Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Bezpieczne Gniazdo

Regulamin
MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  PLASTYCZNY „Bezpieczne Gniazdo “

15 lipca  2017- 30 czerwiec 2018
Gala pokonkursowa 20 września 2018

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:
Przedszkole Samorządowe W Piekoszowie
Biblioteka Centrum Kultury Piekoszów
Fundacja Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest

PATRONAT:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Wojewoda Województwa Świętokrzyskiego
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Świętokrzyski Oddział OMEP
Muzeum Dialogu Kultur Kielce

1. CELE:

popularyzacja idei dialogu międzykulturowego na rzecz bezpiecznego dzieciństwa,
kształtowanie postawy refleksyjności wobec problemów otaczającego nas świata,
wymiana doświadczeń plastycznych , metodycznych, estetycznych,
rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i fantazji.

TEMATYKA PRAC:

Plastyczna wypowiedź inspirowana bajką Agnieszki Katarzyny Kuźba „Bezpieczne Gniazdo”. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem wspaniałej, bogatej przyrody polskiej i europejskiej, jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, domu, o wszystkim, o czym warto opowiedzieć w kontekście metaforycznego Bezpiecznego Gniazda.

Tekst bajki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Z uwagi na treść bajki, może ona być wykorzystana jako element realizacji zadań podstawy programowej przedszkola i szkoły podstawowej zarówno w sferze fizycznej jak i społecznej i poznawczej rozwoju przedszkolaka i ucznia.

Organizatorzy Konkursu sugerują czytanie bajki w przedszkolach i klasach I-III SP w Polsce, w dniu 20 września podczas obchodów Święta Przedszkolaka, jako wyraz solidarności z ideą Bezpiecznego Gniazda, w ramach działań placówek oświatowych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W województwie świętokrzyskim można zapoznać dzieci z tekstem bajki poprzez udział wychowanków w warsztatach ,, Bezpieczne Gniazdo” organizowanych w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018.

3. WIEK UCZESTNIKÓW: 4 – 12 LAT

Grupy wiekowe:    4-6 lat, 7 -9 lat, 10-12 lat.

4. WARUNKI KONKURSU:

Każda praca może mieć tylko jednego autora. Liczba prac zgłoszonych przez jednego autora/placówkę jest ograniczona do 2 ( dwóch) w każdej kategorii wiekowej.

Format A3 (42 x 29,7 cm) lub 70 x 50 cm

Techniki:
Rysunkowe : kredki świecowe, ołówkowe, pastele.
Malarskie : farby akwarelowe, plakatowe, temperowe.
Płaskie : wycinanka i wydzieranka z papieru kolorowego i gazetowego.

Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie (imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwa konkursu). Prac nie należy rolować i oprawiać.
Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia podpisana przez rodziców dziecka. W przypadku prac powstałych podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych należy podać w karcie zgłoszenia nazwisko opiekuna pracy oraz nazwę i adres szkoły/instytucji.
Prace niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane (większe niż A-3, materiały sypkie, collage, bibułowe kuleczki, brak karty zgłoszenia).
W konkursie nie będą również brać udziału prace, w których będzie widać „pomocną dłoń dorosłego".

ZASADY UDZIAŁU

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Autor (reprezentowany przez rodzica/opiekuna prawnego) udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do prac konkursowych przysługują, dla celów ekspozycyjnych, oświatowych i promocyjnych w tym na korzystanie w następujących polach eksploatacji: utrwalania wizerunku utworu każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość, udostępnienia wystawiania, a także publicznego udostępniania, wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

Organizator wykona fotografie nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć prac oraz informacji o autorach w mediach, katalogu wystawy i innych materiałach promocyjnych konkursu oraz na stronach internetowych organizatorów .
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych osobowych uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora.

6. MIEJSCE I TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do realizatora projektu Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest pani Agnieszki Katarzyny Kuźba - podczas popularyzacji treści bajki - lub przesłać pocztą pod adres organizatora  konkursu od 15 lipca 2017 roku w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2018 roku - decyduje data stempla pocztowego.

Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest
Ul. Wojska Polskiego 4/15
25-364 Kielce
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac.
Przekazane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.

7.  KOMISJA KONKURSOWA
O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zdecyduje powołana w tym celu komisja konkursowa, zwana dalej Komisją.
Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze najlepsze, w ocenie Komisji najtrafniej wyrażające temat Konkursu, i przyzna nagrody ich twórcom („Laureatom”).

Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie Biblioteki Centrum Kultury, Przedszkola Samorządowego w Piekoszowie oraz Fundacji Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest.

1. Decyzja Komisji będzie ostateczna i nieodwołalna.
2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez pocztę elektroniczną zgodnie z adresem podanym na Karcie Zgłoszenia do dnia 15 sierpnia 2018 roku.
3. Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu gali pokonkursowej 20 września 2018 roku w miejscu wskazanym przez organizatorów. Laureaci nie mogący przybyć na uroczystość wręczenia nagród otrzymają je pocztą zgodnie z adresem  wskazanym na Karcie Zgłoszenia do Konkursu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych organizatorów w języku polskim i angielskim od dnia 15 lipca 2017 roku.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ  ODBĘDZIE SIĘ  20 września 2018 roku

Adresy ORGANIZATORÓW:

Przedszkole Samorządowe Piekoszów
ul. Częstochowska 110
26-065 Piekoszów

tel. 41 30 61 118/3

Barbara Walas

www.piekoszow.pl

Biblioteka Centrum Kultury
ul. Częstochowska 66
26-065 Piekoszów

tel.41 306 10 81

www.bckpiekoszow.pl

Fundacja Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest
ul. Wojska Polskiego 5/14
25-364 Kielce

tel. +48 602173 438

agnieszka.kuzba@bezpiecznegniazdo.pl
http://bezpiecznegniazdo.pl/miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-bezpieczne-gniazdo/

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 4-12 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny