Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzywojewódzki Przedszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Nasze zimowe góry”

Międzywojewódzki konkurs plastyczny pt. „Nasze zimowe góry” organizowany przez Przedszkole Nr 23 w Bielsku- Białej, dla sześciu województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego.

 

Wielkimi krokami zbliża się do nas kolejna pora roku- zima. Najpiękniejsza wydaje się być właśnie w naszych polskich górach.

 

Celem konkursu jest zachęcanie do zimowych obserwacji przyrodniczych, uwrażliwianie na piękno zimowych górskich krajobrazów, jak również rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości estetycznej. Prace plastyczne powinny uwzględniać nasze polskie góry- ich zimowy krajobraz, walory rekreacyjne o tej porze roku, górską/ leśną faunę i florę w białej, mroźnej i jakże pięknej aranżacji.

 

Regulamin

1. Konkurs adresowany jest do Przedszkolaków z sześciu województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I 3-4 lata
Kategoria II 5-6 lat

2. Z jednej placówki można dostarczyć maksymalnie 4 prace plastyczne.

3. Technika wykonania prac dowolna. Format pracy A4- najbezpieczniejszy twardszy papier. Prace na konkurs przysyłamy wyłącznie płaskie.

4. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierająca:

◦ imię i nazwisko autora
◦ wiek dziecka
◦ adres i numer telefoniczny przedszkola
◦ imię i nazwisko nauczyciela, adres e-mail nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.

5. Prace z wypełnioną metryczką należy przesłać do 4 stycznia 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Przedszkole Nr 23
ul. Pod Grodziskiem 6
43-300 Bielsko- Biała

Z dopiskiem: konkurs plastyczny „MOJE ZIMOWE GÓRY”

6. Rozstrzygnięcie konkursu 15.01.2021r. 3

7. Przewidziane są 3 upominki i dyplomy dla I, II, III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych. Imienne podziękowania są tylko dla opiekunów laureatów konkursu.

8. Nadesłanych prac nie zwracamy.

9. Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie w wersji elektronicznej, proszeni są o załączenie takiej informacji w formie pisemnej prośby z wszystkimi potrzebnymi do wysłania danymi.

10. Zgłoszone do konkursu prace winne być włożone w koszulki oraz mieć na odwrocie dołączone i wypełnione zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz nauczyciela opiekuna stanowiących załączniki nr 1 i 2 do regulaminu. Prace bez wypisanej zgody nie będą brane pod uwagę.

11. Uczestnicząca placówka przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu promocji konkursu, placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich).

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

14. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

15. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej: https://p23.eduportal.bielsko.pl oraz blizejprzedszkola.pl

16. Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora konkursu: Marty Durajczyk na adres mailowy marta.durajczyk@gmail.com

 

Wzór metryczki:

 

 

Międzywojewódzki konkurs plastyczny pt. „Nasze zimowe góry”

Imię i nazwisko autora pracy: …...................................................................................

Wiek dziecka: …......................................

Adres i numer telefoniczny przedszkola: ….................................................................. …...................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela: ........................................................................................

Adres e-mail nauczyciela: ….........................................................................................

 

Załącznik nr 1 do regulaminu:

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie plastycznym organizowanym przez Przedszkole Nr 23 w Bielsku- Białej: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …....................................................... ...................................................................................... w międzywojewódzkim konkursie plastycznym „Nasze zimowe góry” organizowanym przez Przedszkole Nr 23 w Bielsku- Białej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

Miejscowość i data                                                          Podpis rodziców (opiekunów prawnych)

 

Załącznik nr 2 do regulaminu:

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych: Ja

.................................................................. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Przedszkole Nr 23 w Bielsku- Białej) moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji międzywojewódzkiego konkursu plastycznego „Nasze zimowe góry”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

 

 

Miejscowość i data                                                                                                 Podpis nauczyciela

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15/01/2021

Nagrody: Dyplom, upominki

Przedział wiekowy: 3-6 lat

Region: Międzywojewódzki

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny