Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny dla młodzieży „Zaprojektuj logo Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Inne Spojrzenie”

Organizator:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu
Staszica 62   41-200 Sosnowiec

www.opp1.sosnowiec.ehost.pl
https://www.facebook.com/opp1.sosnowiec/

Terminy:

 • Dostarczenie prac – do 20 listopad 2023 r.

 • Rozstrzygnięcie konkursu – do 30 listopada 2023 r. na stronie internetowej placówki i na Facebooku

 • Wręczenie nagród maj 2024 r . (o dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni w komunikacie o wynikach konkursu)


 

Kategoria wiekowa:
W konkursie może brać udział wyłącznie młodzież  (od 14 roku życia)

 Cele konkursu

 • rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej młodzieży,

 • umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu plastycznego,

 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,

 • wyłonienie najbardziej adekwatnego logo Międzynarodowego Konkursu Plastycznego INNE SPOJRZENIE –wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych


Forma prezentacji pracy konkursowej:

 • Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu.

 • Logo powinno składać się: z elementu graficznego oraz stylizacji literowej nazwy konkursu (INNE SPOJRZENIE)

 • Uczestnik konkursu może zgłosić jeden projekt na formacie A4 (rozmiar minimalny logo to 15 x 15 cm): wykonany ręcznie, wybraną techniką plastyczną: kredki, flamastry, tusz, farby lub wydrukowany, zaprojektowany na komputerze w programie graficznym (zapis pliku dodatkowo należy dołączyć na płycie CD w formacie jpg).

 • Projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.

 • Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;

 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,

 • być łatwo identyfikowane z Międzynarodowym Konkursem Plastycznym INNE SPOJRZENIE,

 • wzbudzać pozytywne emocje,

 • Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej. • Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.


Kryteria oceny:

 • zgodność elementów logo z wymogami (skojarzenie z konkursem),

 • budowa logo zgodna z podanymi powyżej wymogami dotyczącymi formy prezentacji,

 • czytelność i funkcjonalność logo oraz łatwość jego zapamiętania,

 • estetyka wykonania.


Nagrody:

 • Jury dokona wyboru prac oraz przyzna: NAGRODĘ (laureat otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową) oraz wyróżnienia (osoby wyróżnione otrzymają dyplom).

 • Każda placówka, która nadeśle prace na konkurs otrzyma podziękowanie.

 • Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 • Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.


Warunki dostarczania prac:

 • Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa. Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie.

 • Prace należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie podanym przez Organizatora.

 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałych w wyniku transportu, w związku z tym, zaleca się właściwe ich opakowanie.

 • Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane.

 • Materiały przesyłane są na koszt  uczestnika.

 • Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji projektu nagrodzonej pracy konkursowej.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

 • Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.

 • Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.


 

do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 listopada

Nagrody: rzeczowa

Przedział wiekowy: od 14 roku życia

Region: bez ograniczeń

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny