Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„JUMP” – OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKOWO – PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI I ZERÓWEK

Konkurs JUMP jest oparty na nagrodzonym European Language Label 2016 projekcie - książce „Poetry and Art for Creativity - Inspirations” (nagroda przyznawana przez Komisję Europejską oraz Ministra Edukacji w Polsce).

Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

CELE KONKURSU
Głównym celem konkursu „JUMP” jest promowanie twórczego, kreatywnego nauczania języka angielskiego w Polsce poprzez aktywność twórczą dzieci, inspirowaną kontaktem ze sztuką oraz doświadczaniem korespondencji sztuk.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i kreatywności dzieci.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej i językowej.
Wprowadzanie dzieci w świat twórczości poprzez stymulowanie aktywności twórczej dzieci.
Rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi poprzez projektowy charakter działania.
Doświadczanie zjawiska korespondencji sztuk oraz inspiracji do własnej aktywności twórczej.
Doświadczenie procesu powstawania książki.
Rozwijanie współpracy między nauczycielami wychowania przedszkolnego, anglistą i plastykiem.
•    W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli i zerówek z całej Polski.
•    Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac.
•    Prace powinny być wykonane w grupach 6-osobowych.
•    Każda grupa powinna posiadać swoją nazwę.
•    Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych : 3-4 lata oraz 5-6 lat.
•    Praca składa się z dwóch części: ilustracji do wiersza „Jump” („Hop, hop”) oraz napisanego opowiadania.
•    Ilustracja do wiersza może być wykonana techniką dowolną na formacie A3.
•    Do ilustracji powinno być dołączone opowiadanie w formie mini – książeczki, gdzie dzieci zilustrują nowe słówka, wyrażenia, zwroty z języka angielskiego, wykonanej według własnego pomysłu, zawierające około 200-250 słów.
•    Na odwrocie prac powinny być umieszczone karty zgłoszeniowe zawierające: imiona i nazwiska 6 uczestników wraz z nazwą grupy, nazwa i adres placówki, numer telefonu do placówki  i adres e-mail, jak również poszczególne zgody Rodziców/Opiekunów prawnych.
•    Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji prac.
•    Udział w konkursie jest płatny 2,90 zł od dziecka na konto Fundacji nr  19 1090 2590 0000 0001 3502 9087.
•    W tytule przelewu należy wpisać: „Jump / nazwa placówki / nazwa grupy”.
•    Prace nadsyłamy lub dostarczamy osobiście na adres:

Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów
ul. Wyspiańskiego 1,
05-501 Piaseczno
z dopiskiem „Konkurs JUMP”,  do 15 października 2018 r.

•    Prace nadesłane po tym terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz nie spełniające wymogów regulaminowych (np. mniejsza ilość osób w grupie) nie będą rozpatrywane.


ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Każda placówka, która zgłosi min 3 grupy otrzyma certyfikat udziału w innowacyjnym konkursie językowo – plastycznym oraz dwujęzyczną książkę „Poezja i Sztuka dla Kreatywności – Inspiracje” - nagrodzoną ELL 2016 za innowację w nauczaniu języka angielskiego na skalę europejską.
Nagrodą za I, II i III miejsce są nagrody książkowe, materiały plastyczne. Za pierwsze miejsce nagrody specjalne ufundowane przez Miasto i Gminę Piaseczno.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za uczestnictwo.Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Fundacja Dzieci Zdolnych "COGITO"

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 30.11

Nagrody: Dla uczestników i instytucji. Książki, certyfikaty, dyplomy, materiały plastyczne. Szczegółowe informacje w regulaminie.

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy