Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Jeszcze będzie pięknie znów – świat po pandemii Covid-19″ – Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

UWAGA, ZMIANA TERMINU - PRACE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 31 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator: Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” w Szczecinie
Cele konkursu:

  • promocja postaw społecznych w zderzeniu z nową, otaczającą nas rzeczywistością.

  • propagowanie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii Covid-19 i po jej zakończeniu,

  • zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży oraz ich rodziców na świat uczuć i emocji przeżywanych w czasie pandemii i w późniejszym czasie,

  • zainteresowanie dzieci i młodzieży wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną,

  • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki oraz wymiana doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik


Temat prac:
Optymistyczna wizja świata po zakończeniu pandemii Covid-19, ukazanie mieszkańców naszej planety, którzy na powrót cieszą się życiem we wszelkich jego przejawach, delektują się pięknem przyrody i czerpią pełnymi garściami z możliwości, jakie stwarza im świat.

Warunki uczestnictwa:

  • konkurs kierowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów i świetlic,

  • szkoły i placówki mogą wysyłać nieograniczoną ilość prac wykonanych w dowolnej technice na podłożu papierowym (bez grafiki komputerowej),

  • prace nie mogą być rolowane lub składane,

  • format minimalny A3, maksymalny A2,

  • prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, jego wiek, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, adres placówki wysyłającej prace, telefon kontaktowy.


Termin nadsyłania prac: do 31 października 2021 roku (wcześniejszy termin: 30 kwietnia 2021 r.) (liczy się data dotarcia przesyłki, a nie data jej wysłania).

Adres, na który należy wysyłać prace:
Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”, ul. Rydla 93; 70-783 Szczecin, Polska
Kontakt: tel. 690 932 100, e-mail: biuro@prawobrzeze.org.pl

Ocena:
Komisja konkursowa dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat.
Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie prawobrzeze.org.pl do 21 maja 2021 r., a nagrodzeni i wyróżnieni laureaci będą powiadomieni mailowo lub telefonicznie. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród, o ile pozwolą na to warunki sanitarne w związku z pandemią, przewidziane są w czerwcu 2021 r. podczas imprezy plenerowej. Przewidziana jest również prezentacja prac konkursowych w innych placówkach w nowym roku szkolnym.
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane uczestnikom konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
Załącznik nr 1
do Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Twórczości dzieci i Młodzieży
pn. „Jeszcze będzie pięknie znów – świat po pandemii Covid-19”

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica)

zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres)
1. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

ucznia
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa placówki)

do celów związanych z jego udziałem w Międzynarodowym Konkursie Twórczości Dzieci i Młodzieży pn. „Jeszcze będzie pięknie znów – świat po pandemii Covid-19”
………………………………………..
(podpis)

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Fundacji, imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola/szkoły mojego dziecka

…………………………………………
(podpis)

c) wyrażam zgodę na umieszczenie na stronach internetowych Fundacji zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas uroczystego zakończenia konkursu

…………………………………………
(podpis)

2. Oświadczam, ze zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.

..………………………………………
(podpis)

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 5-16 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny