uczniem szkoły podstawowej lub średniej (bez ograniczenia wiekowego).
4. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi zostać dokonane w sposób wskazany w treści niniejszego Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału, skutkowało będzie uznaniem zgłoszenia za nieważne.
5. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami”
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

§5. CZAS TRWANIA

1. Konkurs trwa od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.
2. Prace konkursowe należy składać od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.

§6. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie fotografii przez uczestnika konkursu. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 3 prace w dowolnym cyfrowym formacie o rozdzielczości nie mniejszej niż 3000 pikseli na dłuższym boku.
2. Fotografie nadesłane na konkurs nie mogły być wcześniej publikowane i nagradzane
w innych konkursach.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej lub w siedzibie Biblioteki)
4. Fotografie wraz z wypełnionym i zeskanowanym formularzem zgłoszeniowym i zgodą na publikację wizerunku należy przesłać na adres e-mail: regionalia@mbp.org.pl lub dostarczyć osobiście do Działu Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12 a.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej i członkowie ich rodzin.

§7. KRYTERIA OCENY

1. Ocenione zostaną jedynie prace odpowiadające tematowi konkursu w 3 kategoriach:
a. uczniowie kl. I-III szkół podstawowych;
b. uczniowie kl. IV-VIII szkól podstawowych;
c. uczniowie liceów, techników i szkół branżowych;

§8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wybór fotografii nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły wymogi konkursu.
2. Wyniki konkursu wraz z terminem rozstrzygnięcia zostaną ogłoszone na stronie www.mbp.org.pl do 20 października 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12 a. Każdy laureat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie.
3. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu lub nie odbierze nagrody w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, Uczestnik taki utraci prawo do nagrody, a dana nagroda przejdzie do puli nagród w przyszłej edycji konkursu.
4. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

§9. JURY

Prace konkursowe oceni jury w składzie:
1. Dwóch pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
2. Trzech lokalnych, profesjonalnych fotografów
§10. NAGRODY

1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach.
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
3. Laureaci zobowiązują się odebrać nagrody osobiście.

§11. PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik oświadcza, iż fotografie zgłoszone do Konkursu, stanowią jego własność, a także nie są mu znane jakiekolwiek prawa osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone poprzez zgłoszenie prac do Konkursu.

§12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
d) włączenia fotografii przesłanych na konkurs do zbiorów Działu Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej oraz zasobów Bialskiej Biblioteki Cyfrowej.
e) promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej na różnych polach eksploatacji.
3. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.
4. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: iod@mbp.org.pl;
b) do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału
w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału
w Konkursie.
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników
w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e–mail.
6. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach, niż wskazane w ust. 2 powyżej.
7. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: iod@mbp.org.pl

§13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
b) opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
c) adres korespondencyjny.
3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora.
4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania i wysyłane będą listem poleconym. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i fotografii konkursowych jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
2. Przekazanie fotografii konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w nośników bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650.).
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Uczestników Konkursu cudzej własności intelektualnej.
4. Zgłoszone prace przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i zostaną włączone do zbiorów Działu Wiedzy o Regionie oraz kopie cyfrowe do zasobów Bialskiej Biblioteki Cyfrowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.mbp.org.pl
8. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Działu Wiedzy
o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej tel., 83 341 64 52
e-mail: regionalia@mbp.org.pl
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2021
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 20 października

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-18

Region: ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny