Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „REGIONALNE TAŃCE LUDOWE”

KONKURS PLASTYCZNY  „REGIONALNE TAŃCE LUDOWE”

Konkurs plastyczny „Regionalne tańce ludowe” organizowany jest przez Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku. Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych, rozpowszechnianie piękna tańców danego regionu oraz rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i zainteresowań.

Warunki uczestnictwa:

 • Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną, z jednej placówki do trzech prac

 • Format prac plastycznych – A3 lub A4.

 • Technika wykonania prac - dopuszcza się prace płaskie, wykonane tylko na papierze. Nie będą oceniane malowidła na  szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, płaskorzeźby czy prace z plasteliny. • do pracy należy dołączyć metryczkę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych


 

Prace należy dostarczyć lub przesłać do  31 maja 2019 roku (z dopiskiem  KONKURS PLASTYCZNY  „REGIONALNE TAŃCE LUDOWE”) na poniższy adres:

Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku
ul. Mikołaja Reja 4
09-402 Płock  POLSKA


O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Kontakt email organizatorów konkursu: mp21@zjoplock.pl

 

REGULAMIN KONKURSU  „REGIONALNE  TAŃCE  LUDOWE”

I. Organizatorzy
Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku
Kontakt email: mp21@zjoplock.pl

II. Cele Konkursu

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych, rozpowszechnianie piękna tańców danego regionu oraz rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i zainteresowań.

III. Warunki uczestnictwa

 • Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 3-7 lat

 • Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  - dzieci młodsze 3 - 5 lat
  - dzieci starsze 6 – 7 lat
  Prace plastyczne wykonane na arkuszach papieru w formacie A3 lub A4

 • Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę
  Jedna placówka może przesłać maksymalnie trzy prace

 • Do pracy należy dołączyć metryczkę oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


 

IV. Komisja Konkursowa
§ Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną w tym celu przez Organizatora.
§ Spośród zgłoszonych prac Komisja wybierze trzy zwycięskie prace w każdej z kategorii wiekowej.
§ Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy,
§ Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
§ Zwycięskie prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Miasta Płocka – czerwiec 2019

V. Kryteria oceny prac
§ twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
§ sposób i technika wykonanej pracy
§ ogólna estetyka wykonania prac
§ samodzielność wykonania pracy

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac
§ Zabezpieczone prace należy nadesłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r., (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku
ul. Mikołaja Reja 4
09-402 Płock
POLSKA


z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „REGIONALNE TAŃCE LUDOWE”
§ Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

VII. Formularz zgłoszeniowy
§ Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy/metryczkę ze zgodą Rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1, nr 2) zawierający następujące dane:

- imię, nazwisko uczestnika
- wiek
- dokładne dane teleadresowe instytucji (przedszkole, szkoła)
- imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela
- e-mail wychowawcy/nauczyciela

Metryczki należy przykleić na odwrocie pracy

VIII. Ogłoszenie wyników Konkursu
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola – 10.06.2019 r.

IX. Inne postanowienia
§ Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą zakwalifikowane do Konkursu, np.: prace przestrzenne, prace płaskie nie na kartonie (drewno, metal, ceramika), w innym formacie niż A3 lub A4, prace nie na temat, pozbawione formularza zgłoszeniowego/metryczki)
§ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
§ Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
§ Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą.
§ Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  „REGIONALNE TAŃCE  LUDOWE” (Metryczka)

Imię i nazwisko uczestnika:
Wiek:
Dane adresowe, e-mail placówki zgłaszającej (przedszkole, szkoła)
Imię i nazwisko oraz e-mail wychowawcy/nauczyciela

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka
Metryczki należy umieścić na odwrocie pracy wraz z poniższym oświadczeniem.

Oświadczenie
Oświadczam, że informacje przedstawione przeze mnie we wniosku konkursowym są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu plastycznego „Regionalne tańce ludowe” w szczególności z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych, akceptuję ten Regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku w celu i zakresie określonym w ww. Regulaminem.

......................................................

Podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10.06.2019

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-7 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny