Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu im. Zygmunta Kwiatkowskiego wraz ze współorganizatorami zaprasza uczniów szkół średnich z terenu Polski, Szwecji i Litwy do udziału w międzynarodowym konkursie historycznym. Prace zgłaszane na konkurs muszą być napisane w języku polskim lub angielskim. Zwycięzcy otrzymują indeksy wyższych uczelni.


Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: praca pisemna, prezentacja multimedialna i praca plastyczna.

Tematyka prac:

I. Prace pisemne :
1. Pomoc szwedzka powstańcom styczniowym w 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego
2. Szwedzka droga do Unii Europejskiej i NATO
3. Szwedzki styl i filozofia życia w II połowie XX wieku i na początku XXI wieku
4. Polityka wewnętrzna Zygmunta III Wazy – najlepsza praca zostanie opublikowana
5. Polityka rządu szwedzkiego wobec imigrantów po II wojnie światowej.
6. Pozycja ustrojowa i zadania samorządu terytorialnego Królestwa Szwecji
7. Związki i relacje polskich Wazów z innymi dynastiami europejskimi

II. Prace multimedialne:
1. Polityka wyznaniowa w epoce Wazów.
2. Srebrny wiek w kulturze Rzeczpospolitej Obojga Narodów za panowania Wazów.
3. Husaria postrach Europy w czasach panowania Wazów

III. Prace plastyczne:
1. Herby rodowe Wazów , Jagiellonów i innych rodów z którymi skoligaceni byli Wazowie, tak polscy jak i
szwedzcy w XVI‒XVII wieku.
2. Godła Rzeczypospolitej i Szwecji używane w XVI- XVII wieku.
3. Portrety Wazów szwedzkiej i polskiej linii.
4. Zygmunt III Waza w Golubiu - najlepsza praca posłuży jako okładka okolicznościowej publikacji
(Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora celem ich prezentacji na Zamku Golubskim)

Wymagania techniczne
Praca pisemna (przygotowana indywidualnie):
a) o charakterze historycznym, badawczym
b) max. 15 stron
c) czcionka : Times New Roman, 12pt, interlinia 1.5
d) wersja elektroniczna w formacie : .doc , .docx lub .odt + praca w formie papierowej
e) płyta CD – opisana
f) praca MUSI zawierać stronę tytułową (Nazwa szkoły, imię i nazwisko uczestnika, tytuł pracy)
g) przypisy : inicjał imienia, nazwisko, miejsce publikacji, tytuł czasopisma z podaniem rocznika/ tomu (nieobowiązkowe), rok wydania, zakres stron
h) bibliografia – podział na źródła i literaturę przedmiotu, w układzie alfabetycznym nazwisk

Praca multimedialna (zespół w składzie max. 5 osób)
a) prezentacja w formacie .ppt lub .pptx
b) Praca multimedialna- prezentacja Power Point do 50 slajdów.

Praca plastyczna
a) Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (włącznie z grafiką
komputerową)
b) format pracy nie może być mniejszy niż A3
c) Prace plastyczne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu narzędzi komputerowych
przeznaczonych do tworzenia grafik lub prac pisemnych.
d) W przypadku rzeźb wykonanych z gliny, drewna o min. wysokość to 25 cm

Konkurs jest dwuetapowy.

Etap szkolny przeprowadzany jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły. Uczestnik Konkursu lub zespół przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) pracę. Pracę przedkłada szkolnej komisji (w zależności od wybranej kategorii odpowiednio w formie papierowej i zapisu elektronicznego na płycie CD w formacie RTF lub na płycie DVD).

Komisja szkolna rekomenduje 5 najlepszych prac w kategorii praca pisemna, 3 w kategorii praca multimedialna i 3 prace plastyczne. Decyzja szkolnej komisji jest ostateczna. Komisja szkolna przesyła prace i wyniki do komisji ogólnopolskiej w terminie do 26 marca 2023 roku na adres:

Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu ul. PTTK 13; 87-400 Golub-Dobrzyń, Polska

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Rozstrzygnięcie komisji ogólnopolskiej jest ostateczne.

Lista laureatów i finalistów zostanie ogłoszona 22 kwietnia 2023 roku, uroczysta gala wręczenia indeksów i nagród rzeczowych odbędzie się w dniu 13 maja 2023 r. na Zamku
Golubskim.

 

Do pobrania ze strony Organizatora: 

- Regulamin konkursu 

- Karta zgłoszenia uczestnika

 

polska szwecja

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 22 kwietnia

Nagrody: indeksy szkół wyższych

Przedział wiekowy: uczniowie szkół średnich

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy