Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Jestem z Mazowsza – to powód do dumy” konkurs literacko-plastyczny

Temat przewodni konkursu ma poszerzyć wiedzę młodego pokolenia o historii, kulturze, tradycjach czy przyrodzie zarówno ich małych ojczyzn, jak i całego regionu. Ma również rozwijać i promować talenty artystyczne. Konkurs jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Do udziału w konkursie zaproszono dzieci i młodzież - uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczących się i mieszkających na Mazowszu.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej – fraszki lub eseju. Uczniowie szkół podstawowych w klasach I-III mają za zadanie przygotować pracę plastyczną (format A3, techniką płaską np. rysunek, grafika, malarstwo). Z fraszką zmierzy się młodzież klas IV-VI szkół podstawowych, zaś uczniowie szkół podstawowych w klasach VII-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych napiszą esej (maksymalnie 4 strony maszynopisu). Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 30 kwietnia 2021 roku na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”.

Organizatorzy dopuszczają przesłanie prac literackich (fraszka, esej) w formie elektronicznej konkurs.jestemzMazowsza@mazovia.pl w tytule wiadomości wpisując „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”.

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe lub finansowe.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe lub finansowe

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: woj. mazowieckie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny