Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„IV Turniej na Zamku – potyczki wierszowane”

I. Cele konkursu:

 

- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- stworzenie możliwości poetom – amatorom do zaprezentowania swojej twórczości na forum publicznym oraz poddanie jej ocenie profesjonalnemu jury,
- wyłonienie i nagrodzenie talentów literackich wśród dzieci, młodzieży,
- promocja miasta Golubia - Dobrzynia


II. Przedmiotem konkursu jest:
- wiersz o tematyce dowolnej (obowiązkowy)

III. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i pozostałych szkół .

Grupy konkursowe:
I grupa : Klasy 1-4
II grupa : Klasy 5-8
III grupa : Uczniowie pozostałych szkół


Kategorie konkursowe:

 

Wiersz o tematyce dowolnej


 

Wiersz o tematyce związanej z Golubiem-Dobrzyniem


2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do dnia 05.11.2019 r. prześle jeden wiersz swojego autorstwa w pięciu egzemplarzach. Wiersze należy opatrzyć godłem pisemnym (pseudonim a nie znak graficzny). Do utworu należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem i kategorią wiekową zawierającą dane zgłaszającego: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, nazwę szkoły, nr tel. szkoły, adres elektroniczny szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

2.a Do wiersza głównego można dołączyć drugi wiersz o tematyce związanej z Golubiem – Dobrzyniem, który zostanie oceniony w osobnej kategorii. Wiersz ten winien być opatrzony tym samym godłem co wiersz zgłoszony do konkursu głównego.

Dane do wysyłania prac:

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego
ul. PTTK 13
87-400 Golub-Dobrzyń

z dopiskiem „IV Turniej na Zamku – potyczki wierszowane”.

3. Jeden autor zobowiązany jest do występowania pod jednym godłem.
4.  Autor może przesłać tylko jeden utwór do każdej z kategorii.
5. Nadesłanie więcej niż jednego utworu przez jednego autora w określonej tematyce jest jednoznaczne z dyskwalifikacją.
6. Konkurs składa się z dwóch  części:
a. Eliminacji wstępnych.
Eliminacje trwają od 01.10.2019 r. do 05.11.2019 r., na których Jury  zakwalifikuje  osoby z każdej grupy wiekowej do gali finałowej. Dokona także kwalifikacji w kategorii wiersz o Golubiu-Dobrzyniu.
b. Gali finałowej.
Gala odbędzie się w dniu 07.12.2019 r. W trakcie gali dla zaproszonych młodych poetów odbędą się warsztaty literackie w poszczególnych grupach wiekowych, które poprowadzą członkowie Jury i goście specjalni.

IV.  Nagrody:
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Gali Finałowej, która zakończy się wręczeniem nagród
3. Uczestnicy Gali Finałowej otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
4. Organizatorzy nie przesyłają nagród. Przyznaną nagrodę lub wyróżnienie należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu.

V.  Postanowienia ogólne:
1. Przystąpienie do konkursu jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach promocyjnych konkursu.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celach promocyjnych konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
2. Organizatorzy nie zwracają utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć finalistów konkursu, a także do prezentacji i publikacji nagrodzonych utworów np. w wydawnictwie okolicznościowym bądź innych mediach (prasa, tv, radio).
3. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany na innych konkursach.
4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

Sekretariat konkursu:                                           osoba do kontaktu:

Oddział PTTK                                                        Edyta Kuskowska
im. Zygmunta Kwiatkowskiego                           e-mail: edyta@zamekgolub.pl
ul. PTTK 13                                                            tel. 606 972 952
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 24 55
kom. 609 388 510

 

 

Regulamin konkursu

karta zgłoszenia

zaproszenie do udziału w konkursie

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Oddział PTTK im. Zygminta Kwiatkowskiego ul. PTTK 13 87-400 Golub-Dobrzyń, TEL

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 7 grudnia 2019 r.

Nagrody: Statuetki, dyplomy, biżuteria, książki, albumy ,

Przedział wiekowy: 7-19

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy