Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny dla dzieci „Prawdziwy bohater nosi maskę”

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym.
Konkurs będzie przeprowadzany w czterech kategoriach wiekowych:
uczniowie klas młodszych I –II
uczniowie klas starszych III –IV
uczniowie klas starszych V –VI
uczniowie klas najstarszych VII –VIII.

Tematyka prac konkursowych: Konkurs stawia sobie za cel zwrócenie uwagi dzieci na tematykę bezpieczeństwa w dobie epidemii koronawirusa.
Technika wykonania prac: dowolna technika plastyczna (np. za pomocą ołówka, kredki, pasteli, farb   plakatowych, wycinanek na   papierze).
Format prac: A3
Organizator dopuszcza też prace wykonane na komputerze - grafika komputerowa.

Prace muszą być przesłane w oryginale na papierze lub w wersji elektronicznej (pliki graficzne, zdjęcia lub skany prac plastycznych) oraz zawierać następujące informacje:
tytuł pracy,
imię i nazwisko autora,
klasę,
imię i nazwisko opiekuna konkursu z ramienia szkoły / imię i nazwisko rodzica lub opiekuna (w przypadku zgłoszeń indywidualnych)
adres i numer szkoły, nr telefonu / adres i numer szkoły, nr telefonu rodzica lub opiekuna (w przypadku zgłoszeń indywidualnych)
zgodę rodzica/opiekuna uczestnika konkursu (załącznik 1 do regulaminu).

Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo. Prace na konkurs można zgłaszać za pośrednictwem szkół oraz indywidualnie.
W I etapie konkursu w każdej ze szkół opiekunowie konkursu wybiorą maksymalnie do 20 prac (po  5  w  każdej  kategorii  wiekowej).  W  przypadku  zgłoszeń  indywidualnych,  nie afiliowanych przez szkołę, etap I zostanie przeprowadzony w siedzibie CIOP-PIB.
Etap  II–Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów w czasie swojego posiedzenia, które odbędzie się w dniu 7  maja 2021r w  siedzibie  Centralnego  Instytutu  Ochrony  Pracy –Państwowego  Instytutu Badawczego

Prace wybrane w I etapie oceny opiekunowie przesyłają do Organizatorów do  dnia  30 kwietnia 2021r.:

- prace plastyczne na papierze, w kopercie na adres:

Magdalena Olszowy
Centralny Instytut Ochrony Pracy –Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

(z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „Prawdziwy bohater nosi maskę”),

- prace plastyczne w wersji elektronicznej (skany lub zdjęcia prac plastycznych) lub grafiki  komputerowe na  adres  poczty  elektronicznej molszowy.ciop@gmail.com
(tytuł maila: KONKURS PLASTYCZNY „Prawdziwy bohater nosi maskę”).

 

Informacja od Organizatora:

Konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Prawdziwy bohater nosi maskę”

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań na rzecz rozwijania metod i opracowywania narzędzi wspierających proces edukacji w zakresie kształtowania postaw probezpiecznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w 2021 roku organizuje konkurs plastyczny pn. „Prawdziwy bohater nosi maskę”.  Instytut kierując konkurs do dzieci w wieku szkolnym stawia sobie za cel zwrócenie ich uwagi na nowe zagrożenia oraz obowiązki, które pojawiły się podczas epidemii COVID-19 i w dużym stopniu dotyczą również najmłodszych.

Konkurs „Prawdziwy bohater nosi maskę” stawia sobie za cel zwrócenie uwagi dzieci na tematykę bezpieczeństwa w dobie epidemii koronawirusa rozumianego jako świadome i właściwe korzystanie ze środków ochrony indywidualnej, ograniczanie kontaktów społecznych oraz zachowanie dystansu społecznego, ale również umiejętne radzenie sobie z psychospołecznymi konsekwencjami epidemii, takimi jak skutki odizolowania, czy stygmatyzacja osób chorych. Konkurs jest również próbą zachęcenia uczniów do twórczego, wizualnego zinterpretowania tej tematyki. Dzieci zaangażowane w zagadnienia od strony artystycznej, będą potrafiły spojrzeć na nie z nowej, szerszej perspektywy, co z kolei przełoży się na podniesienie świadomości młodych artystów dotyczącej profilaktyki zachorowań i umiejętnego zapobiegania konsekwencjom psychicznym wynikającym z ograniczenia kontaktów w grupach rówieśniczych. Dla dorosłych natomiast – pedagogów, rodziców, opiekunów - konkurs ma być pretekstem do rozmowy z dziećmi i ich edukacji w tym zakresie.

Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.

Harmonogram konkursu:

  • nadsyłanie prac - do 30 kwietnia 2021 r.

  • posiedzenie Jury - 7 maja 2021 r.

  • informacja dotycząca wyników konkursu - do 24 maja 2021 r.

  • wręczenie nagród i wystawa nagrodzonych prac -  czerwiec 2021 r.


W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać wypełnione zgłoszenie pocztą na adres Instytutu (Magdalena Olszowy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa) lub e-mailem na adres molszowy.ciop@gmail.com.

Informacji dot. konkursu udziela:

Magdalena Olszowy
tel. (22) 623 37 26
e-mail: magdalena.olszowy@ciop.pl

 

do pobrania:

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Ulotka

Plakat

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny